SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 45. Četvrtak, 14. prosinca 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

96.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13 - službeni pročišćeni tekst, 144/12, 137/15 - službeni pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 13. sjednici održanoj 6. prosinca 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o ostvarivanju novčane pomoći za
novorođeno i posvojeno dijete

Članak 1.

Ovom Odlukom o ostvarivanju novčane pomoći za novorođeno i posvojeno dijete (dalje u tekstu: Odluka) utvrđuje se visina, uvjeti te postupak za ostvarivanje prava na novčanu pomoć po rođenju i posvojenju djeteta, koju osigurava Općina Omišalj.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Pravo na novčanu pomoć za novorođeno i posvojeno dijete (dalje u tekstu: novčana pomoć) ostvaruje se u obliku jednokratne novčane pomoći u iznosu od 600,00 eura po djetetu.

Članak 3.

Pravo na isplatu novčane pomoći iz članka 2. ove Odluke ostvaruje se ako barem jedan roditelj ima neprekidno prebivalište na području općine Omišalj najmanje 2 godine prije dana rođenja ili posvojenja djeteta i ako dijete za koje se ostvaruje novčana pomoć ima prijavljeno prebivalište na području općine Omišalj.

Pravo na isplatu novčane pomoći iz članka 2. ove Odluke ostvaruje se pod uvjetom da niti jedan roditelj djeteta nema dugovanja prema Općini Omišalj.

Pod istim uvjetima iz ove Odluke pravo na novčanu pomoć ostvaruju i posvojitelji malodobnog djeteta.

Članak 4.

(1) Postupak za ostvarivanje prava na novčanu pomoć iz članka 2. ove Odluke pokreće se predajom zahtjeva na jedan od načina:

- putem nadležnog matičnog ureda

- putem sustava e-Novorođenče ili

- dostavom pisanog zahtjeva.

(2) Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć iz članka 2. ove Odluke podnosi se Upravnom odjelu Općine Omišalj najkasnije šest mjeseci od dana rođenja djeteta, odnosno od dana pravomoćnosti akta o posvojenju.

(3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnositelj je obvezan priložiti:

- presliku uvjerenja o prebivalištu za roditelje

- presliku uvjerenja o prebivalištu za novorođeno dijete

- presliku izvoda iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete

- broj bankovnog računa na koji će se naknada isplatiti

- potvrdu Upravnog odjela Općine Omišalj da niti jedan roditelj djeteta nema dugovanja prema Općini Omišalj

- presliku pravomoćnog rješenja o posvojenju, ukoliko je podnositelj zahtjeva posvojitelj.

(4) U slučaju da jedan od roditelja ima prebivalište u drugoj jedinici lokalne samouprave, zahtjevu je uz dokumentaciju iz stavka 3. ovog članka potrebno priložiti i potvrdu jedinice lokalne samouprave u kojoj ima prebivalište da roditeljsku naknadu nije primio od iste.

(5) U postupku utvrđivanja uvjeta za ostvarivanje prava iz ove Odluke, Upravni odjel može zahtijevati i druge dokaze.

(6) O zahtjevu za ostvarivanje prava na novčanu pomoć odlučuje rješenjem Upravni odjel.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o novčanoj pomoći po rođenju djeteta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 3/16 i 22/17).

Članak 6.

Neriješeni zahtjevi za ostvarivanje prava zaprimljeni prije stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po odredbama Odluke o novčanoj pomoći po rođenju djeteta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 3/16 i 22/17).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

KLASA: 024-01/23-01/130

URBROJ: 2170-30-23-25

Omišalj, 6. prosinca 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2300&mjesto=51513&odluka=96
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr