SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 45. Četvrtak, 14. prosinca 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

85.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. - službeni pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20 i 151/22), članka 5. Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ('Narodne novine' broj 83/22), članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine” broj 141/22), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine” broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine' broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13 - službeni pročišćeni tekst, 144/12, 137/15 - službeni pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 13. sjednici održanoj 6. prosinca 2023. godine, donijelo je

PROGRAM

javnih potreba u društvenim djelatnostima
Općine Omišalj za 2024. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2024. godinu obuhvaćeni su programi u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, kulturi, informiranju, razvoju civilnog društva i razvoju sporta i rekreacije od značaja za Općinu Omišalj.

Program javnih potreba utvrđuje se u skladu s odredbama posebnih zakona, podzakonskih akata, odluka i drugih propisa kojima se uređuje obavljanje predmetnih djelatnosti.

Članak 2.

Programom javnih potreba utvrđuju se prioriteti u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju, razvoju civilnog društva, sportu i tehničkoj kulturi, a s ciljem zadovoljavanja potreba stanovnika općine.

Članak 3.

U 2024. godini Općina Omišalj financirat će javne potrebe kako slijedi:

1. Predškolski odgoj

Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ Smokvik 7, 51500 Krk, OIB:18452601525, ima status predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Krk temeljem Zakona o ustanovama i Rješenja Ministarstva kulture i prosvjete Republike Hrvatske od 23. veljače 1994.

Dječji vrtić „Katarina Frankopan“ ustrojen je kao jedinstvena predškolska ustanova u kojoj se ostvaruju redoviti programi odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, njege, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece. Uz primarni program provode se integrirani i kraći specijalizirani programi: program aktivnosti za sprečavanje nasilja među djecom i mladima, sigurnosno-zaštitni program, program prevencije ovisnosti, eko program integriran u svakodnevnom radu, kraći etno program te katolički vjerski odgoj.

Na području općine Omišalj u sastavu DVKF su područni vrtići u Omišlju i Njivicama i to:

- Područni vrtić Omišalj, Baječ 19c, otvoren je u listopadu 2015. godine. Vrtić broji šest odgojno-obrazovnih skupina, od kojih dvije skupine jasličke dobi i pet vrtićke dobi.

- Područni vrtić Njivice, Stražbica 5, broji dvije odgojno-obrazovne skupine od čega jednu jasličke i jednu vrtićke dobi.

Prihodima iz nadležnog proračuna (proračun Grada Krka), nenadležnog proračuna (ostale JLS) i prihodima za posebne namjene (roditeljska uplata) predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaposlene. Rashodi za zaposlene sastoje se od troškova za bruto plaće, ostalih troškova za zaposlene kao što su jubilarne nagrade i potpore te doprinosa na plaće za obvezno zdravstveno osiguranje,

- materijalnih rashoda,

- financijskih rashoda,

- nefinancijske imovine.

Općina Omišalj će, pored navedenog, financirati i aktivnosti kojima se nastoji obogatiti odgojno-obrazovni program, a koje se ne financiraju iz redovnih sredstava te logopedske digitalne vježbenice.

2. Osnovnoškolsko obrazovanje

Osnovna škola Omišalj, Baječ 8, osnovana je 2015. godine odlukom Primorsko-goranske županije. Škola obavlja svoju djelatnost u sjedištu u Omišlju te u Područnoj školi Dobrinj.

Općina Omišalj financira one aktivnosti Škole koje prelaze pedagoški standard i ne financiraju se iz sredstava osnivača, Primorsko-goranske županije:

- plaću (1) učitelja talijanskog jezika koji izvodi izvannastavnu aktivnost talijanskog jezika, (2) dva učitelja razredne nastave u produženom boravku za učenike od 1. do 4. razreda i kuhara u produženom boravku, (3) koordinatora za korištenje dvorane za potrebe Općine Omišalj, (4) stručnog suradnika – psihologa (Općina Omišalj financira 1 plaće, 1 Općina Dobrinj, a 1 Ministarstvo znanosti i obrazovanja) i (5) stručnog suradnika – logopeda (Općina Omišalj financira 1 plaće jednako kao i Općina Dobrinj);

- nabavu radnih bilježnica i školskog pribora (Škola provodi postupak nabave i podnosi Općini zahtjev za sredstva);

- dodatni prijevoz za učenike stanovnike naselja Mali i Veli Kijec; ugovor je sklopljen s autoprijevoznikom;

- programe i aktivnosti Škole kao što su Mali knjižničari, Eko Škola, dramsku skupinu, Školski sportski klub i dr. sukladno zahtjevima Škole;

- provedbu edukacije o ponašanju u prometu za najmlađe učenike osnovne škole. Edukaciju provodi Dom mladih Rijeka.

3. Srednjoškolsko obrazovanje i ostale pomoći u obrazovanju

Općina Omišalj financira:

- stipendije za odlične učenike srednjih škola. Stipendije se dodjeljuju za jednu školsku godinu i mjesečni iznos stipendije iznosi 93,00 eura. Općina Omišalj stipendira i učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja;

- nabavu udžbenika i školskog pribora srednjoškolcima s područja općine Omišalj u iznosu do 135,00 eura, ovisno o primanjima roditelja/staratelja;

- programe i aktivnosti SŠ Hrvatski kralj Zvonimir Krk koji prelaze pedagoški standard i ne financiraju se iz sredstava osnivača, Primorsko-goranske županije, a prema pojedinačnim zahtjevima Škole tijekom jedne školske godine;

- prijevoz;

- pripreme za maturu

- pomoć u učenju, odnosno „instrukcije“ za učenike stariji razreda osnovne škole te učenike srednje škole,

- nagrade za učenike osnovne i srednje škole i njihove mentore koji su ostvarili rezultate na županijskim natjecanjima te državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama.

4. Visoko obrazovanje

Studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija Općina Omišalj putem natječaja dodijeli stipendije ovisno o ostvarenom prosjeku u prethodnoj akademskoj godini. Mjesečni iznos stipendije temeljem prosjeka je od 93,00 do 133,00 eura, dok je za studente poslijediplomskih studija mjesečni iznos stipendije 160,00 eura. Općina Omišalj stipendira i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Općina Omišalj studentima sufinancira prijevoz na način da snosi 50% iznosa karte.

5. Programi u kulturi

Općina Omišalj organizator je programa proslave najznačajnijih datuma za Općinu: Dana Općine Omišalj, Duhovskog utorka, programa proslave blagdana Velike Gospe (Stomorina) i Male Gospe (Mala Gospoja).

Osim navedenog Općina organizira i/ili financira sljedeće programe u kulturi od značaja za Općinu Omišalj: Festival teatra Omišalj – Čavle, klasične koncerte na arheološkom lokalitetu Fulfinum-Mirine, izložbe u galerijama Lapidarij i Loža, koncerte lokalnih klapa i festival ženskih klapa „Omišljanska rozeta“, programe za djecu i mlade, pripremu i tisak izdanja od značaja za Općinu Omišalj, istraživanja na arheološkom lokalitetu Fulfinum-Mirine, u svrhu informiranja stanovnika općine Omišalj elektroničke medije te uređivanje i tisak općinskog glasila, kulturno-zabavne programe u društvenom domu u Omišlju tijekom proljeća, jeseni i zime.

Knjižnica „Vid Omišljanin“ djeluje kao ogranak Gradske knjižnice Rijeka od 2017. godine te će se s Gradskom knjižnicom Rijeka sklopiti ugovor o obavljanju djelatnosti knjižnice za 2024. godinu temeljem kojeg Općina Omišalj financira plaću voditeljice knjižnice, troškove zajedničkih službi, mjesečnu naknadu za korištenje i održavanje centralnog sustava i programsku podršku te nabavu knjižnične građe.

6. Javne potrebe

Općina Omišalj je objavila Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Općine Omišalj za 2024. godinu te će se nakon usvajanja proračuna utvrditi popis korisnika i programa kojima se odobravaju financijska sredstva s iznosom financijske potpore. Za ostale aktivnosti Općina Omišalj će nakon donošenja Proračuna raspisati javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro putem kojeg će se financirati provedba programa i projekata iz različitih područja osim kulture, a koji su od interesa za Općinu Omišalj.

7. Programe iz područja sporta i rekreacije te tehničke
kulture

Na području općine Omišalj djeluje više amaterskih sportskih klubova, od kojih većina za svoje aktivnosti koristi prostore u vlasništvu općine Omišalj ili sportsku dvoranu OŠ Omišalj.

Općina Omišalj financira:

- organizaciju nogometnog turmira Kvarnerska rivijera,

- troškove sportske dvorane OŠ Omišalj onim klubovima koji se financiraju iz proračuna Općine Omišalj;

- održavanje sportskih objekata;

- nagrade i stipendije sportašima sukladno Odluci o nagrađivanju i stipendiranju sportaša s područja općine Omišalj;

- sportske preglede sportašima, članovima klubova s područja općine Omišalj.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 3. ovog Programa osigurana su u Proračunu Općine Omišalj za 2024. godinu.

Plan raspodjele sredstava Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2024. godinu:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Upravni odjel, Odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove, prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom vijeću u okviru Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Omišalj.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije', a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

KLASA: 024-01/23-01/130

URBROJ: 2170-30-23-11

Omišalj, 6. prosinca 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2300&mjesto=51513&odluka=85
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr