SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 43. Utorak, 5. prosinca 2023.
GRAD NOVI VINODOLSKI

75.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 6. u svezi sa člankom 48. stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) i članka 103. zakona o cestama (NN br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 4/23) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na Prijedlog gradonačelnika Tomislava Cvitkovića, univ. spec. oec. na 20. sjednici održanoj dana 28. studenog 2023. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

1. Utvrđuje se da je trajno prestala potreba korištenja dijela nerazvrstane ceste Lokvica u Registru nerazvrstanih cesta evidentirane pod oznakom SU 045 na 12/90 suvlasničkog dijela k.č. br. 16279/3, z.k. ul. 7013 k.o. Novi odnosno Posjedovni list 7425 k.o. Novi.

2. Ukida se status Javnog dobra u općoj uporabi na upravljanju i u neotuđivom vlasništvu

Grada Novog Vinodolskog na 12/90 suvlasničkog dijela k.č. br. 16279/3, z.k. ul. 7013 k.o. Novi.

Nekretnina iz stavka 1. ove točke Odluke ostaje u suvlasništvu i suposjedu Grada Novog Vinodolskog i Uršić Drage iz Novog Vinodolskog, Korzo hrvatskih branitelja 49, OIB 39451074418.

3. Ova Odluka objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

4. Nakon objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije ova Odluka dostaviti

će se Općinskom sudu Crikvenica, Zemljišnoknjižni odjel Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 5 Novi Vinodolski na zemljišnoknjižnu provedbu i Područnom uredu za katastar Rijeka, Odjelu za katastar nekretnina Crikvenica, Kralja Tomislava 85/A Crikvenica radi promjene posjednika u knjižnom dijelu katastarskog operata za k.o. Novi.

KLASA: 944-06/23-01/73

URBROJ: 2170-11-01-23-2

Novi Vinodolski, 28. studenog 2023. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2298&mjesto=51250&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr