SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 43. Utorak, 5. prosinca 2023.
GRAD NOVI VINODOLSKI

74.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN RH br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152,14), članka 103. Zakona o cestama (NN RH br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), članka 62. st.3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (68/18, 110/18 i 32/20) te članka 43. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 20. sjednici održanoj dana 28. studenog 2023. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

o ukidanju statusa općeg dobra u k.o. Novi

Članak 1.

Ukida se status općeg dobra nekretnine označene kao k.č.br. 5858/97, put, površine 18 m2, upisane u zk.ul. 6079 k.o. Novi kao opće dobro te u posjedovni list 1176, posjednika Javno dobro - putevi i vode, Novi Vinodolski.

Predmetna nekretnina u naravi predstavlja dio okućnice nekretnine označene kao k.č.br. 5858/93 k.o. Novi, te samim time nikako ne može predstavljati opće dobro kako ga definira Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima člankom 3. stavkom 2. (Narodne novine br. 91/1996, 68/1998, 137/1999, 22/2000, 73/2000, 114/2001, 79/2006, 141/2006, 146/2008, 38/2009, 153/2009, 90/2010, 143/2012, 152/2014) koji kaže kako nisu sposobni biti objektom prava vlasništva i drugih stvarnih prava oni dijelovi prirode koji po svojim osobinama ne mogu biti u vlasti niti jedne fizičke ili pravne osobe pojedinačno, nego su na uporabi svih, kao što su to atmosferski zrak, voda u rijekama, jezerima i moru, te morska obala (opća dobra).

Uvjerenjem o namjeni zemljišta izdanim od nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Crikvenica, KLASA: 350-05/23-03/616 od 16. listopada 2023.godine, vidljivo je da se ista nalazi unutar građevinskog zemljišta mješovite namjene.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Općinski sud u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Novi Vinodolski, na nekretnini iz čl.1 ove Odluke izvršit će brisanje statusa općeg dobra te upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Novi Vinodolski.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

 

 

KLASA: 944-06/23-01/79

URBROJ: 2170-11-01-23-2

Novi Vinodolski, 28. studenog 2023. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2298&mjesto=51250&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr