SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 43. Utorak, 5. prosinca 2023.
GRAD NOVI VINODOLSKI

73.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN RH br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152,14), članka 103. Zakona o cestama (NN RH br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), članka 62. st.3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (68/18, 110/18 i 32/20) te članka 43. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj: 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 20. sjednici održanoj dana 28. studenog 2023. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj
uporabi nerazvrstane ceste k.o. Ledenice

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti označenoj kao k.č.br. 4246/4 k.o. Ledenice, NERAZVRSTANA CESTA SUO72, MARIJANA BUTKOVIĆA 9, NERAZVRSTANA CESTA, površine 9 m2, upisane u zk.ul. 6361 k.o. Ledenice, budući da temeljem Lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/19-03/8, URBROJ: 2170/1-03-02/8-20-7 od 10. veljače 2020. godine, te Rješenja o produženju važenja iste, KLASA: UP/I-350-05/22-01/000013, URBROJ: 2170-03-02/7-23-0003 od 26. siječnja 2023. godine, ne ulazi u obuhvat zahvata izgradnje građevine komunalne infrastrukture – nerazvrstana cesta i kolno pješački put u naselju Povile, Novi Vinodolski.

Članak 2.

Na temelju ove Odluke Općinski sud u Crikvenici, Zemljišnoknjižni odjel Novi Vinodolski, na nekretnini iz čl.1 ove Odluke izvršit će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi kao neotuđivo vlasništvo jedinice lokalne samouprave Grada Novi Vinodolski, Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1 i upisati pravo vlasništva na ime i u korist Grada Novi Vinodolski.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

KLASA: 944-06/23-01/76

URBROJ: 2170-11-01-23-2

Novi Vinodolski, 28. studenog 2023. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2298&mjesto=51250&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr