SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 43. Utorak, 5. prosinca 2023.
GRAD NOVI VINODOLSKI

69.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20, 5/21) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 20. sjednici održanoj dana 28. studenog 2023. godine donosi

STATUTARNU ODLUKU

O IZMJENAMA STATUTA
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Članak 1.

U Statutu Grada Novog Vinodolskog (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 18/14, 4/18, 3/20-pročišćeni tekst, 5/20 i 5/21) u članku 44. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

“– neposredno izvršavaju provođenje općih akata Gradskog vijeća ,“

Podstavak 6. se briše.

Dosadašnji podstavak 7. postaje podstavak 6.

Članak 2.

Članak 55. mijenja se i glasi:

“Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koji su odgovorni za vlastiti rad i rad službenika u upravnom tijelu.“.

Članak 3.

U članku 94. riječi: “i osiguravaju“ te riječi: “i Gradonačelnika“ brišu se.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovlašćuje se Komisija za Statut i Poslovnik da utvrdi i izda pročišćeni tekst Statuta Grada Novog Vinodolskog.

Članak 5.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u “Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

 

KLASA: 012-03/18-01/2

URBROJ: 2170-11-01-23-9

Novi Vinodolski, 28. studenog 2023. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2298&mjesto=51250&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr