SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 43. Utorak, 5. prosinca 2023.
GRAD NOVI VINODOLSKI

68.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji (Narodne novine Republike Hrvatske broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20, 5/21), po pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Grada Novi Vinodolski, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na 20. sjednici održanoj dana 28. studenog 2023. godine, donosi

ODLUKU

o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova
na području Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje radova za vrijeme turističke sezone na području Grada Novog Vinodolskog, odnosno određuju se područja, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje radova, utvrđuju se opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi radovi, nadzor nad provedbom Odluke i prekršajne sankcije.

Članak 2.

Radovi čijje se izvođenje privremeno zabranjuje su zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine.

Pod zemljanim radovima podrazumijevaju se iskopi, odvoz materijala sa gradilišta, nasipavanje, uređenje terena i slično.

Pod radovima na izgradnji konstrukcije građevine podrazumijevaju se betonski radovi, tesarski radovi, zidanje nosivih i pregradnih zidova, izrada krovne konstrukcije i slično.

Članak 3.

Privremeno se zabranjuje izvođenje radova iz članka 2. ove Odluke za vrijeme trajanja turističke sezone, u kalendarskom razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2024. godine u vremenu od 0,00 do 24,00 sata u priobalnom dijelu Grada Novog Vinodolskog, odnosno u naseljima Novi Vinodolski, Povile, Klenovica, Smokvica Krmpotska i Sibinj Krmpotski.

Članak 4.

Odredba iz članka 3. ove Odluke ne odnosi se na:

1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske,

2. uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti,

3. građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu,

4. hitni radovi na sanaciji iznenadno nastalih oštećenja komunalne i druge infrastrukture, te drugih građevina, kojima se sprečava nastanak daljnje štete na građevini ili kojima se uklanja opasnost za ljude i okoliš,

5. nužni radovi na građevinama, kojima se sprečava nastanak štete na građevini ili kojima se uklanja opasnost za ljude i okoliš.

Članak 5.

Iznimno od odredbe članka 3. ove Odluke, gradonačelnik može svojim Zaključkom odobriti obavljanje građevinskih radova u slučaju da se radi o građevinskim radovima na objektima društvene namjene (škole, dječji vrtići i sl.) ili javne namjene (pomorske luke, crkve i sl.), te objektima komunalne infrastrukture (sustavi odvodnje otpadnih voda, vodoopskrbe i sl.).

Članak 6.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provode komunalni redari Grada Novog Vinodolskog sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne novine Republike Hrvatske broj 153/2013 i 115/2018) i Naputka o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari (Narodne novine Republike Hrvatske broj 23/2018).

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o vremenskom razdoblju u kojem se ne mogu graditi građevine i izvoditi građevinski radovi (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 41/2022).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-01/22-01/35

URBROJ: 2170-11-01-23-4

Novi Vinodolski, 28. studenog 2023. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Neven Pavelić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2298&mjesto=51250&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr