SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 42. Srijeda, 29. studenog 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

52.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj: 20/18., 115/18. i 98/19.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20. – pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 18. sjednici održanoj 22. studenog 2023., donosi

O D L U K U

o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vinodolske općine

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vinodolske općine (u nastavku teksta: Povjerenstvo).

Povjerenstvo čine 3 člana i to: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke.

Članak 2.

U Povjerenstvo se imenuju:

1. Ana Tomašek, pravne struke,

2. Vedran Antić, geodetske struke i

3. Marija Kolar, agronomske struke.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva imenuju se na rok od 4 (četiri) godine.

Članak 4.

Povjerenstvo na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu, zakupnika uvodi u posjed u roku od 30 (trideset) dana od dana sklapanja ugovora, odnosno po skidanju usjeva.

Povjerenstvo o uvođenju u posjed sastavlja zapisnik.

Ako uvođenje u posjed nije moguće jer dosadašnji posjednik odbija izaći iz posjeda ili odbija predati posjed, Povjerenstvo je isto dužno proslijediti, s prijedlogom naplate zakupnine i predaje u posjed poljoprivrednog zemljišta, nadležnom državnom odvjetništvu na postupanje.

Povjerenstvo sukladno Zakonu preuzima posjed od zakupnika slijedom proteka roka na koji je Ugovor sklopljen, odnosno svih oblika raskida Ugovora.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 024-02/23-01/5

URBROJ: 2170-34-02-23-218

Bribir, 22. studenog 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2297&mjesto=91253&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr