SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 42. Srijeda, 29. studenog 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

49.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20. – pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 18. sjednici održanoj 22. studenog 2023., donosi

O D L U K U

o pristupanju Lokalnoj akcijskoj grupi
u ribarstvu “TUNERA”

Članak 1.

Općina Vinodolska općina pristupa udruzi Lokalna akcijska grupa u ribarstvu “TUNERA” (u daljnjem tekstu: LAGUR “TUNERA”), koja je osnovana radi promicanja održivog razvoja u ribarstvu i unaprjeđenja inicijativa i interesa od važnosti za teritorijalno područje na kojem djeluje LAGUR “TUNERA”, davanja podrške razvoju male infrastrukture u ribarstvu, sudjelovanja u poticanju razvoja akvakulture i marikulture te ostalih ciljeva navedenih u Statutu LAGUR-a “TUNERA”.

Članak 2.

Općina Vinodolska općina stječe sva prava i obveze člana LAGUR-a “TUNERA” danom pristupanja (učlanjenja), sukladno Zakonu o udrugama i Statutu LAGUR-a “TUNERA”.

Članak 3.

Prava Općine Vinodolske općine kao člana LAGUR-a “TUNERA” su birati i biti birana u tijela LAGUR-a “TUNERA”, sudjelovati u utvrđivanju zajedničke politike i programa LAGUR-a “TUNERA”, dogovarati se i međusobno surađivati s ostalim članovima LAGUR-a “TUNERA” radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva, biti obavještena o radu LAGUR-a “TUNERA” i njegovih tijela te o materijalno financijskom poslovanju te druga prava utvrđena Statutom LAGUR-a “TUNERA”.

Obveza Općine Vinodolske općine je redovito plaćati članarinu, čuvati i podizati ugled LAGUR-a “TUNERA”, čuvati materijalna dobra i izvršavati preuzete obveze, pridržavati se odredbi Statuta i drugih akata LAGUR-a “TUNERA”.

Članak 4.

Predstavnik Općine Vinodolske općine u LAGUR-u “TUNERA” je općinski načelnik ili osoba koju on ovlasti da predstavlja Općinu Vinodolsku općinu u tijelima LAGUR-a “TUNERA”.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 024-02/23-01/5

URBROJ: 2170-34-02-23-213

Bribir, 22. studenog 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2297&mjesto=91253&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr