SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 38. Četvrtak, 2. studenog 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

208.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), a u svezi s člankom 221. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), članka 39. stavka 10. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 24. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17), članka 28. stavka 1. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština na 21. sjednici održanoj 26. listopada 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju koncesije za posebnu upotrebu
pomorskog dobra za plažu ispred Thalassotherapie,
Grad Crikvenica

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Thalosstherapia Crikvenica, Gajevo šetalište 21, Crikvenica, OIB: 16038790456 (u daljnjem tekstu: Koncesionar) koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra za uređenje i korištenje plaže ispred Thalassotherapie bez mogućnosti obavljanja gospodarske djelatnosti.

Članak 2.

Koncesija se daje na k.č. 8580, 8579, 8578, 8577, 8576, 41919, 41920 i dijelovima k.č. 8562/10, 1/71, 8575 i 8562/1 k.o. Crikvenica koje odgovaraju katastarskim brojevima k.č. 9335, 9336, 9337, 9338, 9339, 9340, 9341 i dijelovima k.č. 15/1, 15/2, 1661/2 i 9211 k.o. Crikvenica te pripadajućeg akvatorija, bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaza.

Ukupna površina pomorskog dobra koje se daje u koncesiju iznosi 8.851 m2 od čega se 1.355 m2 odnosi na kopno, a 7.496 m2 na more.

Iznos investicije na pomorskom dobru iznosi 152.009,00 eura.

Investicija se odnosi na uređenje plaže jednostavnijim zahvatima, sanaciju pukotina i postavljanje dizala na hidraulični pogon za osobe smanjene pokretljivosti.

Ulaganje u pomorsko dobro potrebno je izvršiti u roku od četiri godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Lomne točke koje označavaju površinu obuhvata koncesije iskazane su u HTRS koordinatnom sustavu i ne objavljuju se.

Sastavni dio ove Odluke čini Grafički prikaz obuhvata koncesije izrađen od Gea d.o.o. u mjerilu 1:500 koji se ne objavljuje u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Članak 3.

Davatelj koncesije daje Koncesionaru koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke na vremensko razdoblje od 20 godina računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Članak 4.

Za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke Koncesionar se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu u iznosu od 885,10 (slovima: osamstoosamdesetipeteuraidesetcenti) eura.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za koncesiju za vrijeme trajanja ugovora o koncesiji u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama(„Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19 – u daljnjem tekstu: ZPDML), članka 57. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20 – u daljnjem tekstu: ZOK) i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Koncesionaru.

U slučaju da tijekom trajanja koncesije na strani Koncesionara dođe do statusnih promjena, promjena u vlasničkoj strukturi ili da Koncesionar izvrši upis promjene djelatnosti u sudski registar, naknada za koncesiju će se izmjeniti i utvrditi sukladno stavku 2. ovoga članka i aktualnim tržišnim uvjetima. Ukoliko Davatelj koncesije i Koncesionar ne postignu sporazum, ugovor o koncesiji će se raskinuti, a Odluka o davanju koncesije poništiti.

Ukoliko Koncesionar ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zateznu kamatu.

Članak 5.

Koncesijsku naknadu za razdoblje prve godine važenja koncesije Koncesionar je dužan platiti u roku od 60 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Koncesijska naknada za svaku iduću godinu važenja ugovora Koncesionar je dužan platiti do 1. svibnja tekuće godine.

Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

U godini u kojoj koncesija ističe naknadu za koncesiju potrebno je platiti do dana isteka ugovora o koncesiji.

U slučaju neplaćanja ili nepotpunog plaćanja naknade za koncesiju, Davatelj koncesije će, u roku od 30 dana od dana isteka ugovorenog roka plaćanja naknade za koncesiju o tome pisanim putem obavijestiti Koncesionara i pozvati ga na plaćanje dospjele naknade za koncesiju i pripadajućih kamata, te će ako Koncesionar u roku od 30 dana od navedene obavijesti ne plati dospjelu naknadu za koncesiju, aktivirati jamstva za ispunjavanje obveza iz ugovora o koncesiji i druga sredstva osiguranja, a u slučaju da se naknada za koncesiju ne naplati iz sredstava osiguranja, o tome će bez odgode obavijestiti ministarstvo nadležno za financije uz dostavu sve potrebne dokumentacije, koje će od koncesionara naplatiti naknadu za koncesiju po propisima po kojima se vrši naplata poreza i drugih javnih davanja.

Ako Koncesionar ni u naknadno odobrenom roku ne plati dospjelu koncesijsku naknadu sa pripadajućim zakonskim kamatama Davatelj koncesije ima pravo oduzeti koncesiju odnosno raskinuti ugovor o koncesiji.

Članak 6.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine' broj 68/04) i važećoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi ugovorom o koncesiji.

Članak 7.

Prije sklapanja ugovora o koncesiji Koncesionar je dužan dostaviti Davatelju koncesije:

- 1 bjanko zadužnicu u iznosu do 10.000,00 eura za dobro izvršenje posla solemniziranu kod javnog bilježnika, u svrhu osiguranja urednog provođenja ugovora o koncesiji,

- 1 bjanko zadužnicu u iznosu do 2.000,00 eura solemniziranu kod javnog bilježnika, a u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,

- Izjavu Koncesionara o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika plaže.

Članak 8.

Koncesionar je dužan urediti i opremiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Idejnom projektu uređenja plaže Thalassotherapia (Broj projekta 04-03-2003-IP) izrađenog u ožujku 2023. godine od strane FAB-ING d.o.o.

Koncesionar je dužan surađivati s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.

Koncesionar je dužan na morskom dijelu plaže postaviti psihološku barijeru za kupače.

Članak 9.

Koncesionar se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno zaštitu od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Koncesionar ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Koncesionar se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i građenja.

Članak 10.

Koncesionar je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ugovora o koncesiji pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ugovorom o koncesiji.

Koncesionar je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Iz razloga neodržavanja pomorskog dobra na način predviđen u prethodnim stavcima ovog članka od strane Koncesionara, Davatelj koncesije može raskinuti ugovor o koncesiji.

Članak 11.

Koncesionar je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje posebne upotrebe o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

U slučaju da Koncesionar za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od ugovora o koncesiji, dužan je pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke vratiti na raspolaganje Davatelju koncesije u stanju u kojem ga je dobio od Davatelja koncesije.

Članak 12.

Područje koje se daje u koncesiju pristupačno je svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi, s time da je opća uporaba ograničena obavljanjem posebne upotrebe iz članka 2. ove Odluke.

Koncesija se može prenijeti na drugu osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbi članka 66. ZOK kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

Članak 13.

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje kablova, ugradnja instalacija i sl.).

U slučaju iz stavka 1. ovog članka Koncesionar je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije.

Članak 14.

Koncesija prestaje:

- ispunjenjem zakonskih uvjeta,

- raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog interesa,

- sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji,

- jednostranim raskidom ugovora o koncesiji,

- pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava,

- ukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom ove Odluke u razdoblju nakon sklapanja ugovora o koncesiji i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen ugovor o koncesiji,

- u svim ostalim slučajevima određenim ovom Odlukom i važećim zakonima.

Članak 15.

Davatelj koncesije može oduzeti koncesiju:

- ako Koncesionar ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i ugovorom o koncesiji,

- ako Koncesionar ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene ugovorom o koncesiji,

- ako Koncesionar bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koji je predmet ugovora o koncesiji, radnje koje nisu predviđene ugovorom o koncesiji ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

- ako Koncesionar ne plaća koncesijsku naknadu na način i u rokovima određenim ugovorom o koncesiji,

- u drugim slučajevima predviđenim zakonima i podzakonskim aktima.

Članak 16.

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti ugovor o koncesiji u slijedećim slučajevima:

- ako Koncesionar nije platio naknadu za koncesiju ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,

- ako Koncesionar ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra,

- ako Koncesionar bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

- ako je Koncesionar naveo netočne podatke temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta njegove sposobnosti,

- ako Koncesionar svojom krivnjom ne započne s provedbom ugovora o koncesiji ili njegovog dijela u ugovorenom roku,

- ako Koncesionar obavlja i druge radnje u suprotnosti s ugovorom o koncesiji ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene ugovorom o koncesiji,

- ako je Koncesionar prenio na treću osobu svoja prava iz ugovora o koncesiji suprotno odredbama ZOK, kao i odredbama propisa kojima se ureduje pomorsko dobro,

- ako Koncesionar ne dostavi novi odgovarajući instrument kojeg Davatelj koncesije zatraži na temelju članka 55. ZOK,

- u drugim slučajevima u skladu s odredbama ZOK, Zakona o obveznim odnosima i zakona kojim se uređuje pomorsko dobro.

Prije oduzimanja koncesije i jednostranog raskida ugovora o koncesiji, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Koncesionara o takvoj svojoj namjeri te odrediti rok od 30 dana za otklanjanje razloga za oduzimanje ili raskid ugovora o koncesiji i za izjašnjavanje o tim razlozima.

Ukoliko Koncesionar ne otkloni razloge za oduzimanje ili raskid ugovora o koncesiji u roku iz stavka 2. ovog članka Davatelj koncesije raskinut će ugovor o koncesiji.

U slučaju jednostranog raskida ugovora o koncesiji od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Koncesionar u skladu s općim odredbama obveznog prava.

U slučaju raskida ugovora o koncesiji iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Koncesionar nema pravo na naknadu zbog raskida ugovora o koncesiji.

Članak 17.

Prestankom koncesije prestaju sva prava Koncesionara te je Koncesionar dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga slobodnog od stvari i osoba predstavniku Davatelja koncesije.

Članak 18.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe prati provedbu izvršavanja ove Odluke i ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke i ugovora provode ovlašteni državni službenici ministarstva sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke i ugovora obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva i inspektori lučke kapetanije, te inspektori i drugi ovlašteni službenici ministarstva nadležnog za financije.

Članak 19.

Na temelju ove Odluke sklopit će se ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Koncesionara.

Ako je pokrenut postupak pravne zaštite, ugovor o koncesiji sklapa se kada odluka o davanju koncesije postane izvršna.

Za Davatelja koncesije ugovor o koncesiji potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje

U listopadu 2022. godine Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Thalassotherapia Crikvenica, Gajevo šetalište 21, Crikvenica, OIB: 16038790456 dostavila je zahtjev za dobivanje koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za korištenje plaže ispred bolnice, a u travnju 2023. godine i u rujnu 2023. godine nadopunila dokumentaciju.

Naknada za koncesiju obračunava se u iznosu od 0,10 eura/m2 i iznosi 885,10 eura.

Iznos investicije na pomorskom dobru iznosi 152.009,00 eura, a odnosi se na uređenje i opremanje plaže.

Ulaganje u pomorsko dobro potrebno je izvršiti u roku od četiri godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Koncesija se daje na razdoblje od 20 godina.

Usklađenost inicijative s prostorno planskom dokumentacijom temelji se na Lokacijskoj informaciji (KLASA: 350-05/22-10/000207, URBROJ: 2170-03-02/1-22-0003) od 17. studenog 2022. godine izdanoj od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Crikvenica.

Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji je na svom sastanku održanom dana 10. listopada 2023. godine utvrdilo Prijedlog odluke o davanju koncesije.

Odredbama članka 19. stavka 2. ZPDML utvrđeno je da je za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra, koje se daju na rok do 20 godina, Davatelj koncesije Primorsko-goranska županija.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 024-04/23-01/7

URBROJ: 2170-01-01/5-23-61

Rijeka, 26. listopada 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2293&mjesto=00001&odluka=208
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr