SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 38. Četvrtak, 2. studenog 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

189.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. stavaka 1. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 28. stavka 1. točke 12. i članka 60. stavka 2. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), nakon savjetovanja sa Sindikalnim povjerenikom Sindikalne podružnice Primorsko-goranska županija, Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 21. sjednici održanoj 26. listopada 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama
Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/19 i 27/23), u članku 7. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:

„6. Upravni odjel za opću upravu i pravne poslove“.

Iza točke 11. dodaje se točka 12. koja glasi:

„12. Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove.“.

Članak 2.

Članak 10. mijenja se i glasi:

„Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje;

- vođenje postupka donošenja odluka o izradi i donošenju dokumenata prostornog uređenja;

- izradu i provođenje dokumenata zaštite okoliša i podnošenje izvješća nadležnim tijelima;

- izdavanje akata temeljem propisa o zaštiti okoliša, prirode, voda i gospodarenju otpadom;

- koordiniranje aktivnosti na zaštiti okoliša određene posebnim zakonima i drugim propisima;

- vođenje propisanih evidencija o stanju okoliša i emisijama u okoliš;

- davanje koncesija za zaštićena područja prirode;

- vođenje evidencija o komunalnim naknadama i doprinosima;

- obavljanje poslova vezanih za vrednovanje nekretnina, te rad Procjeniteljskog povjerenstva Primorsko- goranske županije;

- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili (su)osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;

- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave;

- izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja i druge poslove iz područja prostornog uređenja, graditeljstva, procjene vrijednosti nekretnina i zaštite okoliša koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.“.

Članak 3.

U članku 11. stavku 1. riječi „upravne i“ brišu se.

Članak 4.

Članak 13. mijenja se i glasi:

„Upravni odjel za opću upravu i pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- savjetodavne poslove za potrebe Župana, vođenje upravnih i sudskih predmeta i zastupanje pred sudovima i drugim tijelima;

- izradu izvješća o rješavanju predstavki i pritužbi građana upućenih upravnim tijelima Županije;

- izradu nacrta općih akata kojima se uređuje ustrojstvo i djelokrug rada upravnih tijela te njihov unutarnji red, kao i drugih akata iz djelokruga Upravnog odjela;

- provođenje zakona kojima se uređuju službenički i namještenički odnosi;

- stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika i namještenika upravnih tijela Županije;

- ostvarivanje prava Župana i njegovih zamjenika temeljem profesionalnog obavljanja dužnosti;

- obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Službeničkog suda Primorsko-goranske županije;

- uredsko poslovanje upravnih tijela Županije;

- razvoj i održavanje informatičkog i telekomunikacijskog sustava Županije;

- planiranje i provođenje edukacije službenika i namještenika za korištenje informatičke opreme, programa i alata u radu;

- sigurnost i zaštitu podataka koji se vode informatičkim putem;

- nabavu, implementaciju i održavanje informatičkih i telekomunikacijskih uređaja, opreme i materijala za zajedničke potrebe upravnih tijela;

- obavljanje pomoćno-tehničkih poslova;

- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- promjenu osobnog imena, naknadne upise, ispravke, dopune te poništenje upisa u državnim maticama;

- vođenje državnih matica, vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu, vođenje registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, verifikaciju upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu;

- pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva, stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske;

- vođenje registra birača i obavljanje stručnih poslova koji se odnose na vođenje evidencije o biračkom pravu, ažuriranje evidencije popisa birača te izdavanje potvrda iz iste;

- rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora;

- vođenje evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave;

- osnivanje, registraciju, pravni položaj, upis promjena u registar udruga i registar zaklada Republike Hrvatske i prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe i zaklada;

- vođenje registra udruga i registra zaklada;

- vođenje zbirke isprava udruga i zbirke isprava zaklada te izdavanje izvadaka iz istih;

- provođenje postupka likvidacije udruga i zaklada;

- provođenje postupka brisanja udruga i zaklada iz registra udruga i registra zaklada;

- upis stranih udruga i stranih zaklada u registar stranih udruga i registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga i registar stranih zaklada te prestanak djelovanja stranih udruga i stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih udruga i registra stranih zaklada, vođenje zbirke isprava stranih udruga i zbirke isprava stranih zaklada te izdavanje izvadaka iz istih;

- nadzor nad radom udruga i nadzor nad prijavom podataka u registar zaklada;

- odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći;

- određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primatelja akata na području Županije.

Upravni odjel za opću upravu i pravne poslove obavlja i druge poslove iz područja službeničkog sustava, uredskog poslovanja, opće uprave, matičarstva i besplatne pravne pomoći koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost.“.

Članak 5.

Članak 17. mijenja se i glasi:

„Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- praćenje ostvarivanja socijalnih prava u okviru socijalnih programa općina i gradova  na području Županije i izradu izvješća za nadležna tijela državne uprave i tijela Županije;

- praćenje provedbe Socijalnog plana za područje Županije;

- praćenje provedbe mreže socijalnih usluga u Županiji i analiza dostupnosti i kvalitete istih;

- koordiniranje rada i poticanje na suradnju pravnih i fizičkih osoba koje na području Županije obavljaju djelatnost socijalne skrbi radi razvijanja socijalnog partnerstva;

- predlaganje rasporeda decentraliziranih sredstava za potrebe ustanova socijalne skrbi, kao i popisa prioriteta za korištenje tih sredstava;

- predlaganje sufinanciranja rada udruga i drugih organizacija u provedbi programa i projekata iz područja socijalne skrbi, skrbi o djeci i mladima, te drugih humanitarnih djelatnosti od interesa za Županiju;

- rješavanje o utvrđivanju mjerila za pružanje socijalnih usluga;

- vršenje kontrole ispunjavanja mjerila za pružanje socijalnih usluga kod postojećih pružatelja usluga;

- rješavanje o žalbama protiv rješenja jedinica lokalne samouprave iz područja socijalne skrbi;

- planiranje i razvoj mreže institucijskih i izvaninstitucijskih socijalnih usluga;

- unaprjeđivanje suradnje s organizacijama civilnog društva, stručnim i znanstvenim ustanovama, jedinicama lokalne samouprave te ustanovama u području socijalne skrbi i skrbi o djeci i mladima;

- poticanje stvaranja odgovarajućih prostornih uvjeta za edukativne i zabavno-rekreativne aktivnosti djece i mladih, kroz planiranje i razvoj mreže informativno-edukativnih punktova i društvenih domova za djecu i mlade;

- poticanje razvoja društvenog poduzetništva i zadrugarstva kao integralnih dijelova moderne socijalne politike kroz informiranje javnosti i umrežavanje dionika;

- poticanje razvoja socijalnih inovacija s ciljem otvaranja mogućnosti zapošljavanja mladih ljudi te jačanja socijalne integracije i kohezije;

- pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći u radu Savjeta za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije, Savjeta mladih Primorsko-goranske županije, Povjerenstva za ravnopravnost spolova i Vijeća seniora Primorsko-goranske županije;

- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje  stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- rješavanje o statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i statusu člana obitelji osobe smrtno stradale u obrani suvereniteta Republike Hrvatske te njihovim pravima;

- rješavanje o statusu člana obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i statusu člana obitelji nestale osobe u obrani suvereniteta Republike Hrvatske te njihovim pravima;

- rješavanje o statusu članova obitelji umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine i njihovim pravima te pravima članova njihove obitelji;

- rješavanje o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statusu osobe stradale u obrani suvereniteta Republike Hrvatske te njihovim pravima;

- rješavanje o statusu i pravima stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji;

- rješavanje o pravu na oslobađanje od troškova dopunskog zdravstvenog osiguranja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ratnih stradalnika;

- rješavanje o pravu na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, pravu na jednokratnu novčanu pomoć i ostale novčane naknade iz Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji;

- rješavanje o statusu civilnih stradalnika iz Domovinskog rata i njihovim pravima;

- rješavanje o statusu članova uže i šire obitelji civilnih osoba poginulih ili umrlih u Domovinskom ratu i njihovim pravima;

- rješavanje o pravima ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, sudionika rata i članova obitelji iz Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;

- izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka;

- ostvarivanje prava na troškove prijevoza i ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnog mjesta;

- organizacija ukopa umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida, umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata po službenoj dužnosti uz nazočnost;

- sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata;

- pružanje primarne pravne pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njegove uže i šire obitelji, članovima obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja i članovima uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata;

- unos podataka i sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima te vođenje evidencije svih korisnika;

- obavljanje poslova obračuna iznosa potrebnih novčanih sredstava za isplatu ostvarenih prava korisnika temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava;

- izdavanje odgovarajućih potvrda o statusu i potvrda o novčanim primanjima sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata;

- registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika;

- vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji;

- davanje odobrenja za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći;

- davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije;

- donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije;

- prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć;

- izdavanje potvrda o uzdržavanju, obiteljskom statusu i sastavu kućanstva;

- vođenje evidencije i dokumentacije o ostvarivanju prava u sustavu socijalne skrbi, kao i drugih prava iz socijalne skrbi utvrđenih općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sastavljanje izvješća, te dostavljanje objedinjenog izvješća nadležnom ministarstvu;

- priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstva za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi te preispitivanje postojanja uvjeta za sve korisnike prava;

- izdavanje objava za povlašteni prijevoz u unutrašnjem putničkom prometu za osobe s invaliditetom.

Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade obavlja i druge poslove iz područja socijalne politike i zaštite, socijalnog poduzetništva i rada, demografije te poslove koji se odnose na hrvatske branitelje i ratne stradalnike koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost.“.

Članak 6.

U članku 18. stavku 1. podstavak 10. mijenja se i glasi:

„- vođenje predmeta iz evidencije sportskih djelatnosti kroz Registar samostalne sportske djelatnosti, vođenje Evidencije sportskih građevina u vlasništvu Primorsko-goranske županije, vođenje Evidencije sportskih natječaja i javnih poziva te Evidencije financijskog praćenja sportskih programa;“.

Članak 7.

Iza članka 18. dodaje se članak 18.a koji glasi:

„Članak 18.a

Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- vođenje evidencije nekretnina u vlasništvu Županije, izradu prijedloga mjera upravljanja nekretninama u vlasništvu Županije te uređivanje vlasničko-pravnih odnosa;

- provođenje mjera zaštite na radu i zaštite od požara;

- investicijsko i tekuće održavanje imovine u vlasništvu Županije te održavanje poslovnih prostora danih na korištenje Županiji;

- nabavu materijala i opreme te održavanje opreme i uređaja za zajedničke potrebe upravnih tijela, izuzev informatičke i telekomunikacijske opreme, uređaja i materijala;

- osiguranje službenika i namještenika te imovine Županije i vođenje postupka za naplatu štete;

- obavljanje pomoćno-tehničkih poslova;

- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske;

- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije;

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine;

- izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade;

- izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu;

- u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen;

- izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje);

- provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje;

- davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji;

- donošenje privremenog rješenja;

- stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja;

- određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave;

- u stvarima predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište;

- rješavanje predmeta stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima i rješavanje predmeta stambenog zbrinjavanja žrtvama nasilja u obitelji;

- rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te potpomognuta područja.

Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove obavlja i druge poslove iz područja upravljanja imovinom, zaštite na radu i zaštite od požara te iz imovinsko-pravnog područja koji su mu posebnim zakonom stavljeni u nadležnost.“.

Članak 8.

U članku 21. stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 9.

U članku 22. stavak 3. mijenja se i glasi:

„Matični uredi ustrojavaju se sukladno matičnim područjima Republike Hrvatske utvrđenim posebnim propisima koje donosi Vlada Republike Hrvatske, i to:

1. Matični ured Rijeka

2. Matični ured Bakar

3. Matični ured Čavle

4. Matični ured Kastav

5. Matični ured Crikvenica

6. Matični ured Novi Vinodolski

7. Matični ured Čabar

8. Matični ured Delnice

9. Matični ured Krk

10. Matični ured Malinska

11. Matični ured Mali Lošinj

12. Matični ured Opatija

13. Matični ured Lovran

14. Matični ured Matulji

15. Matični ured Rab

16. Matični ured Vrbovsko“

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša nastavlja raditi s djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Upravni odjel za opću upravu i upravljanje imovinom nastavlja raditi s djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom kao Upravni odjel za opću upravu i pravne poslove.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade nastavlja raditi s djelokrugom utvrđenim ovom Odlukom.

Članak 11.

Župan će uskladiti pravilnike o unutarnjem redu upravnih tijela iz članka 10. stavaka 1. i 2. ove Odluke s odredbama ove Odluke u roku od dva mjeseca od dana njezina stupanja na snagu.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Odluke imenovana pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša nastavlja s radom kao pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

Danom stupanja na snagu ove Odluke imenovana pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i upravljanje imovinom nastavlja s radom kao pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i pravne poslove.

Danom stupanja na snagu ove Odluke imenovana pročelnica Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade nastavlja s radom kao pročelnica Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade.

Članak 13.

Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove koji preuzima dio poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, i to imovinsko-pravne poslove, te dio poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela za opću upravu i upravljanje imovinom, i to poslove upravljanja imovinom, zaštite na radu i zaštite od požara, preuzima i službenike i namještenike koji su zatečeni na preuzetim poslovima te prava, obveze, sredstva za rad, financijska sredstva i dokumentaciju razmjerno preuzetim poslovima.

Članak 14.

Župan će s danom stupanja na snagu ove Odluke donijeti rješenje kojim će privremeno ovlastiti jednog od službenika za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove, do imenovanja pročelnika temeljem javnog natječaja.

Službenik iz stavka 1. ovog članka mora ispunjavati uvjete za glavnog rukovoditelja propisane Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10, 125/14 i 48/23).

Župan će raspisati javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove nakon stupanja na snagu Pravilnika iz članka 15. ove Odluke.

Članak 15.

Župan će donijeti pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Temeljem pravilnika o unutarnjem redu iz stavka 1. ovoga članka, pročelnik upravnog tijela donijet će rješenja o rasporedu na radna mjesta za preuzete službenike u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu pravilnika o unutarnjem redu.

Do donošenja rješenja o rasporedu iz stavka 2. ovoga članka, preuzeti službenici nastavljaju obavljati poslove na kojima su zatečeni, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika upravnog tijela, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.

Članak 16.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

KLASA: 024-04/23-01/7

URBROJ: 2170-01-01/5-23-26

Rijeka, 26. listopada 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2293&mjesto=00001&odluka=189
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr