SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 36. Petak, 13. listopada 2023.
GRAD OPATIJA

67.

Na temelju članaka 9., 14, 41. i 58. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) te članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 25/09, 30/09-ispr., 7/13, 3/18, 5/18-ispr., 3/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 5. listopada 2023. godine donosi

O D L U K U

o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti

na području grada Opatije

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata, radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom ugostiteljskih objekata, radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge te radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava te za vrijeme održavanja manifestacija, športskih događaja, glazbenih festivala i slično.

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

II. RADNO VRIJEME

Članak 3.

(1) Ugostiteljski objekti iz skupine 'Hoteli“, 'Kampovi“ i 'Ostali ugostiteljski objekti za smještaj' obvezno rade od 0.00 do 24.00 sata svaki dan.

(2) Ostali ugostiteljski objekti, ovisno o vrsti, mogu raditi u sljedećem radnom vremenu:

- ugostiteljski objekti iz skupine 'Restorani“ (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica,) i 'Barovi“ (kavana, caffe bar, pivnica buffet, krčma, konoba, klet, beach bar, kušaonica), u vremenu od 6.00 do 02.00 sata,

- ugostiteljski objekti iz skupine 'Barovi“ (noćni klub, noćni bar, disco klub), koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, u vremenu od 21.00 do 6.00 sati, samo u zatvorenim prostorima,

- ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani«, objekti brze prehrane „fast food“, u vremenu od 00.00 do 24.00 sata,

- ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja od 0.00 do 24.00 sata,

- ugostiteljski objekti iz skupine 'Objekti jednostavnih usluga“ (objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu (ili priključnom vozilu), objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sličnim napravama), objekt jednostavnih usluga na klupi, u vremenu od 8.00 do 2.00 sata,

- ugostiteljski objekti iz skupine 'Catering objekti“ u vremenu od 6.00 do 02.00 sata.

Članak 4.

Ugostiteljski objekti svih vrsta koji posluju na autobusnom kolodvoru, morskom putničkom pristaništu i u sklopu postaja za opskrbu gorivom, mogu raditi u radnom vremenu objekta u kojem se nalaze.

Članak 5.

(1) Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se pružaju usluge smještaja (uz ili bez pružanja drugih ugostiteljskih usluga sukladno posebnom propisu), mogu raditi svaki dan u vremenu od 0.00 do 24.00 sata.

(2) Objekti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se pružaju isključivo usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka iz pretežito vlastite proizvodnje i/ili usluge usluživanja (kušanja) mošta, vina, voćnih vina, drugih proizvoda od vina i voćnih vina, jakih alkoholnih i alkoholnih pića te domaćih narezaka iz vlastite proizvodnje, mogu raditi svaki dan u vremenu od 6.00 do 02.00 sata.

Članak 6.

Prostor za usluživanje na otvorenom uz ugostiteljski objekt može raditi u vremenu u kojem radi ugostiteljski objekt, a najkasnije do 2.00 sata.

Članak 7.

(1) Gradonačelnik može po službenoj dužnosti, za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti najduže za dva sata raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog odredbama članka 3. stavka 2. podstavka 1., 3., 5., 6. ove Odluke, ako se na temelju postupanja javnopravnog tijela, inspekcijskog tijela, Ministarstva unutarnjih poslova ili komunalnog redarstva utvrdi da u određenom ugostiteljskom objektu dolazi do prekoračenja dozvoljenog radnog vremena, prekoračenja dopuštenih granica buke, remećenja javnog reda i mira ili se krše odredbe Zakonskog ili podzakonskog propisa.

(2) Skraćenje radnog vremena iz stavka 1. ovog članka može se odrediti kalendarski ili do ispunjenja uvjeta. Ukoliko se donosi odluka o skraćenju radnog vremena s kalendarskim trajanjem, prvi puta se mjera donosi s trajanjem od mjesec dana, drugi puta s trajanjem od 3 mjeseca te treći i svaki naredni put s trajanjem od 6 mjeseci. Protekom vremenskog perioda od 2 godine bez izricanja mjere, smatrati će se kako za određeni ugostiteljski objekt nije izricana ranija mjera te će se pri izricanju nove mjere smatrati kao da se ista izriče prvi puta.

(3) Gradonačelnik može po službenoj dužnosti za ugostiteljske objekte iz članka 3. i 4. ove Odluke donijeti odluku o ukidanju izdanog odobrenja za privremeno korištenje javne površine za ugostiteljske sadržaje ako se na temelju postupanja javnopravnog tijela, inspekcijskog tijela, Ministarstva unutarnjih poslova ili komunalnog redarstva utvrdi da u određenom ugostiteljskom objektu dolazi do prekoračenja dozvoljenog radnog vremena, prekoračenja dopuštenih granica buke, remećenja javnog reda i mira ili se krše odredbe Zakonskog ili podzakonskog propisa.

(4) Ukidanje izdanog odobrenja za privremeno korištenje javne površine za ugostiteljske sadržaje iz stavka 3. ovog članka može se odrediti kalendarski ili do ispunjenja uvjeta. Ukoliko se donosi odluka o ukidanju izdanog odobrenja za privremeno korištenje javne površine za ugostiteljske sadržaje s kalendarskim trajanjem, prvi puta se mjera donosi s trajanjem od mjesec dana, drugi puta s trajanjem od 3 mjeseca te treći i svaki naredni put s trajanjem od 6 mjeseci. Protekom vremenskog perioda od 2 godine bez izricanja mjere, smatrati će se kako za određeni ugostiteljski objekt nije izricana ranija mjera te će se pri izricanju nove mjere smatrati kao da se ista izriče prvi puta.

Članak 8.

Gradonačelnik može, na temelju zahtjeva ugostitelja, za pojedini ugostiteljski objekt, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, a radi organiziranja prigodnih proslava.

Članak 9.

(1) Gradonačelnik može, za vrijeme održavanja manifestacija, sajmova, sportskih događanja, koncerata i sličnih događanja, odnosno drugih događanja od značaja za Grad Opatiju, odrediti drugačije radno vrijeme od vremena propisanog odredbama ove Odluke, a može o odrediti i posebne uvjete pod kojima se može koristiti drugačije radno vrijeme.

(2) Gradonačelnik o pravu iz stavka 1. ovog članka donosi odluku.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 34/15).

Članak 11.

Postupci koji su pokrenuti po odredbama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 34/15) dovršit će se po odredbama ove Odluke.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije '.

KLASA: 024-01/23-01/46

URBROJ: 2170-12-06/01-23-1

Opatija, 5. listopada 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Dino Žigulić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2291&mjesto=10006&odluka=67
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr