SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 36. Petak, 13. listopada 2023.
GRAD OPATIJA

64.

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine” broj 92/10, 114/22) i članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 25/09, 30/09 – ispr., 7/13, 3/18, 5/18 – ispr., 03/20 i 03/21), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj dana 5. listopada 2023. godine donijelo je

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

unapređenja zaštite od požara na području
Grada Opatije za 2023. godinu

I.

U cilju unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Opatije, Gradsko vijeće Grada Opatije donosi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Opatije za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).

II.

U cilju unaprjeđenja zaštite od požara Grada Opatije potrebno je u 2023. godini provesti sljedeće mjere:

1. Normativni ustroj zaštite od požara

1.1. Uskladiti Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija u skladu s odredbama Zakona o zaštiti od požara odnosno izvršiti reviziju iste najmanje jednom u pet godina.

Izvršitelji: gradonačelnik Grada Opatije, Gradsko vijeće

Sudionici: UO Grada Opatije, JVP Opatija, PVZ Liburnije

1.2. Uskladiti Plan zaštite od požara u skladu s odredbama Zakona o zaštiti od požara odnosno najmanje jednom godišnje.

Izvršitelji: gradonačelnik Grada Opatije, Gradsko vijeće

Sudionici: UO Grada Opatija, JVP Opatija, PVZ Liburnije

1.3. Izvršiti analizu stanja sustava zaštite od požara za proteklu godinu.

Izvršitelji: gradonačelnik Grada Opatije, Gradsko vijeće

Sudionici: UO Grada Opatije, JVP Opatija, PVZ Liburnije

1.4. Donijeti Godišnji provedbeni plan unapređenja sustava zaštite od požara.

Izvršitelji: gradonačelnik Grada Opatije, Gradsko vijeće

Sudionici: UO Grada Opatije, JVP Opatija, PVZ Liburnije

1.5. Donijeti Plan motrenja, čuvanja, ophodnje i dojave.

Izvršitelji: gradonačelnik Grada Opatije, Gradsko vijeće

Sudionici: UO Grada Opatije, JVP Opatija, PVZ Liburnije, Park prirode Učka, Šumarija Matulji-Opatija

1.6. Donijeti Odluku o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu.

Izvršitelji: gradonačelnik Grada Opatije, Gradsko vijeće

Sudionici: UO Grada Opatije, JVP Opatija

1.7. Donijeti Plan operativne provedbe programa aktivnosti za područje Grada Opatije.

Izvršitelj: gradonačelnik Grada Opatije

Sudionici: Stožer CZ Grada Opatije, JVP Opatija

1.8. Donijeti Plan aktivnog uključenja na gašenju požara otvorenog prostora.

Izvršitelj: PVZ Liburnije

Sudionici: JVP Opatija, DVD Opatija, DVD Učka, Park prirode Učka, Šumarija, Matulji-Opatija, Komunalac d.o.o., Liburnijske vode d.o.o., Civilna zaštita

1.9. Odrediti prostore zapovjednih mjesta.

Izvršitelj: PVZ Liburnije

Sudionici: JVP Opatija, DVD Opatija, DVD Učka

1.10. U postupku izrade i donošenja prostorno-planske dokumentacije Grada Opatije, na svim razinama prostornih planova obavezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim zakonskim propisima.

Izvršitelji: gradonačelnik Grada Opatije, Gradsko vijeće

Sudionici: UO Grada Opatije, izrađivači planske dokumentacije

2. Vatrogasne postrojbe

2.1. Sukladno izrađenoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te Plana zaštite od požara za područje Grada Opatije osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca.

Izvršitelji: JVP Opatija, DVD Opatija, DVD Učka

Sudionici: Grad Opatija, ostali osnivači JVP Opatija

2.2. Planirati i osigurati u Proračunu Grada Opatije financijska sredstva za redovito funkcioniranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje vatrogasnih postrojbi.

Izvršitelj: Grad Opatija

Sudionici: ostali osnivači JVP Opatija u svojim proračunima

2.3. Opremiti vatrogasne postrojbe sukladno važećim zakonskim propisima i Procjeni ugroženosti Grada Opatije.

Izvršitelji: JVP Opatija, DVD Opatija, DVD Učka

Sudionici: Grad Opatija, ostali osnivači JVP Opatija

2.4. Osigurati odgovarajući prostor za smještaj opreme i tehnike, te prostor za boravak vatrogasaca.

Izvršitelji: JVP Opatija, DVD Opatija, DVD Učka

Sudionici: Grad Opatija, ostali osnivači JVP Opatija

2.5.Organizirati osposobljavanje i usavršavanje operativnih vatrogasaca, savjetovanja i seminare, te provoditi praktične vježbe i teorijsku nastavu za dodatno educiranje vatrogasaca i zapovjednika.

Izvršitelji: JVP Opatija, DVD Opatija, DVD Učka

Sudionici: PVZ Liburnije

2.6. Provesti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti vatrogasnih postrojbi.

Izvršitelj zadatka: PVZ Liburnije

Sudionici: JVP Opatija, DVD Opatija, DVD Učka

2.7. Održavati sjednice Zapovjedništva i Predsjedništva PVZ-e Liburnije u svrhu usklađenja i razrade planova i provođenja zadaća iz područja zaštite od požara.

Izvršitelj: PVZ Liburnije

Sudionici: JVP Opatija, DVD Opatija, DVD Učka

3. Operativno-tehničke i administrativne mjere

3.1.Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je organizirati dežurstvo i ophodnje na području Grada Opatije.

Izvršitelj: Grad Opatija

Sudionici: JVP Opatija, DVD Opatija, DVD Učka, Park prirode Učka, Šumarija Matulji-Opatija

3.2. Planirati i održati vježbe iz područja zaštite od požara.

Izvršitelj: Grad Opatija

Sudionici: JVP Opatija, DVD Opatija, DVD Učka

3.3. Postojeću hidrantsku mrežu za potrebe gašenja požara potrebno je održavati ispravnom, uskladiti s važećim propisima, te osigurati minimalno potrebne količine vode i tlak u hidrantskoj mreži sukladno važećim propisima.

Izvršitelj: Grad Opatija, Liburnijske vode d.o.o.

Sudionici: JVP Opatija, DVD Opatija

3.4. Na cijelom području Grada Opatije sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice, ulice, šumski putevi i ostale javne površine, bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba potrebno je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.

U područjima otvorenog prostora, prema potrebi, planirati i urediti nove protupožarne puteve i prosjeke.

Izvršitelj: Grad Opatija, Komunalac d.o.o., Hrvatske šume-Uprava šuma Podružnica Buzet Šumarija Matulji-Opatija, Park prirode Učka, pravne osobe vlasnici većih kompleksa

Sudionici: JVP Opatija, DVD Opatija

3.5. Obvezan je nadzor i skrb nad državnim, županijskim i lokalnim cestama, na autocesti te zemljišnim pojasom uz cestu. Zemljišni pojas mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od zapaljivih tvari, odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.

Izvršitelji: pravne osobe koje upravljaju cestama

Sudionici: Grad Opatija, Komunalac d.o.o.

3.6. Kontinuirano vršiti nadzor nad svim deponijama smeća, te izvršiti sve potrebne radnje oko sanacije istih, te sprječavanje nastanka novih ilegalnih deponija.

Izvršitelj: Grad Opatija, Komunalac d.o.o.,

Sudionici: JVP Opatija, DVD Opatija, DVD Učka

3.7. Poljoprivredno zemljište mora se obrađivati uz primjenu agrotehničkih mjera kojima se propisuje njegovo korištenje na način da se ne umanjuje njegova vrijednost. Tijekom korištenja poljoprivrednog zemljišta obvezno je uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala. Potrebno je uklanjati suhe biljke nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima najkasnije do 1. lipnja tekuće godine, te suhe biljne ostatke nakon žetve ili berbe najkasnije u roku od 15 dana. Uništavanje biljnih otpadaka i korova spaljivanjem na poljoprivrednom zemljištu može se obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara propisanih zakonom i propisima donesenim na temelju zakona, uz prethodno ishodovanu Dozvolu za spaljivanje od nadležne vatrogasne postrojbe.

Izvršitelj: vlasnici / korisnici poljoprivrednog zemljišta, Grad Opatija,

Sudionici: JVP Opatija, DVD Opatija, DVD Učka

3.8. Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, letci i sl.) sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.

Izvršitelj: JVP Opatija, DVD Opatija, DVD Učka

Sudionici: Grad Opatija

III.

Sredstva za provedbu obveza Grada Opatije, a koje proizlaze iz ovog Provedbenog plana osigurana su u Proračunu Grada Opatije za 2023. godinu.

IV.

Ovaj Provedbeni plan dostaviti će se svim izvršiteljima i sudionicima.

V.

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 250-01/23-01/1

URBROJ: 2170-12-01/01-23-2

Opatija, 5. listopada 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

Dino Žigulić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2291&mjesto=10006&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr