SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 36. Petak, 13. listopada 2023.
OPĆINA MATULJI

57.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/ 15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 28.rujna 2023. godine donosi:

STATUTARNU ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA
OPĆINE MATULJI

Članak 1.

U Statutu Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), u članku 34. stavku 1. točki 9. riječi: „predstojniku Ureda državne uprave u županiji“ zamjenjuju se riječima: „nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“.

Članak 2.

U članku 43. stavku 3. točka 28. mijenja se i glasi:

„28. usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi (upravna tijela) Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i Općini povjerenih poslova državne uprave.“

Članak 3.

U članku 54. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, kao i povjerenih poslova državne uprave, ustrojavaju se upravni odjeli i službe (upravna tijela) Općine“.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 4.

Članak 55. mijenja se i glasi:

(1)„Upravna tijela u oblastima za koje su ustrojena i u okviru njihovog djelokruga utvrđenog posebnom odlukom, neposredno izvršavaju provođenje općih akata Općinskog vijeća.

(2) Upravna tijela u okviru prava i dužnosti Općine Matulji, pripremaju prijedloge odluka i drugih općih akata, neposredno izvršavaju opće i pojedinačne akte koje donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima te poduzimaju mjere za koje su ovlaštena općim aktima Općinskog vijeća.

(3) U obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka upravna tijela dužna su raditi po smjernicama i preporukama Općinskog načelnika.

(4) Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Općine Matulji, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.“

Članak 5.

U članku 56. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Općina Matulji može obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga organizirati zajednički s jednom ili više jedinica lokalne samouprave, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije.“

Članak 6.

U članku 89. stavku 3. riječi „i drugih propisa“ brišu se.

Članak 7.

(1) Ova Statutarna Odluka stupa na snagu osmi dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:024-04/23-02/0007

URBROJ:2170-27-01/1-23-4

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2291&mjesto=51211&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr