SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 35. Četvrtak, 5. listopada 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

176.

Na temelju članka 36. i 37. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), a u svezi s člankom 221. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje objekta na k.č. 6024/4 k.o. Unije, Grad Mali Lošinj („Službene novine“ broj 20/23), Obavijesti o namjeri davanja koncesije („Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske“ od dana 7.lipnja 2023. godine), članka 28. stavka 1. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština na 20. sjednici održanoj 27. rujna 2023. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju koncesije za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje objekta na k.č. 6024/4 k.o. Unije, Grad Mali Lošinj

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom postupku davanja koncesije za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje objekta na k.č. 6024/4 k.o. Unije, Grad Mali Lošinj, za odabranog ponuditelja odabrala je trgovačko društvo Adria Gusto d.o.o., OIB: 18131332851, Unije 9, 51562 Unije (u daljnjem tekstu: Odabrani ponuditelj).

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru ukupne površine 122 m2 od čega se 94 m2 odnosi na derutni objekt društveno – kulturne namjene, a 28 m2 na terasu. Unutar objekta prostor se mora urediti sa izložbeno – kulturnim sadržajem zavičajne zbirke otoka Unije, a ostatak u manjem dijelu (manje od 50%) može biti ugostiteljski sadržaj.

Pristup moru stepenicama kroz terasu mora uvijek biti slobodan.  

Površina koncesije nalazi se na k.č. 6024/4 upisana u zk.ul. 1307, k.o. Unije (što odgovara katastarskom broju dijela k.č. 7661 k.o. Unije).

Koncesija se daje s pravom na gradnju, bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaza u koncesionirano područje.

Sastavni dio ove Odluke je Grafički prikaz područja koncesije u mjerilu 1:500 izrađen od GeoModeling d.o.o. u studenom 2022. godine sa koordinatama lomnih točaka područja koncesije koji se ne objavljuje u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Članak 3.

Gospodarsko korištenje uključuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti u manjem dijelu objekta i na terasi, a sve u skladu s člankom 2. stavkom 1. i 2. ove Odluke.

Prije početka obavljanja djelatnosti potrebno je urediti objekt sukladno konzervatorskom mišljenju KLASA: 612-08/21-23/0497, URBROJ: 532-05-02-11/15-21-3 od 25. veljače 2021. godine izdano od Ministarstva kulture i medija Uprave za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Odabrani ponuditelj je za vrijeme trajanja koncesije dužan:

• u pomorsko dobro, za izgradnju, uređenje i opremanje objekta uložiti najmanje 56.340,37 eura/424.496,52 kn, od čega 80% mora biti uloženo u prve dvije godine trajanja koncesije. Ostatak ulaganja, kroz preostale godine trajanja koncesije, mora biti sukladan Studiji gospodarske opravdanosti koju je Odabrani ponuditelj dostavio u svojoj Ponudi (u daljnjem tekstu: Studija)

• Davatelju koncesije dostavljati izvješća i dokaze o ostvarenim investicijskim ulaganjima na koncesioniranom području. Izvješća će se dostavljati do kraja siječnja tekuće godine za prošlu godinu

• na koncesioniranom području postaviti info ploču s osnovnim podacima o koncesiji za što će Davatelj koncesije Odabranom ponuditelju dostaviti predložak izgleda info ploče,

• po završetku izgradnje u roku od 30 (trideset) dana od izdavanja, dostaviti uporabnu dozvolu ili drugi odgovarajući akt sukladno odredbama Zakona o gradnji.

Postavljanje reklamnih i oglasnih panoa te druge slične opreme koja se koristi za komercijalne potrebe na području koje se daje u koncesiju nije dozvoljeno bez prethodne suglasnosti nadležnog upravnog tijela Davatelja koncesije. Ukoliko Odabrani ponuditelj, nakon dobivene suglasnosti nadležnog upravnog tijela Davatelja koncesije, bude ostvarivao prihode od postavljanja reklamnih i oglasnih panoa te druge slične opreme koja se koristi u komercijalne svrhe prihodi se imaju uključiti u obračun za promjenjivi dio koncesijske naknade.

Članak 4.

Na području koncesije ne smije se naplaćivati ulaz, te područje mora biti dostupno svima bez ograničenja.

Odabrani ponuditelj je u obvezi za vrijeme trajanja koncesije održavati, štititi i koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene ovom Odlukom i Ugovorom o koncesiji.

Odabrani ponuditelj je u obvezi tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, popravljati i održavati oštećenu opremu te sanirati područje sukladno građevinskim propisima, održavati čistoću područja i prazniti košarice za razvrstavanje otpada, plaćati naknadu za utrošak električne energije i vode na području koncesije, kao i ostale troškove na području koje je predmet koncesije.

Odabrani ponuditelj je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Iz razloga neodržavanja i nekorištenja pomorskog dobra Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 20 (dvadeset) godina počevši s danom potpisa Ugovora o koncesiji.

Članak 6.

Odabrani ponuditelj dužan je na ime gospodarskog korištenja pomorskog dobra plaćati koncesijsku naknadu koja se sastoji iz dva dijela, a utvrđuje se kako slijedi:

• stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 4.455,00 eura (slovima: četiritisućečetristopedesetipeteura)/33.566,20kn(slovima:tridesetitritisućepetstošezdesetišestkuna i dvadestlipa) (fiksni tečaj konverzije 1 eur = 7,53450 kn).

• promjenjivi dio godišnje naknade iznosi 3 % prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za koncesiju u određenom razdoblju, za vrijeme trajanja Ugovora o koncesiji u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19, u daljnjem tekstu: ZPDML), članka 57. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20, u daljnjem tekstu: ZOK) i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome 3 (tri) mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Odabranom ponuditelju.

Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja koncesije Odabrani ponuditelj je dužan platiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja Ugovora o koncesiji. Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja Ugovora o koncesiji Odabrani ponuditelj dužan je platiti do 1. svibnja tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade Odabrani ponuditelj dužan je platiti najkasnije do 1. svibnja tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

U godini u kojoj koncesija ističe Odabrani ponuditelj dužan je stalni i promjenjivi dio koncesijske naknade platiti najkasnije do dana isteka koncesije.

Ukoliko Odabrani ponuditelj ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu, te može pokrenuti postupak oduzimanja koncesije sukladno odredbama iz Ugovora o koncesiji.

Odabrani ponuditelj dužan je u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

Odabrani ponuditelj dužan je osigurati podatke o visini godišnjeg prihoda i isto dostaviti Davatelju koncesije po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu, najkasnije do 15. travnja tekuće godine, te omogućiti osobama, koje odredi Davatelj koncesije, uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje je utvrđen ostvareni prihod na koncesioniranom području.

U slučaju nerazmjera većeg od 1.327,23 eura/10.000,00 kn (fiksni tečaj konverzije 1 eur = 7,53450 kn) između ponuđenog iznosa godišnjeg promjenjivog dijela koncesijske naknade i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesije, Davatelj koncesije zadržava pravo da razliku naplati putem bjanko zadužnice za svaku godinu zasebno, osim u slučaju više sile.

Članak 7.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine" broj 68/04).

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom o koncesiji.

Članak 8.

Odabrani ponuditelj može u roku od 180 (stoosamdeset) dana, od dana izvršnosti ove Odluke, s Davateljem koncesije sklopiti Ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja Ugovora o koncesiji, te se može naplatiti jamstvo za ozbiljnost Ponude.

Davatelj koncesije će Odabranom ponuditelju ponuditi sklapanje Ugovora o koncesiji. U slučaju da Odabrani ponuditelj ne pristupi sklapanju Ugovora o koncesiji ili ne dostavi dokumentaciju koja je uvjet za sklapanje Ugovora o koncesiji u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od sklapanja Ugovora o koncesiji.

Uvjet za sklapanje Ugovora o koncesiji je ispunjenje obveze Odabranog ponuditelja da najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za sklapanje Ugovora o koncesiji preda Davatelju koncesije:

• Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari

• Izjavu o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja, te njihovih stvari

• Bankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini od 2.817,02 eura što iznosi 5% od ponuđene vrijednosti investicije koja se odnosi na zahvat u prostoru na pomorskom dobru iz Idejnog projekta s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, koja garancija mora biti bezuvjetna, „bez prigovora“ i naplativa na prvi poziv, ili novčani polog na žiro račun Davatelja koncesije u visini od 2.817,02 eura odnosno 5% ponuđene vrijednosti investicije koja se odnosi na zahvat u prostoru na pomorskom dobru iz Idejnog projekta

• Bjanko zadužnicu najmanje u iznosu do 10.000,00 eura solemniziranu kod javnog bilježnika radi naplate potraživanja do iznosa od 8.910,00 eura što čini iznos dvostruke nakade za koncesiju, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju

• Bjanko zadužnicu u iznosu do 10.000,00 eura solemniziranu kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja naplate razlike između ponuđenog i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju

• Važeću policu osiguranja za cijelo vrijeme važenja Ugovora o koncesiji, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti i jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti temeljem Ugovora o koncesiji

• Lokacijsku dozvolu koja ima status izvršnosti ili drugi odgovarajući akt sukladno Zakonu o gradnji.

Članak 9.

Odabrani ponuditelj se obvezuje pomorsko dobro koristiti sukladno Studiji, te sukladno djelatnostima i ulaganjima predviđenim ovom Odlukom.

Odabrani ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Članak 10.

Odabrani ponuditelj je u obvezi opremiti i koristiti područje koje je predmet koncesije u skladu s odredbama ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Prilikom opremanja područja koje je predmet koncesije Odabrani ponuditelj je dužan postupati sukladno pozitivnim propisima, te uvjetima i suglasnostima na mikrolokacijama određenim od strane Davatelja koncesije.

Članak 11.

Odabrani ponuditelj se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu od onečišćenja koncesioniranog područja u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Članak 12.

Odabrani ponuditelj je dužan do isteka roka trajanja koncesije s pomorskog dobra o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje utvrđeno zapisnikom o primopredaji te isto predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, osim ako one nisu trajno povezane s pomorskom dobrom i ako je to moguće po prirodi stvari i bez štete za pomorsko dobro.

Odabrani ponuditelj, u slučaju ne postupanja na način iz stavka 1. ovog članka, dozvoljava Davatelju koncesije da ovaj bez ikakve daljnje dozvole može stupiti u posjed pomorskog dobra koji je predmet ove Odluke i Ugovora o koncesiji, a u odnosu na njegove naprave i opremu iste ili ukloniti i o trošku Odabranog ponuditelja deponirati ili ih zadržati za potrebe daljnjeg korištenja.

Članak 13.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Odabrani ponuditelj dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (kanalizacija, vodovod, podmorski kabeli, šetnica i sl.).

U skladu s člankom 20. stavak 8. ZPDML-a u slučaju promjene namjene prostora koje je obuhvaćeno koncesijom, promjenom dokumenata prostornog uređenja, Odabrani ponuditelj može zatražiti promjenu namjene koncesije u kojem slučaju Davatelj koncesije može odlučiti o izmijeni ove Odluke te utvrditi nove uvjete, opseg i obuhvat korištenja pomorskog dobra.

Članak 14.

Ugovor o koncesiji može se mijenjati u skladu s člankom 62. ZOK-a.

Ugovor o koncesiji može se prenijeti na treću osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članka 66. ZOK-a kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

Članak 15.

Koncesija može prestati ili se oduzeti i prije isteka roka trajanja koncesije u slučajevima određenim ovom Odlukom, Ugovorom o koncesiji i važećim zakonima.

Članak 16.

Koncesija prestaje:

• ispunjenjem zakonskih uvjeta

• raskidom Ugovora o koncesiji zbog javnog interesa

• sporazumnim raskidom Ugovora o koncesiji

• jednostranim raskidom Ugovora o koncesiji

• pravomoćnošću sudske odluke kojom se Ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava

• ukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom ove Odluke u razdoblju nakon sklapanja Ugovora o koncesiji i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen Ugovor o koncesiji

• u svim ostalim slučajevima određenim ovom Odlukom i važećim zakonima.

Članak 17.

Davatelj koncesije može oduzeti koncesiju:

• ako Odabrani ponuditelj ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i Ugovorom o koncesiji

• ako Odabrani ponuditelj ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene Ugovorom o koncesiji

• ako Odabrani ponuditelj bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koji je predmet Ugovora o koncesiji, radnje koje nisu predviđene Ugovorom o koncesiji ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom

• ako Odabrani ponuditelj ne plaća koncesijsku naknadu na način i u rokovima određenim Ugovorom o koncesiji

• u drugim slučajevima predviđenim zakonima i podzakonskim aktima.

Članak 18.

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti Ugovor o koncesiji u slijedećim slučajevima:

• ako Odabrani ponuditelj nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju

• ako Odabrani ponuditelj ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra

• ako se ne izvrše ulaganja predviđena u Studiji

• ako ne izvrši investicijska ulaganja sukladno odredbama Ugovora o koncesiji

• ako Odabrani ponuditelj bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom

• ako je Odabrani ponuditelj naveo netočne podatke u Ponudi temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti određenih u Dokumentaciji za nadmetanje

• ako Odabrani ponuditelj svojom krivnjom ne započne s provedbom Ugovora o koncesiji ili njegovog dijela u ugovorenom roku

• ako Odabrani ponuditelj obavlja i druge radnje u suprotnosti s Ugovorom o koncesiji ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene Ugovorom o koncesiji

• ako je Odabrani ponuditelj prenio na treću osobu svoja prava iz Ugovora o koncesiji suprotno odredbama Zakona o koncesijama

• ako Odabrani ponuditelj ne dostavi novi odgovarajući instrument kojeg Davatelj koncesije zatraži na temelju članka 55. ZOK-a

• u drugim slučajevima u skladu s odredbama Ugovora o koncesiji, Zakona o obveznim odnosima i zakona kojim se uređuje pomorsko dobro.

Prije oduzimanja koncesije i jednostranog raskida Ugovora o koncesiji, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Odabranog ponuditelja o takvoj svojoj namjeri te odrediti rok od 30 (trideset) dana za otklanjanje razloga za oduzimanje ili raskid Ugovora o koncesiji i za izjašnjavanje o tim razlozima.

Ukoliko Odabrani ponuditelj ne otkloni razloge za oduzimanje ili raskid Ugovora o koncesiji u roku iz stavka 2. ovog članka Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor o koncesiji.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora o koncesiji od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Odabrani ponuditelj u skladu s općim odredbama obveznog prava.

U slučaju raskida Ugovora o koncesiji iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Odabrani ponuditelj nema pravo na naknadu zbog raskida Ugovora o koncesiji.

Članak 19.

Prestankom koncesije prestaju sva prava Odabranog ponuditelja stečena Ugovorom o koncesiji te je Odabrani ponuditelj dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga slobodnog od stvari i osoba predstavniku Davatelja koncesije.

Članak 20.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici ministarstva sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva i inspektori lučke kapetanije, te inspektori i drugi ovlašteni službenici ministarstva nadležnog za financije.

Članak 21.

Na temelju ove Odluke, a nakon proteka roka mirovanja, sklopit će se Ugovor o koncesiji kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Odabranog ponuditelja.

Nadležno upravno tijelo će u ime Davatelja koncesije Odabranom ponuditelju ponuditi potpisivanje Ugovora o koncesiji.

Ako Odabrani ponuditelj u roku od 180 (stoosamdeset) dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše Ugovor o koncesiji gubi sva prava određena ovom Odlukom, te će Davatelj koncesije ukinuti ovu Odluku, a Odluka o namjeri davanja koncesije za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje objekta na k.č. 6024/4 k.o. Unije, Grad Mali Lošinj („Službene novine“ broj 20/23), prestat će važiti.

Za Davatelja koncesije Ugovor o koncesiji potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje

Dana 25. svibnja 2023. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije za rekonstrukciju i gospodarsko korištenje objekta na k.č. 6024/4 k.o. Unije, Grad Mali Lošinj („Službene novine“ broj 20/23) temeljem koje je u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“ dana 7. lipnja 2023. godine objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije.

Na temelju članka 33. ZOK-a Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) je dana 7.srpnja 2023. godine provelo postupak otvaranja Ponuda.

Na temelju članka 34. ZOK-a Stručno povjerenstvo je dana 12. srpnja 2023. godine pregledalo i ocijenilo pristiglu Ponudu i to ponuditelja Adria Gusto d.o.o. Zaključeno je da je Ponuda valjana.

Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za Odabranog ponuditelja predložen je ponuditelj Adria Gusto d.o.o. iz Unija, Unije 9, OIB: 18131332851.

Člankom 36. ZOK-a propisano je da Odluku o davanju koncesije, nakon što Stručno povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude, donosi Davatelj koncesije.

Člankom 20. stavkom 2. ZPDML-a propisano je da koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, te za korištenje ili gradnju građevina od važnosti za županiju daje županijska skupština na rok do najviše 20 godina, a da prethodni postupak provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

Po stupanju na snagu ove Odluke i protekom roka mirovanja Odabranom ponuditelju ponudit će se na potpisivanje Ugovor o koncesiji.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana njena primitka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

 

 

KLASA: 024-04/23-01/6

URBROJ: 2170-01-01/5-23-33

Rijeka, 27. rujna 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2290&mjesto=00001&odluka=176
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr