SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 35. Četvrtak, 5. listopada 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

174.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14 i 83/23), članka 28. stavka 1. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 20. sjednici održanoj 27. rujna 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Savjeta mladih Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Savjeta mladih Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 22/14), u članku 3. dosadašnja odredba postaje stavak 1. toga članka.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Osoba iz stavka 1. ovoga članka ne može istovremeno biti član Savjeta i član Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Skupština) koja ga je u Savjet izabrala.“.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

„Savjet ima devet članova koje bira Skupština, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, te po jednog predstavnika svakog osnovanog savjeta mladih jedinica lokalne samouprave na području Županije.“.

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

„Postupak izbora članova Savjeta započinje objavom javnog poziva za isticanje kandidatura za članove Savjeta.

Javni poziv iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Županije u roku od 30 dana od dana konstituiranja Skupštine i izbora članova Odbora.

Javni poziv mora sadržavati opis postupka izbora, uvjete za isticanje kandidatura, rokove za prijavu i rokove u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova Savjeta.

Obavijest o objavi javnog poziva, prema dostupnim kontaktima, Odbor dostavlja udrugama mladih i za mlade, srednjim školama, visokim učilištima i pomladcima političkih stranaka koje djeluju na području Županije.

Rok za prijavu po javnom pozivu je 30 dana od dana objave poziva.“.

Članak 4.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi.

„Kandidature za članove Savjeta na temelju javnog poziva iz članka 7. stavka 1. ove Odluke mogu istaknuti:

– udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade

– udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

– učenička vijeća

– studentski zborovi

– pomladci političkih stranaka

– sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj i

– neformalne skupine mladih.“.

U stavku 2. riječ: „pedeset“ zamjenjuje se brojem: „25“.

Stavak 3. briše se.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 3. riječi: „i zamjenika člana“ brišu se. U podstavku 3. riječ: „pedeset“ zamjenjuje se brojem: „25“.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 4. broj: „4“ zamjenjuje se brojem: „3“, a iza riječi „prebivalište“ briše se točka i dodaju riječi: „ili boravište.“.

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. riječi: „i zamjenike članova“ brišu se.

Članak 6.

Iza članka 9. dodaje se članak 9.a koji glasi:

„Članak 9.a

„Ako na javni poziv ne pristigne najmanje devet kandidatura za članove Savjeta, javni poziv za isticanje kandidatura ponovit će se najkasnije u roku od šest mjeseci od dana objave prethodnog javnog poziva.

Kandidati koji podnesu važeće prijave na ponovljeni javni poziv bit će birani u Savjet na način utvrđen ovom Odlukom.

Broj izabranih članova Savjeta ni u kojem slučaju ne može biti manji od sedam, kao zakonskog minimuma.

Javni poziv za isticanje kandidatura ponavljat će se sukladno stavku 1. ovoga članka sve do stjecanja uvjeta za konstituiranje Savjeta.“.

Članak 7.

U članku 10. stavku 1. riječ: „tajnim“ zamjenjuje se riječju: „javnim“, a riječi: „i zamjenike članova“ brišu se.

U stavku 2. riječi: „i zamjenici članova“ brišu se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

„Glasovanje se obavlja javno, na način da članovi Skupštine dizanjem ruke glasuju za svakog od kandidata koje, abecednim redom njihovih prezimena, prozove predsjedatelj sjednice. Za članove Savjeta izabrani su oni kandidati koji dobiju najviše glasova članova Skupštine pa prema manjem broju dobivenih glasova, sve do popune broja članova Savjeta koje bira Skupština.“.

Članak 8.

Iza članka 10. dodaje se članak 10.a koji glasi:

„Članak 10.a

„Članovi svakog konstituiranog savjeta mladih jedinice lokalne samouprave na području Županije među sobom izabiru jednog svog predstavnika u Savjet, o čemu su dužni pisanim putem obavijestiti Skupštinu i Savjet.“.

Članak 9.

U članku 11. stavku 1. riječi: „i zamjenike članova“ brišu se.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

„Predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta biraju se iz reda izabranih članova Savjeta iz članka 5. ove Odluke.“.

Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7.

Članak 10.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Članovi Savjeta biraju se na razdoblje trajanja mandata Skupštine koja ih je izabrala, pri čemu im mandat traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovitih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Skupštine sukladno odredbama zakona kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.“.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavci 3. do 6. postaju stavci 2. do 5.

Članak 11.

U članku 13. stavku 1. iza podstavka 5. dodaje se novi podstavak 6. koji glasi:

„ - potiče mlade na aktivnu participaciju u lokalnoj, odnosno područnoj (regionalnoj) samoupravi te ih prema potrebi poziva na sjednice i uključuje u svoj rad,“.

Dosadašnji podstavci 6. do 9. postaju podstavci 7. do 10.

Članak 12.

Iza članka 14. dodaje se članak 14.a koji glasi:

„Članak 14.a

„Sjednica Savjeta može se održati i elektroničkim putem.

Članovima Savjeta koji ne mogu nazočiti sjednici Savjeta koja se održava fizički omogućit će se, sukladno tehničkim i organizacijskim mogućnostima, sudjelovanje na sjednici Savjeta elektroničkim putem, odnosno audio i/ili videokonferencijskim putem.

Članovi Savjeta koji na sjednici Savjeta namjeravaju sudjelovati na način iz stavka 2. ovoga članka o tome su dužni obavijestiti predsjednika Savjeta najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Savjeta.“.

Članak 13.

U članku 16. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Ako su prilikom odlučivanja glasovi podijeljeni na jednak broj glasova za i protiv, odlučujući je glas predsjednika Savjeta.“.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. iza riječi: „Savjeta“ zarez i riječi: „odnosno njegov zamjenik“ brišu se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Dosadašnji stavak 4. briše se.

Članak 14.

U članku 18. stavku 1. iza riječi: „rada“ dodaju se riječi: „i financijski plan Savjeta“.

U stavku 2. podstavku 1. riječ: „kreiranju“ zamjenjuje se riječima: „procesu izrade“.

Podstavak 2. mijenja se i glasi:

„ - konzultiranje s mladima i organizacijama mladih i za mlade o temama bitnima za mlade,“.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

„Savjet donosi program rada popraćen financijskim planom te ih podnosi na odobravanje Skupštini, najkasnije do 30. studenoga tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.“.

Članak 15.

U članku 21. stavku 2. riječi: „svaka tri mjeseca“ zamjenjuju se riječima: „svakih šest mjeseci“.

Članak 16.

U članku 22. stavku 1. riječi: „svaka tri mjeseca“ zamjenjuju se riječima: „svakih šest mjeseci“.

Članak 17.

Članak 23. mijenja se i glasi:

„Županija osigurava financijska sredstva za rad i program rada Savjeta iz članka 18. stavka 1. ove Odluke i iz stavka 2. ovoga članka, kao i prostorne, tehničke i administrativne uvjete za nesmetano i učinkovito funkcioniranje Savjeta.

Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za svoj rad u neto iznosu od 27,00 eura mjesečno, pod uvjetom da je član Savjeta sudjelovao na barem jednoj sjednici Savjeta održanoj u tom mjesecu.

Članovi Savjeta koji su predstavnici savjeta mladih jedinice lokalne samouprave u Savjetu imaju pravo na naknadu za svoj rad samo po jednoj osnovi.

Članovi Savjeta iz stavka 3. ovoga članka imaju pravo na naknadu iz stavka 2. ovoga članka ako je taj iznos naknade viši od naknade koju primaju u savjetu mladih jedinice lokalne samouprave iz kojeg su imenovani u Savjet.

Član Savjeta ima pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta ako je mjesto njegovog stanovanja udaljeno od mjesta održavanja sjednice više od 20 km. Naknada troškova prijevoza u tom slučaju priznaje se za prisustvo na sjednici, u visini cijene putne karte sredstvima javnog prijevoza od mjesta stanovanja člana do mjesta održavanja sjednice Savjeta.

Iznimno, članovi Savjeta imaju pravo na naknadu putnih troškova i troškova smještaja neposredno vezanih za rad u Savjetu, neovisno o održavanju sjednica Savjeta. Naknada ovih troškova priznaje se na temelju priložene putne karte, odnosno računa za smještaj, pod uvjetom da ih je prethodno odobrio pročelnik upravnog tijela Županije iz članka 20. ove Odluke.“.

Članak 18.

Članovi Savjeta imenovani Odlukom o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 32/21) nastavljaju s radom do isteka njihovih mandata.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/6

URBROJ: 2170-01-01/5-23-29

Rijeka, 27. rujna 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2290&mjesto=00001&odluka=174
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr