SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 35. Četvrtak, 5. listopada 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

46.

Na temelju članka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj: 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20. – pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 17. sjednici održanoj 27. rujna 2023., donosi

ODLUKU

o donošenju II Izmjena i dopuna

Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj – UPU 2

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donose se II Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj – UPU 2 (u daljnjem tekstu: Plan) koje je izradila tvrtka Planium d.o.o. iz Rijeke.

Članak 2.

(1) Plan iz članka 1. ove Odluke sadržan je u elaboratu II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj – UPU 2, koji se sastoji od:

KNJIGA I

A Tekstualni dio - Odredbe za provođenje

KNJIGA II

1. Obrazloženje

2. Mišljenja – smjernice

3. Izvješće o javnoj raspravi

4. Evidencija postupka

5. Sažetak za javnost

(2) Ovim Planom zadržavaju se svi postojeći kartografski prikaz.

(3) Elaborat iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke i ovjerava se pečatom Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina i potpisom predsjednika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina te je uvid u isti moguć u prostorijama Općine Vinodolska općina.

II ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

(1) U članku 25. stavku (1) alineji drugoj, u nastavku navoda, dodaje se tekst „za koje nisu doneseni posebni standardi“.

(2) U članku 25. stavak (2) u poglavlju „VELIČINA I IZGRAĐENOST GRAĐEVINSKIH ČESTICA“, u svim navodima gdje se pojavljuju, brišu se riječi „školske“.

(3) U članku 25. stavak (2) u poglavlju „NAČIN GRADNJE, VELIČINA I SMJEŠTAJ GRAĐEVINA“, u svim navodima gdje se pojavljuju, brišu se riječi „školske“.

Članak 4.

Članak 26. mijenja se i glasi:

„Planom se za gradnju građevina za predškolski i školski odgoj propisuju uvjeti definirani Državnim pedagoškim standardima za predškolski i osnovnoškolski sustav odgoja.“

Članak 5.

Članak 27. mijenja se i glasi:

„Planom se za rekonstrukciju postojeće građevine osnovne škole u naselju Tribalj propisuju slijedeći uvjeti gradnje:

1. Oblik i veličina građevne čestice

• Veličina građevne čestice je postojeća površina sastavljena od k.č. 5843/3, 5843/4 sve k.o. Belgrad na kojoj je smještena osnovna škola sa svojim pomoćnim sadržajima.

2. Namjena građevine

• Osnovna namjena građevine je osnovna škola.

• Uz osnovnu namjenu formira se sportsko-rekreacijski sadržaj multifunkcionalne dvorane za potrebe škole i lokalnog stanovništva.

3. Veličina građevine

• Zadržava se postojeće gradnja školske građevine na k.č. 5843/3 i 5843/4 sve k.o. Belgrad i njenih pomoćnih sadržaja na k.č. 5843/3 k.o. Belgrad.

• Najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) k.č. 5843/4 k.o. Belgrad na kojoj se planira smještaj sportske dvorane iznosi iznosi 0,8.

• Najveći dopušteni koeficijent iskoristivosti građevne čestice (kis) iznosi 1,6.

• Najveći dopušteni broj etaža je postojeći.

• Najveća ukupna visina osnovne škole i pomoćnih sadržaja je postojeća dok je visina sportske dvorane sukladna odabranoj konstrukciji, ali ne viša od sljemena postojeće građevine škole.

4. Smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici

• Na k.č. 5843/4 k.o. Belgrad smještaju se dva sadržaja: postojeći dio građevine škole i novoplanirana građevina sportske dvorane koja sa postojećom građevinom škole može činiti i jedinstvenu cjelinu.

• Na k.č. 5843/3 k.o. Belgrad zadržava se postojeća gradnja dijela građevine škole i pomoćnih sadržaja.

• Udaljenost građevine osnovne škole i svih njenih pomoćnih sadržaja od ruba građevne čestice je postojeća.

• Izgradnja sportske dvorane moguća je na granici građevne čestice postojećeg nogometnog igrališta i k.č. 5843/3 k.o. Belgrad s tim da fasada građevine uz k.č. 5843/3 k.o. Belgrad nema otvora,

• Udaljenost od ruba k.č. 5843/4 k.o. Belgrad sa sjeverozapadne strane uz postojeću nerazvrstanu prometnicu iznosi najmanje 1,5m.

5. Uvjeti za oblikovanje građevine

• Zadržava se arhitektonsko oblikovanje postojeće građevine škole.

• Arhitektonsko oblikovanje novoformirane građevine sportske dvorane mora se prilagoditi postojećem ambijentu, a dopuštena je primjena svih kvalitetnih i postojanih materijala.

• Krovište novoformirane građevine sportske dvorane može biti ravno ili koso, nagiba kojeg predviđa usvojena tehnologija građenja, a na krovište je moguće ugraditi kupole za prirodno osvjetljenje, te kolektore sunčeve energije.

6. Uvjeti za uređenje građevne čestice, zelenih i parkirališnih površina

• Hortikulturno uređenje – školski vrt uređuje se na k.č. 5843/3 k.o. Belgrad na način da najmanje 30% površine katastarske čestice mora biti hortikulturno uređeno.

• Neizgrađeni dio k.č. 5843/4 k.o. Belgrad mora biti uređena površina za pješačko kretanje i prema mogućnostima zelenim površinama..

• Parkiranje potrebno za novoformiranu građevinu sportske dvorane omogućiti u neposrednoj blizini građevne čestice na javnoj parkirališnoj površini.

7. Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu

• Pristup građevnoj čestici je kolni i postojeći.

8. Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na komunalne mreže i ostalu infrastrukturu

• Građevine na k.č. 5483/3 i 5483/4 sve k.o. Belgrad moraju biti priključene na javne komunalne mreže i ostale infrastrukturne sustave sukladno poglavlju 5. ovih Odredbi.

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i prirodu

• Mjere spreječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i prirodu provode se sukladno poglavlju 9. ovih Odredbi.“

Članak 6.

U članku 57. stavak (4) alineja četvrta iza postojeće rečenice dodaje se nova koja glasi: „samostojeće trafostanice u vlasništvu lokalne distribucije, grade se na zasebnoj građevnoj čestici na način da građevina mora biti udaljena najmanje 1m od granice građevne čestice koja nije prometnica odnosno najmanje 2m od granice građevne čestice prometnice“.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/23-01/4

URBROJ: 2170-34-02-23-208

Bribir, 27. rujna 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2290&mjesto=91253&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr