SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 35. Četvrtak, 5. listopada 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

45.

Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22., 114/22. i 4/23.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20. – pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 17. sjednici održanoj 27. rujna 2023., donosi

O D L U K U

o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini označenoj kao k.č.br. 10250/2 – u naravi Podsopalj Bel. (uređeno zemljište), površine 652 m2, upisana u zk.ul.br. 3736 k.o. 302562, Belgrad, obzirom je trajno prestala potreba korištenja tog dijela nerazvrstane ceste (puta).

Članak 2.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke Zemljišnoknjižni odjel Crikvenica Općinskog suda u Crikvenici izvršit će brisanje statusa javnog dobra na nekretnini iz članka 1. ove Odluke uz istodobni upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Vinodolske općine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/23-01/4

URBROJ: 2170-34-02-23-207

Bribir, 27. rujna 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2290&mjesto=91253&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr