SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 35. Četvrtak, 5. listopada 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

44.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20. – pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 17. sjednici održanoj 27. rujna 2023., donosi

O D L U K U

o ukidanju Odluke o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Ukida se Odluka o ukidanju statusa javnog dobra KLASA: 024-02/23-01/1 URBROJ: 2170-34-02-23-159, donesena na 14. sjednici Općinskog vijeća Općine Vinodolske općine 15. veljače 2023., objavljena u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj: 6/23 od 22. veljače 2023., a koja je stupila na snagu 23. veljače 2023..

Naprijed cit. Odlukom ukinut je status javnog dobra u na nekretnini ranije označenoj kao k.č.br. 10250 površine 211 čhv, upisana u zk.ul. 1044 k.o. Belgrad te ista predstavlja zemljište u vlasništvu Općine Vinodolske općine.

Temeljem prijavnog lista KLASA: 932-06/2023-02/101 URBROJ: 541-19-04/1-23-2 od 24. veljače 2023. provedena je parcelacija k.č.br. 10250 na dvije katastarske čestice označene kao k.č.br. 10250/1 – u naravi obćinski put, površine 107 m2, upisana u zk.ul.br. 3736 k.o. 302562, Belgrad i k.č.br. 10250/2 – u naravi Podsopalj Bel. (uređeno zemljište), površine 652 m2, upisana u zk.ul.br. 3736 k.o. 302562, Belgrad te su obje katastarske čestice u zemljišnim knjigama upisane kao vlasništvo Općine Vinodolske općine.

Članak 2.

Temeljem ove Odluke Zemljišnoknjižni odjel Crikvenica Općinskog suda u Crikvenici na nekretninama označenim kao k.č.br. 10250/1 – u naravi obćinski put, površine 107 m2, upisana u zk.ul.br. 3736 k.o. 302562, Belgrad i k.č.br. 10250/2 – u naravi Podsopalj Bel. (uređeno zemljište), površine 652 m2, upisana u zk.ul.br. 3736 k.o. 302562, Belgrad, izvršit će brisanje prava vlasništva na ime i u korist Općine Vinodolske općine uz istodobni upis statusa javnog dobra na opisanim nekretninama.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

KLASA: 024-02/23-01/4

URBROJ: 2170-34-02-23-206

Bribir, 27. rujna 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2290&mjesto=91253&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr