SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 35. Četvrtak, 5. listopada 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

43.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20. – pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 17. sjednici održanoj 27. rujna 2023., donosi

O D L U K U

o ukidanju Odluke o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Ukida se Odluka o ukidanju statusa javnog dobra (na nekretnini označenoj kao k.č.br. 20852 površine 214 čhv, upisana u z.k.ul. POPIS I k.o. Bribir) KLASA: 024-02/23-01/2 URBROJ: 2170-34-02-23-182, donesena na 15. sjednici Općinskog vijeća Općine Vinodolske općine 29. ožujka 2023., objavljena u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj: 13/23. od 5. travnja 2023., a koja je stupila na snagu 13. travnja 2023..

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/23-01/4

URBROJ: 2170-34-02-23-205

Bribir, 27. rujna 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2290&mjesto=91253&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr