SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 34. Petak, 29. rujna 2023.
GRAD RAB

57.

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštititi od požara (“Narodne novine“ broj 92/10 i 114/22) i članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 21. rujna 2023. godine, donijelo je

PROVEDBENI PLAN

unaprjeđenja zaštite od požara na području
Grada Raba za 2023. godinu

I.

U cilju unapređenja zaštite od požara za područje Grada Raba, Gradsko vijeće Grada Raba donosi Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Raba za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Provedbeni plan).

II.

U cilju unapređenja zaštite od požara Grada Raba potrebno je u 2023. godini provesti sljedeće organizacijske, tehničke i urbanističke mjere:

1. ORGANIZACIJSKE MJERE

1.1. Vatrogasne postrojbe

a) Područje Grada Raba pokriva PODRUČNA VATROGASNA ZAJEDNICA OTOKA RABA (dalje u tekstu: PVZ otoka Raba) i DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO RAB (dalje u tekstu: DVD Rab)

b) Teritorijalno je nadležan DVD Rab. Sukladno izrađenoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Raba potrebno je osigurati potreban broj operativnih vatrogasaca.

Izvršitelj: PVZ otoka Raba i DVD Rab

c) Izvršiti stručni nadzor nad stanjem opremljenosti i osposobljenosti vatrogasne postrojbe na području Grada Raba.

Izvršitelj: Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije (dalje u tekstu: VZ PGŽ) i PVZ otoka Raba

d) Tijekom razdoblja povećane opasnosti od izbijanja požara (ljetni period) potrebno je osigurati motriteljsko-dojavnu službu i ophodarenje.

Izvršitelj: PVZ otoka Raba, DVD Rab i Hrvatske šume d.o.o. - Šumarija Rab

e) Izvršiti edukativne akcije u skladu s Planom upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara i Programom upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara.

Izvršitelj: PVZ otoka Raba i DVD Rab

1.2. Normativni ustroj zaštite od požara

a) Redovito usklađivati Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Rab i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Rab.

Izvršitelj: Grad Rab

b) Redovito usklađivati:

- Plan ophodarenja, motrenja i izviđanja za područje Grada Raba

- Plan operativne provedbe mjera zaštite od požara na području Grada Raba

- Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Raba.

Izvršitelj: Grad Rab i DVD Rab

2. TEHNIČKE MJERE

2.1. Vatrogasna oprema i tehnika

a) Opremanje vatrogasnih postrojbi izvršiti sukladno važećim zakonskim propisima.

Izvršitelj: PVZ otoka Raba i DVD Rab

2.2. Sredstva veze, javljanja i uzbunjivanja

a) Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasaca potrebno je u tehničkom smislu osigurati trajno i učinkovito funkcioniranje dojavnih operativnih centara na broj 193 i 112.

Izvršitelj: ŽC 112 Rijeka i DVD Rab

b) Organizirati savjetodavne i radne sastanke sa svim sudionicima i obveznicima provođenja zaštite od požara u cilju poduzimanja potrebnih mjera kako bi se opasnost od nastajanja i širenja požara svela na najmanju moguću mjeru.

Izvršitelj: Grad Rab i DVD Rab

3. URBANISTIČKE MJERE

a) U postupku izrade i donošenja prostorno-planske dokumentacije ovisno o razini prostornih planova obavezno je primijeniti mjere zaštite od požara sukladno važećim propisima.

Izvršitelj: Grad Rab

b) Na području Grada Raba sustavno poduzimati potrebne mjere kako bi prometnice i javne površine bile uvijek prohodne u svrhu nesmetane intervencije. U većim kompleksima pravnih osoba potrebno je osigurati stalnu prohodnost vatrogasnih pristupa i putova evakuacije.

Izvršitelj: Grad Rab, Županijska uprava za ceste, Komunalno društvo Dundovo d.o.o. Rab i pravne osobe koje su vlasnici većih građevinskih kompleksa

c) Za gašenje požara potrebno je osigurati minimalno potrebne količine vode za gašenje požara i tlak u hidrantskoj mreži sukladno važećim propisima.

Izvršitelj: Komunalno društvo Vrelo d.o.o. Rab

d) Postojeću hidrantsku mrežu održavati i uskladiti s važećim propisima.

Izvršitelj: Komunalno društvo Vrelo d.o.o. Rab

e) Izvršiti pregled odlagališta komunalnog otpada te vršiti nadzor i sanaciju divljih odlagališta.

Izvršitelj: Grad Rab

4. ORGANIZACIJSKE I ADMINISTRATIVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

a) Sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu od požara na otvorenom prostoru nužno je urediti okvire ponašanja na otvorenom prostoru, posebice u vrijeme povećane opasnosti od požara.

Izvršitelj: Grad Rab

b) Koristeći sve oblike javnog priopćavanja (radio, televizija, tisak, letci i sl.) potrebno je sustavno i redovito obavještavati i upozoravati stanovništvo na potrebu provođenja preventivnih mjera zaštite od požara.

Izvršitelj: Grad Rab

c) U slučaju nastajanja požara na otvorenom prostoru, pravne osobe čije su građevine ili uređaji locirani u neposrednoj blizini požara dužne su dati na raspolaganje svoju opremu i mehanizaciju za potrebe radova na sprječavanju širenja požara ili za njegovo gašenje.

Izvršitelj: Pravne osobe u neposrednoj blizini požara.

d) Obvezan je nadzor i skrb nad Državnom cestom D 105, županijskim i nerazvrstanim cestama te zemljišnim pojasom uz ceste. Zemljišni pojas mora biti čist i pregledan kako zbog sigurnosti prometa tako i zbog sprječavanja nastajanja i širenja požara na njemu. Stoga je obvezno čišćenje zemljišnog pojasa uz ceste od zapaljivih tvari odnosno onih tvari koje bi mogle izazvati požar ili omogućiti odnosno olakšati njegovo širenje.

Izvršitelj: Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Grad Rab i Komunalno društvo Dundovo d.o.o.

e) Potrebno je urediti prilaze za vatrogasna vozila i pristupe do površine voda koje svojom izdašnošću udovoljavaju potrebama kod gašenja požara, a u svrhu crpljenja vode za gašenje požara.

Izvršitelj: Grad Rab i Komunalno društvo Vrelo d.o.o.

f) U Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Rab osigurati dežurstva i sve potrebne aktivnosti u vrijeme povećane opasnosti od požara. Radi sprječavanja nastajanja i suzbijanja požara redovito provoditi šumsko-uzgojne radove, uklanjati lako zapaljiv materijal i uređivati protupožarne putove. Prometnom regulacijom, stalnim kontrolama na terenu i ophodnjama osigurati neometan pristup i prolazak vatrogasnih vozila. Redovitim kontrolama spriječiti divlje kampiranje i loženje vatre na otvorenom.

Izvršitelj: DVD Rab, Hrvatske šume d.o.o . - Šumarija Rab i Grad Rab

g) Poljoprivredno zemljište mora se obrađivati uz primjenu agrotehničkih mjera kojima se propisuje njegovo korištenje na način da se ne umanjuje njegova vrijednost. Tijekom korištenja poljoprivrednog zemljišta obvezno je uređivanje i održavanje rudina, živica i međa, poljskih putova i kanala. Potrebno je uklanjati suhe biljke nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima najkasnije do 1. svibnja tekuće godine te suhe biljne ostatke nakon žetve ili berbe najkasnije u roku od 15 dana. Uništavanje biljnih otpadaka i korova spaljivanjem na poljoprivrednom zemljištu može se obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara propisanih zakonom i propisima donesenim na temelju zakona uz prethodno obavještavanje nadležne vatrogasne postrojbe o namjeri spaljivanja biljnog otpada i korova.

Izvršitelj: Grad Rab, Hrvatske šume d.o.o. - Šumarija Rab i korisnici šuma i poljoprivrednog zemljišta s područja Grada Raba

III.

Sredstva za provedbu obveza koje proizlaze iz ovog Provedbenog plana osigurana su u Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

IV.

Ovaj Provedbeni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

 

KLASA: 024-04/23-01/04

URBROJ: 2170-13-02-01/02-23-8

Rab, 21. rujna 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2289&mjesto=51280&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr