SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 34. Petak, 29. rujna 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

71.

Na temelju članka 4. Odluke o Planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva Općine Omišalj s opasnostima od požara („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/23), a na prijedlog Područne vatrogasne zajednice otoka Krka, načelnica Općine Omišalj, dana 22. rujna 2023. g. donijela je

P L A N

UPOZNAVANJA STANOVNIŠTVA
S OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 1.

Ovim se Planom regulira način na koji treba biti obaviješteno stanovništvo o događajima koji prethode nastanku požara, metodama preventive kako ne bi nastao požar i radnjama koje treba poduzeti kad se dogodi požar, te edukacija i osposobljavanje stanovništva za zaštitu od požara.

Članak 2.

Stanovništvo se obavještava o događajima koji prethode nastanku požara, metodama preventive kako ne bi nastao požar i radnjama koje treba poduzeti kad se dogodi požar, putem plakata, službenih glasila i mrežne stranice Općine Omišalj (www.omisalj.hr ) te mrežnih stranica Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka (http://www.jvp-krk.hr/) i Hrvatske vatrogasne zajednice (https://hvz.gov.hr/).

Članak 3.

Stanovništvo će se educirati i kontinuirano osposobljavati za zaštitu od požara putem redovitog sustava odgoja i obrazovanja, zatim putem sustava i programa informativno – promotivnog i obrazovnog djelovanja te putem programa osposobljavanja koje provode za to ovlaštene ustanove, udruge, te pravne osobe.

Članak 4.

Područna vatrogasna zajednica otoka Krka će, u suradnji sa Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Krka i Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Njivice, kroz proračunsku godinu organizirati;

- vježbe gašenja požara i evakuacije na objektima odgojno – obrazovnih ustanova i pravnih osoba, prema potrebama istih, sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18),

- javno predavanje u svrhu educiranja stanovništva, djece i mladeži o opasnostima od požara i mjerama zaštite od požara,

- posjet i predavanje u odgojno – obrazovnim ustanovama o opasnostima od požara i mjerama zaštite od požara,

- osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, sukladno iskazanom interesu.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:024-01/23-01/84

URBROJ:2170-30-23-1

Omišalj, 22. rujna 2023.

OPĆINA OMIŠALJ

NAČELNICA

mr.sc.Mirela Ahmetović, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2289&mjesto=51513&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr