SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 34. Petak, 29. rujna 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

54.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/21), Općinsko Vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 25.09.2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o stipendiranju učenika i studenata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se propisuju uvjeti i kriteriji za ostvarivanje prava na dodjelu stipendija, postupak za dodjelu stipendija te druga pitanja vezana za dodjelu stipendija učenicima i studentima.

Izrazi u ovoj Odluci se koriste neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

Broj stipendija utvrđuje općinski načelnik raspisivanjem natječaja za dodjelu stipendija, a temeljem visine sredstava osiguranih u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica.

Stipendije se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama i za studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.

Uvjeti ostvarivanja prava na stipendiju propisani ovom Odlukom primjenjuju se ravnopravno na studente koji studiraju izvan Republike Hrvatske, uz uvjet da je njihov sustav ocjenjivanja u suglasju sa sustavom ocjenjivanja Republike Hrvatske. U odnosu na studente koji studiraju izvan Republike Hrvatske, ako je sustav ocjenjivanja različit, pravo na prijavu za dodjelu stipendije imaju redoviti studenti kojima prosjek ocjena prošle akademske godine iznosi 80% najvećeg mogućeg prosjeka na pojedinom studiju.

Prioritet imaju natjecatelji koji se školuju u školama na otoku Krku, ukoliko program školovanja koje natjecatelj pohađa, postoji u školama na otoku Krku.

Članak 3.

Stipendijom se u smislu ove Odluke smatra:

1. stipendija temeljem školskog / akademskog uspjeha

2. stipendija za vrhunske i vrsne sportaše

3. stipendija za deficitarna zanimanja

Članak 4.

Učenička stipendija dodjeljuje se u godišnjem iznosu od 1.000,00 EUR, a isplaćuje se u mjesečnim iznosima od 100,00 EUR tijekom 10 mjeseci.

Studentska stipendija dodjeljuje se u godišnjem iznosu od 1.300,00 EUR, a isplaćuje se u mjesečnim iznosima od 130,00 EUR tijekom 10 mjeseci.

Stipendija za posebno deficitarno zanimanje koje za svaku godinu utvrđuje odlukom općinski načelnik iznosi 2.000,00 EUR, a isplaćuje se u mjesečnim iznosima od 200,00 EUR tijekom 10 mjeseci.

II. UVJETI I KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU STIPENDIJA

Članak 5.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije temeljem školskog/akademskog uspjeha ima redoviti učenik srednje škole (u daljnjem tekstu: učenik) i redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog stručnog studija (u daljnjem tekstu: student) koji ispunjava sljedeće uvjete:

a) učenik:

- da je državljanin Republike Hrvatske

- da učenik ima prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica i to najmanje posljednje 2 godine

- da svi članovi zajedničkog kućanstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica

- da je postigao opći uspjeh u svim razredima osnovne škole sa srednjom ocjenom od najmanje 4,5 i opisnu ocjenu iz vladanja »dobro« ili »uzorno«, ako po prvi put upisuje prvi razred srednje škole

- da je postigao opći uspjeh u prethodnoj godini srednje škole sa srednjom ocjenom od najmanje 4,2 i opisnu ocjenu iz vladanja »dobro« ili »uzorno« ako po prvi put upisuje drugi ili viši razred srednje škole

- da nije stariji od 20 godina od dana objave javnog natječaja

- da ne prima stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći u okviru istog stupnja obrazovanja od drugog isplatitelja.

Pravo na stipendiju ostvaruje se za vrijeme koje je zakonom utvrđeno kao vrijeme trajanja srednjoškolskog obrazovanja.

b) student:

- da je državljanin Republike Hrvatske

- da student ima prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica i to najmanje posljednje 2 godine

- da svi članovi zajedničkog kućanstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica

- da je postigao opći uspjeh u svim razredima srednje škole sa srednjom ocjenom od najmanje 4,5 ako po prvi put upisuje prvu godinu studija

- da je postigao opći uspjeh u prethodnoj godini studija sa srednjom ocjenom od najmanje 3,7 uz uvjet neponavljanja godine ako po prvi puta upisuje drugu ili višu godinu studija

- da nije stariji od 28 godina od dana objave javnog natječaja

- da ne prima stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći u okviru istog stupnja obrazovanja od drugog isplatitelja

Pravo na stipendiju student ostvaruje za vrijeme trajanja studija, pobliže opisanog u stavku 1. ovog članka, utvrđenog statutom visokoškolske ustanove i tijekom najviše jedne godine apsolventskog staža.

Članak 6.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije vrhunskim i vrsnim sportašima ima redoviti učenik / student koji ispunjava sljedeće uvjete:

- da je državljanin Republike Hrvatske

- da učenik / student ima prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica i to najmanje posljednje 2 godine

- da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica

- da ima od strane Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskog paraolimpijskog odbora ili Hrvatskog sportskog saveza gluhih temeljem Pravilnika o kategorizaciji sportaša utvrđenu jednu od slijedećih kategorija: vrhunski sportaš, odnosno Sportaš Hrvatske I., II. ili III. kategorije ili vrsni sportaš, odnosno Sportaš Hrvatske IV. i V. kategorije.

Članak 7.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja ima učenik / student koji ispunjava sljedeće uvjete:

- da je državljanin Republike Hrvatske

- da učenik / student ima prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica i to najmanje posljednje 2 godine

- da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica

- da je upisan u program za stjecanje zvanja koje se smatra deficitarnim zanimanjem.

Pod pojmom deficitarna zanimanja smatraju se zvanja na razini lokalnih tržišta rada za kojima postoji potreba prema Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja koje izrađuje Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Deficitarna zanimanja za koja se raspisuje natječaj za dodjelu stipendija za svaku godinu utvrđuje odlukom općinski načelnik.

U okviru odluke iz prethodnog stavka ovog članka, načelnik će propisati i posebno deficitarno zanimanje za koje se dodjeljuje stipendija iz članka 4., stavka 3. ove Odluke.

Ukoliko se na tržištu rada utvrdi potreba za određenim zanimanjima od općedruštvene koristi, primjerice, u školstvu, zdravstvu i slično, posebnom odlukom Općinskog vijeća moguće je omogućiti stipendiranje pod posebnim uvjetima za koje će se osigurati dodatna sredstva u Općinskom proračunu.

Članak 8.

Na natječaj za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:

- koji upisuju ponovno istu godinu studija ili koji su studenti razlikovne godine studija

- koji imaju upisano mirovanje obveza studenata u akademskoj godini za koju je raspisan natječaj

- koji se obrazuju uz rad, osim studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJA

Članak 9.

Stipendije se dodjeljuju na temelju provedenog javnog natječaja kojeg raspisuje Općinski načelnik početkom školske, odnosno akademske godine.

Natječaj za dodjelu stipendija se objavljuje na službenoj web stranici Općine Malinska-Dubašnica.

Članak 10.

Tekst objave natječaja sadrži:

- Naziv tijela koje raspisuje natječaj,

- Broj stipendija,

- Mjesečni iznos stipendija,

- Uvjete za pristupanje natječaju,

- Dokaze o ispunjavanju uvjeta za dodjelu stipendije,

- Način i rok za podnošenje zahtjeva,

- Rok i način objave rezultata natječaja i

- Druge odredbe prema odluci općinskog načelnika

Članak 11.

Prijava je valjana ako je podnesena na predviđenim obrascima s potpunom dokumentacijom u propisanom roku koji je naveden u natječaju.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

Članak 12.

Rok za dostavu prijave na natječaj je najmanje 15 dana od dana objave natječaja.

Članak 13.

Tijek provedbe natječajnog postupka, obradu pristiglih prijava, te sastavljanje rang liste kandidata za dodjelu stipendija prijava vrši Jedinstveni upravni odjel, te istu podnosi općinskom načelniku.

Općinski načelnik utvrđuje konačnu listu kandidata i donosi odluku o odabiru korisnika stipendija u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Konačna lista kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na web stranici Općine Malinska- Dubašnica.

Članak 14.

Rang-lista kandidata utvrđuje se na način da se na najviše mjesto rangiraju učenici i studenti koji ostvaruju pravo na izravnu stipendiju. U smislu ove odluke, to su:

- učenici koji prvi put upisuju prvi razred srednje škole, a koji su u svim razredima osnovne škole ostvarili odličan uspjeh

- studenti koji prvi put upisuju prvu godinu fakulteta, a koji su u svim razredima srednje škole ostvarili odličan uspjeh

- učenici i studenti koji su ujedno vrhunski ili vrsni sportaši kategorizirani od strane Hrvatskog olimpijskog odbora

- učenici i studenti koji se natječu za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja

- učenici koji su redovno završili školsku godinu (prijelaz u naredni razred) s najmanje ostvarenim prosjekom ocjena 4,50 za stupanj obrazovanja za koji su stipendirani, a koji zadržavaju prebivalište na području Općine Malinska- Dubašnica

- studenti koji su redovno završili akademsku godinu (prijelaz u narednu studijsku godinu) s najmanje ostvarenim prosjekom ocjena 4,2 za stupanj obrazovanja za koji su stipendirani, a koji zadržavaju prebivalište na području Općine Malinska-Dubašnica

Od preostalog broja nedodijeljenih stipendija, 30% namijenjeno je za učeničke, a 70% za studentske stipendije.

Rang-lista pristiglih prijava za dodjelu stipendija iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se prema prosjeku ocjena iz prethodne godine.

U slučaju jednakog prosjeka prednost imaju učenici i studenti koji ostvaruju zapažene rezultate u društvenim, kulturnim, sportskim ili drugim djelatnostima.

Članak 15.

Svaki podnositelj prijave, izuzev prijava opisanih u članku 11. stavak 2., može na konačne liste podnijeti pismeni prigovor općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objave konačne liste kandidata.

Odluku po prigovoru donosi općinski načelnik, te se ona u pisanom obliku sa obrazloženjem mora dostaviti podnositelju u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka općinskog načelnika po prigovoru je konačna.

Članak 16.

Na temelju odluke iz članka 13., stavak 2 ovog članka, s učenikom / studentom sklapa se ugovor o stipendiranju za školsku / akademsku godinu za koju je podnositelj podnio prijavu, kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.

Ugovor o stipendiranju sadrži posebice podatke o ugovornim stranama, iznos stipendije i način isplate, rok na koji je sklopljen, odredbe o povratu stipendije, način rješavanja spornih slučajeva, mjesto i datum zaključenja ugovora i potpise ugovornih strana.

Ukoliko je učenik maloljetan, ugovor u njegovo ime sklapa osoba koja ga zastupa sukladno zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi.

IV. ISPLATA STIPENDIJE

Članak 17.

Stipendija se isplaćuje jednom mjesečno do svakog 15. dana u mjesecu za protekli mjesec za 10 mjeseci kalendarske godine.

Korisnik stipendije je dužan po završetku školske odnosno akademske godine dostaviti uvjerenje o ostvarenom uspjehu u školskoj odnosno akademskoj godini za koju je stekao pravo na dodjelu stipendije.

V. PREKID ISPLATE STIPENDIJE I POVRAT STIPENDIJE

Članak 18.

Korisniku stipendije prestaje pravo na isplatu stipendije završetkom studija, i to zadnjim danom u mjesecu obrane završnog/diplomskog rada.

Članak 19.

Ugovor o stipendiranju se raskida, uz obvezu povrata primljene stipendije u slučaju:

- samovoljnog prekida obrazovanja u tijeku školske/akademske godine,

- pravomoćne osude korisnika stipendije za kazneno djelo i

- u slučaju da nije zadovoljio nastavni program (ponavljanje godine).

Povrat stipendije iz stavka 1. ovoga članka, korisnik stipendije dužan je izvršiti u roku od 6 mjeseci po isteku školske, odnosno akademske godine, u istom broju obroka u kojem je korisnik stipendije primao stipendiju ili po dogovoru usmenih strana.

U slučaju nastupa okolnosti prouzrokovanih višom silom, zbog koje je korisnik bio u nemogućnosti ispunjavati ugovorom preuzete obveze, korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana nastupa takvih okolnosti, o tome obavijestiti davatelja stipendije, uz podnošenje dokaza, radi daljnjeg uređenja međusobnih prava i obveza.

Članak 20.

Jedinstveni upravni odjel Općine Malinska-Dubašnica vodi evidenciju dodijeljenih stipendija i kontrolira provođenje ugovornih obveza.

Ukoliko se utvrdi da su se izmijenile činjenice na temelju kojih je odobrena stipendija, ugovor iz članka 17. ove Odluke se raskida.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 28/19).

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/21-02/1

URBROJ: 2170-26-02-23-55

Malinska, 25.09.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2289&mjesto=51511&odluka=54
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr