SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 34. Petak, 29. rujna 2023.
GRAD KRK

48.

Na temelju članka 24. stavka 1. točka 5. i članka 44. stavka 1. točka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 10. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije broj 33/19 i 12/22) i članka 40. Statuta Grada Krka ('Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 25. rujna 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o obavljanju dimnjačarskih poslova na području
Grada Krka

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom uređuje obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Krka (u daljnjem tekstu: Grad).

(2) Obavljanje dimnjačarskih poslova je uslužna komunalna djelatnost, koja se mora obavljati kontinuirano, kvalitetno i u skladu s pravilima struke radi sprječavanja opasnosti od požara, eksplozije, trovanja, te zagađivanja zraka sa svrhom zaštite ljudskog zdravlja i imovine.

Članak 2.

(1) Pod obavljanjem dimnjačarskih poslova u smislu ove Odluke podrazumijeva se:

• provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje,

• obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje,

• čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,

• poduzimanje mjera za sprječavanje opasnosti od požara, eksplozija, trovanja, te zagađivanja zraka, kako ne bi nastupile štetne posljedice zbog neispravnosti dimnjaka i uređaja za loženje.

(2) Pod dimnjakom se u smislu ove Odluke smatra usponski dimovodni kanal, sabirnica čađe, priključna cijev uređaja za loženje i drugi dijelovi dimnjaka.

(3) Uređaji za loženje u smislu ove Odluke su uređaji za izgaranje krutih, tekućih ili plinovitih tvari, priključeni na dimovodni objekt ili uređaji za odvod ispušnih plinova

II. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA

Članak 3.

(1) Dimnjačarske poslove na području Grada mogu obavljati pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova i koji su s Gradom zaključili ugovor o koncesiji (u daljnjem tekstu: Ovlašteni dimnjačar).

(2) Grad čini jedinstveno dimnjačarsko područje.

Članak 4.

(1) Postupak donošenja odluke o dodjeli koncesije i zaključivanje ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada provodi se sukladno Zakonu o koncesijama, Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odluci o komunalnim djelatnostima Grada Krka.

(2) Odluku o davanju koncesije donosi se na temelju obavijesti o namjeri davanja koncesije.

(3) Obavijest o namjeri davanja koncesije radi obavljanja dimnjačarskih poslova objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) i na mrežnoj stranici Grada Krka, s navedenim datumom objave u EOJN.

Članak 5.

(1) Ovlašteni dimnjačar obavlja dimnjačarske poslove na temelju godišnjeg plana pregleda i čišćenja dimnjaka i uređaja za loženje.

(2) Ovlašteni dimnjačar je dužan plan iz stavka 1. ovog članka dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka (u daljnjem tekstu: JUO) do 15. prosinca za predstojeću sezonu loženja.

Članak 6.

Vlasnici ili korisnici zgrada, stanova, poslovnih prostora, objekata i postrojenja (u daljnjem tekstu: Korisnik usluge) dužni su voditi brigu da se dimnjaci i uređaji za loženje redovito čiste i održavaju u ispravnom stanju sukladno pozitivnim propisima.

Članak 7.

Korisnik usluge dužan je Ovlaštenom dimnjačaru:

• omogućiti pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje,

• dati podatak o broju i vrsti uređaja za loženje i dimnjaka, te o sezoni loženja,

• omogućiti pristup svakom uređaju za loženje i dimnjaku koji se koristi.

Članak 8.

(1) Korisnik usluge ne smije Ovlaštenom dimnjačaru sprječavati pristup do mjesta za čišćenje i pregled dimnjaka i uređaja za loženje niti ga ometati u obavljanju dimnjačarskih poslova.

(2) Radi ispravnog pregleda i čišćenja dimnjaka pristup do vratašca, priključaka, kape dimnjaka i ostalih dijelova dimnjaka mora uvijek biti slobodan.

(3) Pri obavljanju dimnjačarskih poslova Ovlašteni dimnjačar je obvezan voditi brigu o čistoći prostorije Korisnika usluge.

Članak 9.

(1) Ako Ovlašteni dimnjačar utvrdi da na dimnjaku i/ili uređaju za loženje postoje nedostaci, pismeno će o tome obavijestiti Korisnika usluge ili upravitelja zgrade i pozvati ih da uklone nedostatke u roku koji ne može biti duži od dva mjeseca.

(2) Ako se nedostaci iz stavka 1. ovog članka ne uklone u utvrđenom roku ili se isti nedostatak ponovo utvrdi i pri slijedećem čišćenju i pregledu dimnjaka Ovlašteni dimnjačar će o tome obavijestiti JUO, a ako se radi o uređaju za loženje na plinovito gorivo i distributere plina.

(3) Ako Ovlašteni dimnjačar utvrdi postojanje neposredne opasnosti za živote ljudi i imovine koja može nastati daljnjom upotrebom dimnjaka i/ili uređaja za loženje, obavijestit će bez odgode o tome nadležno inspekcijsko tijelo.

Članak 10.

(1) Ovlašteni dimnjačar je dužan voditi registar dimnjaka i uređaja za loženje koji sadrži sljedeće podatke:

' ulicu i kućni broj (po potrebi ulaz),

' ime i prezime Korisnika usluge odnosno upravitelja zgrade,

' broj, vrstu i oznaku dimnjaka.

(2) Ovlašteni dimnjačar je dužan voditi evidenciju o pregledu i čišćenju dimnjaka i uređaja za loženje, te o izvođenju radova kojima se dimnjak zadržava ili vraća u stanje određeno projektom građevine.

(3) Evidencija iz stavka 2. ovoga članka se vodi za svaku zgradu posebno, a sadrži:

' ulicu i kućni broj (po potrebi ulaz),

' ime i prezime Korisnika usluge odnosno upravitelja zgrade,

' oznaku dimnjaka koji se pregledavaju

' datum obavljanja dimnjačarskih poslova,

' vrstu i datum izvođenja radova na dimnjaku -nalaz,

' potpis ovlaštenog dimnjačara,

' potpis Korisnika usluge odnosno predstavnika stanara kao potvrdu obavljenih dimnjačarskih poslova.

Članak 11.

Zaposlenici ovlaštenog dimnjačara (u daljnjem tekstu: dimnjačari) tijekom obavljanja dimnjačarskih poslova dužni su posjedovati iskaznicu kojom dokazuju svoju istovjetnost Korisniku usluge i komunalnom redaru.

Članak 12.

U svrhu održavanja dimnjaka i uređaja za loženje Ovlašteni dimnjačar obvezno provodi redovite i izvanredne preglede i čišćenja.

Članak 13.

(1) Redoviti pregledi u svrhu održavanja dimnjaka provode se na način određen projektom građevine i pozitivnim propisima, a najmanje jedanput godišnje.

(2) Redoviti pregled uključuje najmanje:

• vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka,

• tlačnu probu u slučaju sumnje,

• usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka.

(3) Na način utvrđen u stavku 2. ovog članka obavlja se i pregled dimnjaka prije prve upotrebe uređaja za loženje, odnosno prije osnovne uporabe ako dimnjak nije bio u uporabi dulje od godinu dana.

(4) Prigodom pregleda dimnjaka, isti se obavezno čisti na način na koji je primjeren vrsti dimnjaka (mehanički i/ili na drugi način).

Članak 14.

Izvanredni pregled dimnjaka provodi se prije svake promjene uređaja za loženje ili promjene goriva, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva dimnjaka ili izaziva sumnju u uporabljivost dimnjaka, te po inspekcijskom nalazu.

Članak 15.

(1) Pregled i čišćenje uređaja za loženje (peći, etažna ložišta, predtlačni kotlovi za centralna grijanja, industrijski izmjenjivači topline i termoenergetski kotlovi) izvodi se sukladno pozitivnim propisima i pravilima struke, a u svrhu očuvanja i zaštite okoliša, te provođenja zaštite od požara.

(2) Pregled i čišćenje uređaja za loženje obavlja se jedanput godišnje, a na zahtjev korisnika i češće.

III. NAPLATA PRUŽENIH USLUGA

Članak 16.

(1) Ovlašteni dimnjačar ima pravo na naknadu za obavljanje dimnjačarskih poslova. Naknadu iz stavka 1. ovog članka, sukladno cjeniku usluga, ovlaštenom dimnjačaru plaća Korisnik usluge.

(2) Ugovorom o koncesiji određuje se način utvrđivanja naknade za obavljanje dimnjačarskih poslova.

(3) Cjenik dimnjačarskih usluga objavljuje se na mrežnoj stranici Grada Krka te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Ovlaštenog dimnjačara

IV. NADZOR

Članak 17.

(1) Nadzor nad provedbom ove Odluke i obavljanja dimnjačarskih poslova obavlja komunalni redar.

(2) U obavljanju nadzora, komunalni redar iz stavka 1. ovog članka može:

• kontrolirati vođenje i provedbu godišnjeg plana pregleda i čišćenja dimnjaka, izdanih računa te vođenje registra dimnjaka i uređaja za loženje,

• nadzirati obavljanje dimnjačarskih poslova, upozoriti korisnike usluga i nadležna tijela na opasnosti u slučaju neuklanjanja nedostataka na dimnjaku i/ili uređaju za loženje,

• na temelju dostavljenog izvješća Ovlaštenog dimnjačara, pisano upozoriti pravne i fizičke osobe na obvezu obavljanja dimnjačarskih poslova,

• izdavati obvezne prekršajne naloge sukladno članku 240. Prekršajnog zakona (“Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 i 114/22).

(3) Ovlašteni dimnjačar dužan je komunalnom redaru iz stavka 1. ovog članka, na njegov zahtjev u ostavljenom roku, dostaviti tražene podatke, očitovanja i drugu dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje nadzora.

Članak 18.

Komunalni redar vodi evidenciju o radu ovlaštenog dimnjačara odnosno eventualnim pritužbama Korisnika usluga, načinu rješavanja pritužbi i drugo.

V. NOVČANE KAZNE

Članak 19.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 660,00 eura kaznit će se za prekršaj ovlašteni dimnjačar pravna osoba ili fizička osoba-obrtnik ako:

1. obavlja dimnjačarske poslove bez sklopljenog ugovora o koncesiji;

2. dimnjačar ne posjeduje iskaznicu tijekom obavljanja dimnjačarskih poslova;

3. ne izradi godišnji plan i ne dostavi ga JUO, ne obavlja dimnjačarske poslove prema godišnjem planu,

4. ne vodi brigu o čistoći prostorije korisnika usluge pri obavljanju dimnjačarskih poslova;

5. ne upozori komunalnog redara na nedostatke ili nemogućnost kontrole;

6. ne upozori komunalnog redara i nadležno tijelo na nedostatke dimnjaka i uređaja za loženje koji su neposredno opasni za zdravlje, život i imovinu;

7. ne vodi registar dimnjaka i uređaja za loženje i evidenciju čišćenja i kontrole u skladu s ovom Odlukom;

8. naplati veću naknadu od iznosa utvrđenog cjenikom dimnjačarskih poslova ili ne izda račun;

9. ne dostavi komunalnom redaru na njegov zahtjev podatke, očitovanja i dokumentaciju.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 150,00 do 260,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 20.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 660,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik kao korisnik usluga, odnosno upravitelj zgrade ako:

1. odbije koristiti se uslugama ovlaštenog dimnjačara;

2. onemogući redovitu kontrolu, čišćenje i mjerenje dimnjaka i uređaja za loženje ili ne da na uvid potrebnu dokumentaciju i obavijesti;

3. u ostavljenom roku ne otkloni nedostatke;

4. ne obavijesti ovlaštenog dimnjačara o upotrebi dimnjaka, koji nije bio upotrebljavan, i priključenju uređaja za loženje.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 150,00 do 260,00 eura kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 70,00 do 150,00 eura kaznit će se fizička osoba – Korisnik usluge koji počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dimnjačarskoj službi (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/96).

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 363-02/23-04/01

URBROJ: 2170-09-01-23-9

Krk, 25. rujna 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik:

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2289&mjesto=51500&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr