SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 30. Ponedjeljak, 4. rujna 2023.
GRAD NOVI VINODOLSKI

52.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) i članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), a sukladno članku 11. Statuta Lokalne akcijske grupe „Vinodol“, gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Tomislav Cvitković, univ. spec. oec. dana 28. kolovoza 2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Razrješuje se dosadašnji predstavnik Grada Novog
Vinodolskog Tomislav Cvitković, univ. spec. oec. kao ovlašteni predstavnik člana LAG-a, te se imenuje Sandra Ristić, mag. oec, pročelnica Upravnog odjela za razvoj i gospodarstvo, za ovlaštenog predstavnika člana LAG-a.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

Klasa: 022-05/21-50/4

Ur.broj: 2107/02-04-23-8

Novi Vinodolski, 28. kolovoza 2023.

GRADONAČELNIK

Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2285&mjesto=51250&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr