SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 30. Ponedjeljak, 4. rujna 2023.
OPĆINA LOPAR

28.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/21, 33/22) Općinsko vijeće Općine Lopar, na 18. sjednici održanoj 25. kolovoza 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuju se uvjeti za ostvarivanje prava na dodjelu stipendija, kriteriji za dodjelu stipendija, postupak dodjele stipendija te druga pitanja vezana za dodjelu stipendija redovitim učenicima srednjih škola i redovitim studentima sa prebivalištem na području Općine Lopar.

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

Stipendijom se u smislu ove Odluke smatra stipendija na temelju školskog uspjeha te upisa u iduću akademsku godinu studenta.

Članak 3.

Stipendije se dodjeljuju za školovanje u srednjim školama u Republici Hrvatskoj i za studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i EU.

Članak 4.

(1) Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu Općine Lopar.

(2) Visina mjesečne stipendije iznosi (po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 kn):

- studentske stipendije u iznosu 150,00 EUR (1.130,18 KN)

- učeničke stipendije (školovanje na otoku Rabu) 80,00 EUR (602,76 KN)

- učeničke stipendije (školovanje izvan otoka Raba) 120,00 EUR (904,14 KN)

II. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU STIPENDIJA

Članak 5.

(1) Pravo na prijavu za dodjelu stipendija na temelju školskog uspjeha ima redoviti učenik srednje škole koji ispunjava sljedeće uvjete:

- da je državljanin Republike Hrvatske,

- da učenik ima prebivalište na području Općine Lopar, i to najmanje godinu u trenutku prijave,

- da je postigao opći uspjeh u prethodnoj školskoj godini 3,50 i više.

- ukoliko smjer srednjoškolskog obrazovanja postoji na otoku Rabu, a učenik upisuje taj isti smjer izvan otoka Raba tada pravo na ostvarivanje stipendije ostvaruje tek od druge godine srednjoškolskog obrazovanja .

(2) Pravo na prijavu za dodjelu stipendija na temelju akademskog uspjeha ima redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te preddiplomskog stručnog i specijalističkog, koji ispunjava sljedeće:

- da je državljanin Republike Hrvatske,

- da student ima prebivalište na području Općine Lopar, i to najmanje godinu u trenutku prijave,

- da je student upisao novu akademsku godinu

- da nije stariji od 25 godina.

(3) Trajanje stipendije ugovara se za jednu školsku/akademsku godinu, a primljeni iznos vraća se samo u slučajevima utvrđenim ovom Odlukom.

(4) U iznimnim okolnostima načelnik može utvrditi i dulje trajanje stipendije nego je to utvrđeno u prethodnom stavku ovog članka Odluke.

Članak 6.

Učenici i studenti koji su korisnici stipendije po drugoj osnovi ne mogu ostvariti pravo na dodjelu stipendije po ovoj Odluci.

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE

Članak 7.

(1) Stipendije se dodjeljuju na temelju javnog natječaja za dodjelu stipendija kojeg raspisuje načelnik nakon početka školske/akademske godine, a najkasnije do 31. prosinca.

(2) Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči i službenoj stranici Općine Lopar.

(3) Natječaj za dodjelu stipendija Općine Lopar, te propisani obrasci prijave objavljuju se na internetskoj stranici općine.

(4) Tijek provedbe natječajnog postupka vodi Povjerenstvo za dodjelu stipendija (u nastavku teksta: Povjerenstvo) u sastavu od tri člana, koje imenuje načelnik.

Članak 8.

(1) Prijave na natječaj za dodjelu stipendija sa svom traženom dokumentacijom dostavljaju se u pisarnicu Općine Lopar ili se upućuju putem pošte na adresu Općina Lopar, Lopar 289A, Lopar, s naznakom „Natječaj za dodjelu učeničkih/studentskih stipendija“.

(2) Prijave s nepotpunom dokumentacijom i koje nisu podnesene u propisanom roku, neće se razmatrati.

Članak 9.

(1) Opći uspjeh učenici srednjih škola dokazuju svjedodžbom od prethodne školske godine, a kod nastavka stipendiranja potvrdom o upisu nove akademske godine kod obrazovne ustanove.

(2) Bodovanje podnositelja zahtjeva za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija obavlja se prema sljedećim elementima:

(3) Na temelju podnijetih prijava na natječaj za dodjelu stipendija i provedenog bodovanja, Povjerenstvo sastavlja prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima u roku od 30 dana od dana proteka roka za podnošenje prijava te istu dostavlja načelniku.

(5) Konačne rang liste utvrđuje načelnik u roku od 8 dana od dana primitka prijedloga liste kandidata, koja se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine Lopar.

(6) Svaki podnositelj prijave može na konačne liste podnijeti pisani prigovor načelniku u roku od 8 dana od dana objave konačne liste kandidata.

(7) Odluka o prigovoru mora biti dostavljena podnositelju u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prigovora.

Članak 10.

(1) Odluku o dodjeli stipendija donosi načelnik.

(2) Stipendije se dodjeljuju učenicima srednjih škola i redovnim studentima za jednu školsku/akademsku godinu temeljem sklopljenog ugovora sa Općinom Lopar kojim se reguliraju međusobna prava i obveze.

(3) Stipendije učenicima srednjih škola isplaćuju se do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, počevši od 1. rujna do 31. svibnja, odnosno za 9 mjeseci.

(4) Stipendije redovnim studentima isplaćuju se do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, počevši od 1. listopada do 30. lipnja, odnosno za 9 mjeseci.

(5) Odsjek za proračun, financije i društvene djelatnosti vodi očevidnik korisnika stipendije te kontrolira provođenje ove Odluke.

Članak 11.

(1) Učenik može ostvariti pravo na daljnje stipendiranje za iduću školsku godinu uz uvjet da je ostvario uspjeh u prethodnoj školskoj godini od 3,50 i više.

(2) Student može ostvariti pravo na daljnje stipendiranje za iduću akademsku godinu uz uvjet da je upisao iduću akademsku godinu, te je sakupio najmanje 50 ECTS i više.

(3) Stipendista Općine Lopar koji tijekom godine prekine obrazovanje odnosno izgubi status učenika ili studenta dužan je u roku 15 dana od nastanka promjene o tome obavijestiti Općinu Lopar čime se obustavlja daljnja isplata stipendije.

(4) Stipendista Općine Lopar koji u okviru istog stupnja obrazovanja ostvari pravo na stipendiju, potporu ili sličan oblik pomoći od drugog isplatitelja dužan je u roku od 15 dana od ostvarenja tog prava o tome obavijestiti Općinu Lopar.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovog članka obustavlja se daljnja isplata stipendije te je stipendist dužan Općini Lopar vratiti odmah cjelokupni primljeni iznos stipendije Općine Lopar počev od prvog mjeseca u kojem je zaprimljena stipendija od drugog isplatitelja.

(6) U slučaju da student odustane od školovanja tijekom prve akademske godine dužan je vratiti Općini Lopar cjelokupni primljeni iznos stipendije.

(7) Prekid isplate stipendije nastupa ako korisnik stipendije promjeni prebivalište, prijavom prebivališta izvan područja Općine Lopar.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija i dodjeli stipendija (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/16).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

 

 

 

 

KLASA: 011-02/23-01/05

URBROJ: 2170-24-01-23-01

Lopar, 25. kolovoza 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2285&mjesto=51281&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr