SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 29. Ponedjeljak, 14. kolovoza 2023.
GRAD RAB

50.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (“Narodne novine“ broj 92/10 i 114/22) i članka 22. Statuta Grada Raba (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 2. kolovoza 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o Planu, Programu i načinu upoznavanja stanovništva Grada Raba s opasnostima od požara

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje donošenje i sadržaj Plana i Programa upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara i hitnim postupcima koje treba poduzeti u vezi zaštite od požara te način na koji u konkretnoj situaciji upoznati stanovništvo s neposrednom opasnošću od požara.

Članak 2.

(1) Planom upoznavanja stanovništva regulira se način na koji treba biti obaviješteno stanovništvo o događajima koji prethode nastanku požara, metodama preventive kako ne bi nastao požar i radnjama koje treba poduzeti kad se dogodi požar.

(2) Planom upoznavanja stanovništva treba također odrediti da se stanovništvo educira i osposobi za zaštitu od požara putem redovitog sustava odgoja i obrazovanja, zatim putem sustava i programa informativno promotivnog i obrazovnog djelovanja te putem programa osposobljavanja koje provode za to ovlaštene ustanove, udruge i pravne osobe.

(3) Planom upoznavanja stanovništva treba odrediti da se stanovništvo Grada Raba obavještava putem plakata i službenih glasila te mrežne stranice Grada Raba o preventivnim aktivnostima vezanim uz zaštitu od požara, kao i o postupanju u slučaju nastanka požara.

(4) Planom upoznavanja također treba odrediti organizacije koje će tijekom proračunske godine i u kojem obliku održavati seminare, radionice i slično u vezi zaštite od požara.

Članak 3.

(1) Programom upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara treba predvidjeti na koji način se u nastavnom programu djeca i mladež upoznaju sa zaštitom od požara te način na koji se to može dopuniti (npr. izborna nastava, redovite vježbe evakuacije).

(2) Programom zaštite od požara treba predvidjeti mjeru i količinu potrebne edukacije stanovništva, a na temelju Procjene ugroženosti te odrediti konkretne mjere koje će se poduzeti kako bi se ostvarila odgovarajuća zaštita od požara u vidu određivanja točno određenih edukacija, njihova vremena i sadržaja.

(3) Programom zaštite od požara određuje se koje će se informacije, vezano za zaštitu od požara, proslijediti stanovništvu putem mrežne stranice, a koje putem oglasnih ploča i plakata te službenih glasila.

(4) Program upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara mora biti sukladan s Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i njegovim prilogom Programom osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (“Narodne novine“ broj 61/94) ili s drugim važećim propisom koji regulira tu tematiku u vrijeme kad se Program donosi.

Članak 4.

Plan upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara Gradonačelnik će donijeti u roku 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, a na temelju Prijedloga Područne vatrogasne zajednice otoka Raba.

Članak 5.

Program upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara Gradonačelnik će donijeti u roku 2 mjeseca od dana stupanja na snagu Plana upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara, a na temelju Prijedloga Područne vatrogasne zajednice otoka Raba.

Članak 6.

(1) Stanovništvo Grada Raba upoznat će se s neposrednom opasnošću od požara sirenom za uzbunjivanje koju će u slučaju požara uključiti Dobrovoljno vatrogasno društvo Rab, na uobičajen način na koji se u Republici Hrvatskoj označava opasnost od požara, kao i putem objave istog na mrežnoj stranici Grada Raba za cijelo područje Grada, u slučaju većeg požara.

(2) U slučaju požara manjeg intenziteta koji neposredno na lokaciji ugrožava ljude i imovinu, stanovništvo Grada Raba koje se nalazi u blizini lokacije požara obavijestit će se putem kurira kako bi mogli osigurati zaštitu nepokretnih osoba, djece i ostalih osoba koje se ne mogu same zaštititi ili kretati i zaštitu stvari potrebnih za osnovne životne potrebe stanovnika i ostalih materijalnih i kulturnih dobara te kako bi mogli pomoći u gašenju nastalog požara.

(3) Priopćenja za stanovništvo u slučaju požara mogu se dati, u slučaju potrebe, putem lokalne radio stanice Radio Rab i drugih elektroničkih medija, kao i putem razglasa.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

KLASA: 024-04/23-01/04

URBROJ: 2170-13-02-01/02-23-6

Rab, 2. kolovoza 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

PREDSJEDNIK

Željko Dumičić

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2284&mjesto=51280&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr