SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 27. Četvrtak, 27. srpnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

150.

Na temelju članka 38. stavka 1. točke 3. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17), članka 28. stavka 1. točke 13. Statuta Primorsko – goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko – goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 16/21), Županijska skupština na 19. sjednici održanoj 20. srpnja 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene brodogradilišta na dijelu k.o. Barbat, predio Janići, Grad Rab

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene brodogradilišta na dijelu k.o. Barbat, predio Janići, Grad Rab, pokrenut temeljem Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene brodogradilišta na dijelu k.o. Barbat, predio Janići, Grad Rab, („Službene novine“ broj 43/22, dalje u tekstu: Odluka o namjeri) i Obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljenoj u „Elektroničkom oglasniku javne nabave“ pod brojem objave 2023/S 01K-0000660 od 10. siječnja 2023. godine.

Članak 2.

Odluka o namjeri davanja koncesije ostaje na snazi te će se nakon izvršnosti Odluke iz članka 1. Obavijest o namjeri davanja koncesije objaviti u „Elektroničkom oglasniku javne nabave“.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a objavit će se i u „Elektroničkom oglasniku javne nabave“ u skladu s člankom 38. stavak 4. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20).

Obrazloženje

Dana 08. prosinca 2022. godine Županijska skupština Primorsko – goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene brodogradilišta na dijelu k.o. Barbat, predio Janići, Grad Rab („Službene novine“ broj 43/22) temeljem koje je u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“ dana 10. siječnja 2023. godine objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije.

Na temelju članka 33. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20, dalje u tekstu: ZOK) Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji (dalje u tekstu: Stručno povjerenstvo) je dana 09. veljače 2023. godine provelo postupak otvaranja Ponuda. Na natječaj je pristigla jedna Ponuda i to Brodogradnje Pičuljan d.o.o.

Pregled i ocjena jedine pristigle ponude, ponude Ponuditelja - Brodogradnje Pičuljan d.o.o. (dalje u tekstu: Ponuditelj) započeo je 15. veljače 2023. godine. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze prije otvaranja ponuda, dana 07. veljače 2023. godine, od Županijskog državnog odvjetništva zaprimio je zahtjev za dostavom podataka potrebnih za obračun koncesijske naknade za luku posebne namjene – Brodogradnja Pičuljan uz koji je priložen i zahtjev budućeg Ponuditelja - Brodogradnje Pičuljan d.o.o. upućen Županijskom državnom odvjetništvu za obračunom naknade za korištenje pomorskog dobra u razdoblju od 19. svibnja 2020. godine do dana otvaranja ponuda u predmetnom postupku. Stručno povjerenstvo je utvrdilo da Ponudi nije priložen dokaz o sklopljenoj nagodbi sa Županijskim državnim odvjetništvom ili dokaz o uplati naknade za korištenje pomorskog dobra u navedenom razdoblju.

Slijedom navedenog donijet je Zaključak da se Ponuditelja pozivom na članak 34. stavak 5. ZOK-a Zaključkom pozove da u roku od 10 dana pisano pojasni i dopuni Ponudu sa potvrdom o uplati naknade za navedeno razdoblje, što je Ponuditelj i učinio.

Pregledom Ponude utvrđene su nejasnoće u odnosu na iskazane prihode ponuditelja te je donijet Zaključak da se od Ponuditelja zatraži dodatno pojašnjenje prikazanih prihoda, a što je Ponuditelj u propisanom roku i učinio.

Uvidom u predanu dokumentaciju uočene su nesukladnosti u grafičkim prilozima Idejnog projekta rekonstrukcije LB2 predio Janići (ponton) izrađenog od tvrtke Španjol d.o.o. Rab 2017. godine (dalje u tekstu: Idejni projekt iz 2017. godine), obzirom da je na Listu br.3 planirani zahvat u mjerilu 1:500 izrađen na čestici koja oblikom i površinom ne odgovara čestici iz ostalih idejnih projekata a koji su sastavni dio Ponude.

Iz Uvjerenja odjela za graditeljstvo proizlazi kako nije utvrđeno da je Idejni projekt u skladu s prostorno planskom dokumentacijom, već jedino proizlazi da su 'zahvati u prostoru prikazani u Idejnim projektima planirani prostornim planovima'. Radi se o formulaciji iz članka 18. stavka 2. točke 6. Uredbe, a koja ne znači da je projekt usklađen s prostorno planskom dokumentacijom.

Pregledom i ocjenom Idejnog projekta utvrđeno je kako Idejni projekt s prikazanim zahvatom izlazi iz obuhvata luke, te je Stručno povjerenstvo ocijenilo kako ponuda nije sačinjena u skladu sa zahtjevima i uvjetima iz Dokumentacije za nadmetanje. Stoga je Stručno povjerenstvo na sjednici održanoj dana 06. travnja 2023. godine donijelo Zaključak da se Ponuda Brodogradnje Pičuljan d.o.o. ocjenjuje neurednom budući nije sačinjena u skladu sa zahtjevima i uvjetima iz Dokumentacije za nadmetanje o čemu je sastavljen Zapisnik o pregledu i ocjeni Ponude - Prilog 1, te je utvrdilo Prijedlog Rješenja o odbijanju Ponude i Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene brodogradilišta na dijelu k.o. Barbat, predio Janići, Grad Rab, te su navedeni prijedlozi proslijeđeni Županijskoj skupštini na odlučivanje.

Na sjednici Županijske skupštine održanoj dana 25. svibnja 2023. godine donijet je slijedeći Zaključak:

1. Ne prihvaća se Rješenje o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene brodogradilišta na dijelu k.o. Barbat, predio Janići, Grad Rab.

2. Ne prihvaća se Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene brodogradilišta na dijelu k.o. Barbat, predio Janići, Grad Rab.

3. Ovlašćuje se Stručno povjerenstvo da za jednu od idućih sjednica Županijske skupštine ponovno podnese na razmatranje i odlučivanje akte iz točaka 1. i 2. Zaključka.

Na 15. sjednici Stručnog povjerenstva održanoj dana 13. lipnja 2023. godine utvrđeno je da je od strane odvjetnika Nikole Sabljara, opunomoćenika Brodogradnje Pičuljan d.o.o. zaprimljen zahtjev za izuzećem Predsjednice Stručnog povjerenstva iz daljnjeg odlučivanja u predmetom postupku.

Nastavno na navedeno, na sjednici Stručnog povjerenstva održanoj dana 7. srpnja 2023. godine Predsjednica Stručnog povjerenstva izvijestila je da je odlučila da se izuzme iz daljnjeg odlučivanja u predmetnom postupku. Predsjedavanje sjednicom u odnosu na točku Dnevnog reda koja se odnosila na predmetni postupak preuzeo je Zamjenik predsjednice Dario Đerđa.

Obzirom na Zaključak Županijske skupštine Povjerenstvo je donijelo odluku da će ponovno izvršiti pregled i ocjenu Ponude Brodogradnje Pičuljan d.o.o.

Stručno povjerenstvo je u postupku ponovnog pregleda i ocjene Ponude pregledalo istu, kao i sve dokumente koji su pribavljeni i dostavljeni tijekom ranijeg pregleda i ocjene. Sastavni dio Ponude su tri idejna projekta koja su dostavljena kako slijedi:

1. IDEJNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE I SANACIJE BRODOGRADILIŠTA – predio Janići (LB2) na k.č. 453/2 i k.č. 1186, k.o. Barbat

2. IDEJNI PROJEKT IP 07/2020 NADSTREŠNICA ZA SERVISIRANJE, REMONT I SMJEŠTAJ PLOVILA- unutar luke posebne namjene LB2 na k.č. 453/2 i dijelu k.č.1186 k.o. Barbat

3. IDEJNI PROJEKT REKOSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆEG BRODOGRADILIŠTA- LUKE POSEBNE NAMJENE- BARBAT- SERVISNI GAT.

Analizom Ponude i svih navedenih dokumenata ponovno je utvrđeno da su u idejnom projektu pod br. 1: IDEJNI PROJEKT REKONSTRUKCIJE I SANACIJE BRODOGRADILIŠTA – predio Janići (LB2) na k.č. 453/2 i k.č. 1186, k.o. Barbat uočena odstupanja.

Sukladno tekstualnom djelu idejnog projekta koji je izrađen 2017. godine Ponuditelj ima namjeru „u sklopu postojeće luke posebne namjene-brodogradilište, označeno u prostorno planskoj dokumentaciji kao LB2, a unutar obuhvata koncesije izvršiti rekonstrukciju odnosno sanaciju brodogradilišta s namjerom povećanja kapaciteta gospodarske djelatnosti. Rekonstrukcijom bi se proširila manipulativna površina za dizanje i smještaj brodova i servisnog platoa brodogradilišta i povećanje kapaciteta iste gospodarske djelatnosti.“

Svi navedeni zahvati mogući su unutar obuhvata područja koje je prostornim planom definirano kao područje brodogradilišne luke.

U Idejnom projektu na Listu br. 3 IP – 16/2017 prikazan je planirani zahvat u prostoru.

Odstupanja u idejnom projektu uočena su upravo na Listu br. 3 IP – 16/2017. Pri tome treba naglasiti da je jedino na predmetnom listu u cijelosti prikazan planirani zahvat u mjerilu 1:500.

Da zahvat mora biti u skladu s prostorno planskom dokumentacijom određeno je u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09., 123/11, 56/16, 98/19, dalje u tekstu: ZPDML), kojim je koncesija definirana kao pravo kojim se dio pomorskog dobra djelomično ili potpuno isključuje iz opće upotrebe i daje na posebnu upotrebu ili gospodarsko korištenje fizičkim i pravnim osobama, sukladno prostornim planovima (članak 2. stavak 1. točka 5. ZPDML).

Da donošenje odluke o davanju koncesije za luke posebne namjene mora biti utemeljeno na prostornim planovima propisano je i odredbom članka 80. stavka 7. ZPDML-a.

Slijedom navedenog nije opravdano prihvaćanje Idejnog projekta iz 2017. godine iz kojeg je razvidno da zahvat izlazi izvan obuhvata granice luke posebne namjene koja je definirana prostornim planom.

Budući da je temeljem članka 18. stavka 2. točke 7. Uredbe obvezni sadržaj ponude „- idejni projekt zahvata u prostoru na pomorskom dobru izrađen od ovlaštenog projektanta sukladno dokumentima prostornoga uređenja i prema studiji gospodarske opravdanosti“ Povjerenstvo je razmatralo mogućnost ispravka utvrđene nepravilnosti oblika čestice 1186 k.o. Barbat na listu br 3., sastavnice elaborata br. IP-16/201730 koji je sastavni dio Idejnog projekta iz 2017. godine, budući da su ostali listovi ispravni.

Zaključeno je kako članak 34. stavak 6. Zakona o koncesijama propisuje je da se u postupku dodjele koncesije može zatražiti pojašnjenje ili dopuna ponuda koja se smije odnositi samo na nejasnoće, manje nedostatke ili pogreške koje su uklonjive. U stavku 7. istoga članka propisano je da pojašnjenje ili dopuna ne smije rezultirati izmjenom ponude ili dostavljenih dokumenata, nego samo dopunom ili pojašnjenjem već dostavljenih dokumenata. Stoga je Stručno povjerenstvo zauzelo stav da Ponudu, konkretno Idejni projekt iz 2017. nije moguće pojasniti niti dopuniti na drugi način osim da se dostavi novi grafički prikaz s ucrtanim zahvatom unutar obuhvata koncesije, dakle, dostavljanjem novih dokumenata, a što ZOK-om nije dopušteno. U prilog navedenome ide i sudska praksa Visokog upravnog suda Republike Hrvatske (USII-359/20).

Ponovnim pregledom i ocjenom Ponude Stručno povjerenstvo potvrdilo je da je Ponuda Brodogradnje Pičuljan neuredna iz razloga što nije sačinjena u skladu sa zahtjevima i uvjetima iz Dokumentacije za nadmetanje što je utvrđeno Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda od 7. srpnja 2023. godine (Prilog 2) te je na temelju članka 34. stavak 4. ZOK-a predložilo je Davatelju koncesije donošenje Rješenja o odbijanju Ponude „Brodogradnje Pičuljan“ d.o.o.

Budući da nakon odbijanja Ponude nije preostala nijedna valjana ponuda, postupak davanja koncesije se poništava u skladu s člankom 38. stavak 1. točka 3. ZOK-a.

Ova Odluka objaviti će se u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana njena primitka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

KLASA: 024-04/23-01/5

URBROJ: 2170-01-01/5-23-36

Rijeka, 20. srpnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2282&mjesto=00001&odluka=150
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr