SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 27. Četvrtak, 27. srpnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

145.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 4. i članka 53. stavaka 1. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 28. stavka 1. točke 12. i članka 60. stavka 2. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), nakon savjetovanja sa Sindikalnim povjerenikom Sindikalne podružnice Primorsko-goranska županija, Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 19. sjednici održanoj 20. srpnja 2023. godine, donijela je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 29/19), u članku 7. stavku 1. točki 1. i članku 8. stavcima 1. i 2. riječi „Ured Županije“ zamjenjuju se riječima „Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine“.

Članak 2.

U članku 16. stavku 1. podstavku 1. riječ „strateških“ briše se.

Podstavci 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

„- pripremu i provedbu programa iz nadležnosti Upravnog odjela kojima se potiče ravnomjerni regionalni razvoj;

- koordiniranje i sudjelovanje u izradi akata strateškog planiranja od značaja za Županiju te praćenje i izvještavanje o njihovoj provedbi;

- sudjelovanje u izradi strateških i operativnih razvojnih dokumenata Županije;“

U podstavku 10. riječi „međuregionalnu i prekograničnu suradnju“ zamjenjuju se riječima „programe teritorijalne suradnje i Programe Unije“

Iza podstavka 14. dodaju se podstavci 15. i 16. koji glase:

„- suradnju s nacionalnim i međunarodnim institucijama i tijelima po pitanjima iz nadležnosti Upravnog odjela;

- praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava i ustanova iz nadležnosti Upravnog odjela, a kojima je Županija član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu.“

Članak 3.

U članku 18. stavku 1. podstavak 3. briše se.

Dosadašnji podstavci 4. do 12. postaju podstavci 3. do 11.

Dosadašnji podstavak 5., koji postaje podstavak 4. mijenja se i glasi:

„- zaštitu i očuvanje kulturne baštine;“

U dosadašnjem podstavku 12., koji postaje podstavak 11., riječi „te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta“ brišu se.

Članak 4.

U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Pravilnikom o unutarnjem redu, koji se donosi za svako upravno tijelo zasebno, utvrđuje se unutarnje ustrojstvo upravnog tijela, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad upravnog tijela u skladu sa statutom i općim aktima Županije.“

Članak 5.

U članku 25. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Službenici su osobe koje u upravnim tijelima Županije kao redovito zanimanje obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Županije i poslove državne uprave povjerene Županiji, u skladu s Ustavom i zakonom, kao i osobe koje u upravnim tijelima Županije obavljaju opće, administrativne, financijsko-planske, materijalno-financijske, računovodstvene, informatičke i druge stručne poslove, a namještenici su osobe koje u upravnim tijelima Županije obavljaju pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga upravnih tijela Županije.“

Članak 6.

Članak 26. mijenja se i glasi:

„Službenici i namještenici imaju prava i obveze propisane zakonom i drugim propisima, kao i Kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike upravnih tijela Primorsko-goranske županije.“

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, Ured Županije nastavlja s radom kao Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine.

Članak 8.

Župan će donijeti pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Temeljem pravilnika o unutarnjem redu iz stavka 1. ovoga članka, pročelnik upravnog tijela donijet će rješenja o rasporedu službenika na radna mjesta u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu pravilnika o unutarnjem redu.

Do donošenja rješenja o rasporedu iz stavka 2. ovoga članka, službenici nastavljaju obavljati poslove na kojima su zatečeni, odnosno druge poslove po nalogu pročelnika upravnog tijela, a pravo na plaću i ostala prava iz službe ostvaruju prema dotadašnjim rješenjima.

Na službenike koji ne budu raspoređeni u skladu s odredbom stavka 2. ovoga članka primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje raspolaganje službenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, imenovani pročelnik upravnog tijela iz članka 7. ove Odluke nastavlja s radom.

Članak 10.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. listopada 2023. godine.

KLASA: 024-04/23-01/5

URBROJ: 2170-01-01/5-23-23

Rijeka, 20. srpnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2282&mjesto=00001&odluka=145
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr