SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 25. Četvrtak, 6. srpnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

136.

Župan Primorsko-goranske županije, na temelju članka 23. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15 i 102/19), članka 52. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), nakon savjetovanja sa Sindikalnim povjerenikom Sindikalne podružnice Primorsko-goranska županija, Župan Primorsko-goranske županije, dana 3. srpnja 2023. godine, donio je

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu
Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske županije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/11, 30/12, 36/13 i 30/19), u članku 6. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi Župan na prijedlog voditelja unutarnje revizije.“

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4., postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. iza riječi: „Župan“ briše se točka i stavlja zarez, te se dodaju riječi: „na temelju javnog natječaja.“.

Članak 3.

Članak 8. stavak. 2. mijenja se i glasi:

„O prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto te o drugim pravima i obvezama službenika Ureda unutarnje revizije Primorsko-goranske županije kao i o prestanku službe, odlučuje rješenjem voditelj unutarnje revizije.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

„O imenovanju i razrješenju voditelja unutarnje revizije, te o drugim pravima i obvezama voditelja unutarnje revizije, odlučuje rješenjem Župan.“.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a stupa na snagu 1. listopada 2023. godine.

KLASA: 024-01/23-01/26

URBROJ: 2170-01-01/6-23-11

Rijeka, 3. srpnja 2023.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl.ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2280&mjesto=00001&odluka=136
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr