SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 25. Četvrtak, 6. srpnja 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

127.

Na temelju članaka 36. i 37. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17 i 107/20), članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže ispred kampa Pila, Općina Punat („Službene novine“ broj 14/23), Obavijesti o namjeri davanja koncesije („Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske“ od dana 19. travnja 2023. godine), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 18. sjednici održanoj 29. lipnja 2023. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže ispred kampa
Pila, Općina Punat

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (dalje u tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže ispred kampa Pila, Općina Punat, za odabranog ponuditelja odabrala je Hotele Punat d.d., OIB: 56485977409, Obala 102, 51521 Punat (dalje u tekstu: Odabrani ponuditelj).

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru ukupne površine 4517 m2, od čega se 1773 m2 odnosi na površinu kopna, a 2744 m2 na površinu mora. Od kopnenog dijela koncesije površina od 37,58 m2 odnosi se na površinu ugostiteljskog objekta.

Kopneni dio koncesije čine k.č.br. 522/1, 9100/2, 9137, 9138, 9139 sve k.o. Punat, sve upisane kao pomorsko dobro u zemljišnoj knjizi.

Koncesija se daje bez prava na gradnju i bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaza.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz područja koncesije u mjerilu 1:500 s koordinatama u HTRS96/TM sustavu izrađen od „Nekretnine“ d.o.o. izrađen u veljači 2023. godine koji se ne objavljuje u „Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

Članak 3.

Gospodarsko korištenje uključuje:

• pružanje ugostiteljskih usluga usluživanja jela i pića u postojećem ugostiteljskom objektu površine 37,58 m2,

• iznajmljivanje ležaljki sa suncobranom – 31 komplet (pri čemu komplet čine dvije ležaljke i suncobran),

• iznajmljivanje baldahina – 7 kom.,

• iznajmljivanje hammock ležaljki – 3 kom.,

• pružanje SPA usluga (1 krevet za masažu),

• iznajmljivanje kajaka, supova, pedalina i sandolina – ukupno 24 kom.

Odabrani ponuditelj će za vrijeme trajanja koncesije biti u obvezi:

• u pomorsko dobro, za uređenje i opremanje plaže i ugostiteljskog objekta, te zaštitu okoliša uložiti vrijednost od minimalno 539.131,00 eura/4.062.082,52 kn od čega najmanje 249.596,00 eura/1.880.581,06 kn (fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kn) u prve tri godine trajanja koncesije. Ostatak ulaganja, kroz preostale godine trajanja koncesije, mora biti sukladan Studiji gospodarske opravdanosti koju je Odabrani ponuditelj dostavio u svojoj Ponudi (dalje u tekstu: Studija),

• ležaljke i suncobrane grupirati na jednoj strani plaže kako bi 50 % kopnenog dijela plaže ostao slobodan za posjetitelje koji ne žele koristiti ležaljke i suncobrane Odabranog ponuditelja,

• ležaljke i suncobrane, te ostalu opremu koja se koristi za iznajmljivanje ukloniti s pomorskog dobra u razdoblju kad se ne koriste (izvan sezone),

• Davatelju koncesije dostavljati izvješća i dokaze o ostvarenim investicijskim ulaganjima na koncesioniranom području. Izvješća će se dostavljati do kraja siječnja tekuće godine za prošlu godinu,

• na koncesioniranom području postaviti info ploču s osnovnim podacima o koncesiji za što će Davatelj koncesije Odabranom ponuditelju dostaviti predložak izgleda info ploče,

• na koncesioniranom području postaviti psihološku barijeru u moru koja ograđuje plažu s morske strane,

• u obavljanju djelatnosti koje uključuju plovne objekte postupati u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 72/21) i u skladu Pravilnikom o sustavu obilježavanja plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe („Narodne novine“ broj 39/20) - dalje u tekstu: Pravilnici, s napomenom da se u širini od 30 m od obalne linije nalazi sigurnosno područje unutar kojeg nije moguće kretanje bilo kakvih plovila.

Postavljanje reklamnih i oglasnih panoa te druge slične opreme koja se koristi za komercijalne potrebe na području koje se daje u koncesiju nije dozvoljeno bez prethodne suglasnosti nadležnog upravnog tijela Davatelja koncesije. Ukoliko Odabrani ponuditelj, nakon dobivene suglasnosti nadležnog upravnog tijela Davatelja koncesije, bude ostvarivao prihode od postavljanja reklamnih i oglasnih panoa te druge slične opreme koja se koristi u komercijalne svrhe prihodi se imaju uključiti u obračun za promjenjivi dio koncesijske naknade.

Članak 4.

Na području koncesije ne smije se naplaćivati ulaz, te područje mora biti dostupno svima bez ograničenja.

Odabrani ponuditelj je u obvezi za vrijeme trajanja koncesije održavati, štititi i koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene ovom Odlukom i Ugovorom o koncesiji.

Odabrani ponuditelj je u obvezi tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, popravljati i održavati oštećenu opremu te sanirati područje sukladno građevinskim propisima, održavati čistoću područja i prazniti košarice za razvrstavanje otpada, plaćati naknadu za utrošak električne energije i vode na području koncesije, kao i ostale troškove na području koje je predmet koncesije.

Odabrani ponuditelj je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Iz razloga neodržavanja i nekorištenja pomorskog dobra Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 10 (deset) godina počevši s danom potpisa Ugovora o koncesiji.

Članak 6.

Odabrani ponuditelj dužan je na ime gospodarskog korištenja pomorskog dobra plaćati koncesijsku naknadu koja se sastoji iz dva dijela, a utvrđuje se kako slijedi:

• stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 13.946,46 eura (slovima: trinaesttisućadevetstočetrdesetšesteuraičetrdesetšestcenti)/105.079,60 kn (slovima:stopettisućasedamdesetdevetkunaišezdesetlipa) (fiksni tečaj konverzije 1 eur = 7,53450 kn).

• promjenjivi dio godišnje naknade iznosi 3 % prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja naknade za koncesiju u određenom razdoblju, za vrijeme trajanja Ugovora o koncesiji u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19 – dalje u tekstu: Zakon), članka 57. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17 i 107/20 – dalje u tekstu: ZOK) i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Odabranom ponuditelju.

Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja koncesije Odabrani ponuditelj je dužan platiti u roku od 60 dana od dana sklapanja Ugovora o koncesiji. Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja Ugovora o koncesiji Odabrani ponuditelj dužan je platiti do 1. svibnja tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade Odabrani ponuditelj dužan je platiti najkasnije do 1. svibnja tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

U godini u kojoj koncesija ističe Odabrani ponuditelj dužan je stalni i promjenjivi dio koncesijske naknade platiti najkasnije do dana isteka koncesije.

Ukoliko Odabrani ponuditelj ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu, te može pokrenuti postupak oduzimanja koncesije sukladno odredbama iz Ugovora o koncesiji.

Odabrani ponuditelj dužan je u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

Odabrani ponuditelj dužan je osigurati podatke o visini godišnjeg prihoda i isto dostaviti Davatelju koncesije po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu, najkasnije do 15. travnja tekuće godine, te omogućiti osobama, koje odredi Davatelj koncesije, uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje je utvrđen ostvareni prihod na koncesioniranom području.

U slučaju nerazmjera većeg od 1.327,23 eura/10.000,00 kn (fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 kn) između ponuđenog iznosa godišnjeg promjenjivog dijela koncesijske naknade i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesije, Davatelj koncesije zadržava pravo da razliku naplati putem bjanko zadužnice za svaku godinu zasebno, osim u slučaju više sile.

Članak 7.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine" broj 68/04).

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom o koncesiji.

Članak 8.

Davatelj koncesije će Odabranom ponuditelju ponuditi sklapanje Ugovora o koncesiji. U slučaju da Odabrani ponuditelj ne pristupi sklapanju Ugovora o koncesiji ili ne dostavi dokumentaciju koja je uvjet za sklapanje Ugovora o koncesiji u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od sklapanja Ugovora o koncesiji.

Odabrani ponuditelj može u roku od 30 dana, od dana izvršnosti ove Odluke, s Davateljem koncesije sklopiti Ugovor o koncesiji, u protivnom će se smatrati da je odustao od sklapanja Ugovora o koncesiji, te se može naplatiti jamstvo za ozbiljnost Ponude.

Uvjet za sklapanje Ugovora o koncesiji je ispunjenje obveze Odabranog ponuditelja da najkasnije 10 dana prije isteka roka za sklapanje Ugovora o koncesiji preda Davatelju koncesije:

• Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

• Izjavu o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti korisnika i posjetitelja, te njihovih stvari,

• bjanko zadužnica/e najmanje u iznosu do 50.000,00 eura radi naplate potraživanja do iznosa od 45.463,11 eura što čini iznos dvostruke nakade za koncesiju. Zadužnica/e moraju biti solemnizirane kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,

• bjanko zadužnicu u iznosu do 2.000,00 eura solemniziranu kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja naplate razlike između ponuđenog i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju,

• Važeću policu osiguranja za cijelo vrijeme važenja ugovora o koncesiji, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti i jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti temeljem Ugovora o koncesiji,

• Uvjete sigurne plovidbe nadležne Ispostave Lučke kapetanije za obavljanje djelatnosti plovnim objektima s područjem odobrenog uplovljavanja i isplovljavanja plovila ili očitovanje nadležne Lučke kapetanije da isto nije potrebno za područje koncesije.

Članak 9.

Odabrani ponuditelj se obvezuje pomorsko dobro koristiti sukladno Studiji, te sukladno djelatnostima i ulaganjima predviđenim ovom Odlukom.

Odabrani ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Članak 10.

Odabrani ponuditelj je u obvezi opremiti i koristiti područje koje je predmet koncesije u skladu s odredbama ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Prilikom opremanja područja koje je predmet koncesije Odabrani ponuditelj je dužan postupati sukladno pozitivnim propisima, te uvjetima i suglasnostima na mikrolokacijama određenim od strane Davatelja koncesije.

Članak 11.

Odabrani ponuditelj se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu mora od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Članak 12.

Odabrani ponuditelj je dužan do isteka roka trajanja koncesije s pomorskog dobra o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje utvrđeno zapisnikom o primopredaji te isto predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, osim ako one nisu trajno povezane s pomorskom dobrom i ako je to moguće po prirodi stvari i bez štete za pomorsko dobro.

Odabrani ponuditelj, u slučaju nepostupanja na način iz stavka 1. ovog članka, dozvoljava Davatelju koncesije da ovaj bez ikakve daljnje dozvole može stupiti u posjed pomorskog dobra koji je predmet ove Odluke i Ugovora o koncesiji, a u odnosu na njegove naprave i opremu iste ili ukloniti i o trošku Odabranog ponuditelja deponirati ili ih zadržati za potrebe daljnjeg korištenja.

Članak 13.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Odabrani ponuditelj dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (kanalizacija, vodovod, podmorski kabeli, šetnica i sl.).

U skladu s člankom 20. stavak 8. Zakona u slučaju promjene namjene prostora koje je obuhvaćeno koncesijom, promjenom dokumenata prostornog uređenja, Odabrani ponuditelj može zatražiti promjenu namjene koncesije u kojem slučaju Davatelj koncesije može odlučiti o izmijeni ove Odluke te utvrditi nove uvjete, opseg i obuhvat korištenja pomorskog dobra.

Članak 14.

Ugovor o koncesiji može se mijenjati u skladu s člankom 62. ZOK-a.

Ugovor o koncesiji može se prenijeti na treću osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članka 66. ZOK-a kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

Odabrani ponuditelj može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji sukladno odredbama iz članka 68. i 69. ZOK-a, kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja koncesije.

U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, rok sklapanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen ugovor o koncesiji. Prihod koji ostvari potkoncesionar od djelatnosti koju obavlja na temelju ugovora o potkoncesiji zbraja se u ukupan prihod Odabranog ponuditelja na koji se obračunava naknada za koncesiju.

Ukoliko se u postupku nove izmjere i usklađenja zemljišnih knjiga sa katastarskim stanjem utvrdi promjena površine katastarskih čestica koje ulaze u obuhvat koncesije može se pristupiti izmjeni površine koncesije i izmjeni Ugovora o koncesiji.

Članak 15.

Koncesija može prestati ili se oduzeti i prije isteka roka trajanja koncesije u slučajevima određenim ovom Odlukom, Ugovorom o koncesiji i važećim zakonima.

Članak 16.

Koncesija prestaje:

• ispunjenjem zakonskih uvjeta,

• raskidom Ugovora o koncesiji zbog javnog interesa,

• sporazumnim raskidom Ugovora o koncesiji,

• jednostranim raskidom Ugovora o koncesiji,

• pravomoćnošću sudske odluke kojom se Ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava,

• ukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom ove Odluke u razdoblju nakon sklapanja Ugovora o koncesiji i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen Ugovor o koncesiji,

• u svim ostalim slučajevima određenim ovom Odlukom i važećim zakonima.

Članak 17.

Davatelj koncesije može oduzeti koncesiju:

• ako Odabrani ponuditelj ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i Ugovorom o koncesiji,

• ako Odabrani ponuditelj ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene Ugovorom o koncesiji,

• ako Odabrani ponuditelj bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koji je predmet Ugovora o koncesiji, radnje koje nisu predviđene Ugovorom o koncesiji ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

• ako Odabrani ponuditelj ne plaća koncesijsku naknadu na način i u rokovima određenim Ugovorom o koncesiji,

• u drugim slučajevima predviđenim zakonima i podzakonskim aktima.

Članak 18.

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti Ugovor o koncesiji u slijedećim slučajevima:

• ako Odabrani ponuditelj nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,

• ako Odabrani ponuditelj ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra,

• ako se ne izvrše ulaganja predviđena u Studiji,

• ako ne izvrši investicijska ulaganja sukladno odredbama Ugovora o koncesiji,

• ako Odabrani ponuditelj bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

• ako je Odabrani ponuditelj naveo netočne podatke u Ponudi temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti određenih u Dokumentaciji za nadmetanje,

• ako Odabrani ponuditelj svojom krivnjom ne započne s provedbom Ugovora o koncesiji ili njegovog dijela u ugovorenom roku,

• ako Odabrani ponuditelj obavlja i druge radnje u suprotnosti s Ugovorom o koncesiji ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene Ugovorom o koncesiji,

• ako je Odabrani ponuditelj prenio na treću osobu svoja prava iz Ugovora o koncesiji suprotno odredbama Zakona o koncesijama,

• ako Odabrani ponuditelj ne dostavi novi odgovarajući instrument kojeg Davatelj koncesije zatraži na temelju članka 55. ZOK-a,

• u drugim slučajevima u skladu s odredbama Ugovora o koncesiji, Zakona o obveznim odnosima i zakona kojim se uređuje pomorsko dobro.

Prije oduzimanja koncesije i jednostranog raskida Ugovora o koncesiji, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Odabranog ponuditelja o takvoj svojoj namjeri te odrediti rok od 30 dana za otklanjanje razloga za oduzimanje ili raskid Ugovora o koncesiji i za izjašnjavanje o tim razlozima.

Ukoliko Odabrani ponuditelj ne otkloni razloge za oduzimanje ili raskid Ugovora o koncesiji u roku iz stavka 2. ovog članka Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor o koncesiji.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora o koncesiji od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Odabrani ponuditelj u skladu s općim odredbama obveznog prava.

U slučaju raskida Ugovora o koncesiji iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Odabrani ponuditelj nema pravo na naknadu zbog raskida Ugovora o koncesiji.

Članak 19.

Prestankom koncesije prestaju sva prava Odabranog ponuditelja stečena Ugovorom o koncesiji te je Odabrani ponuditelj dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga slobodnog od stvari i osoba predstavniku Davatelja koncesije.

Članak 20.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici ministarstva sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke i Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva i inspektori lučke kapetanije, te inspektori i drugi ovlašteni službenici ministarstva nadležnog za financije.

Članak 21.

Na temelju ove Odluke, a nakon proteka roka mirovanja, sklopit će se Ugovor o koncesiji kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Odabranog ponuditelja.

Nadležno upravno tijelo će u ime Davatelja koncesije Odabranom ponuditelju ponuditi potpisivanje Ugovora o koncesiji.

Ako Odabrani ponuditelj u roku od 30 dana od dana izvršnosti ove Odluke ne potpiše Ugovor o koncesiji gubi sva prava određena ovom Odlukom, te će Davatelj koncesije ukinuti ovu Odluku.

Za Davatelja koncesije Ugovor o koncesiji potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Obrazloženje

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 16. sjednici održanoj 30. ožujka i 6. travnja 2023. godine donijela Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela plaže ispred kampa Pila, Općina Punat („Službene novine“ 14/23 – dalje u tekstu: Odluka o namjeri) temeljem koje je u „Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske“ dana 19. travnja 2023. godine objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije.

Na temelju članka 33. ZOK-a Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji (dalje u tekstu: Stručno povjerenstvo) je dana 19. svibnja 2023. godine provelo postupak otvaranja Ponuda i utvrdilo da su na natječaj pristigle dvije ponude.

Na temelju članka 34. ZOK-a Stručno povjerenstvo je dana 26. svibnja 2023. godine pregledalo i ocijenilo dvije pristigle ponude i to ponuditelja Hoteli Punat d.d. i ponuditelja Game j.d.o.o.

Pregledom Ponude Hotela Punat d.d. Stručno povjerenstvo utvrdilo je da su Hoteli Punat d.d. dostavili cjelovitu, urednu i valjanu Ponudu.

Pregledom Ponude Game j.d.o.o. Stručno povjerenstvo utvrdilo je da ista nije sačinjena u skladu s Dokumentacijom za nadmetanje.

Dokumentacijom za nadmetanje propisano je da će se na području koncesije obavljati djelatnost pružanja SPA usluga (jedan krevetu za masažu) koju uslugu Game j.d.o.o. nije predvidio u Studiji gospodarske opravdanosti koju je dostavio u sklopu Ponude, a uvidom u sudski registar utvrđeno je da Game j.d.o.o. nije ni registriran za pružanje navedene usluge.

Nadalje je utvrđeno da je Game j.d.o.o. u Studiji gospodarske opravdanosti prikazao ulaganja u terasu i nadstrešnicu u ukupnom iznosu od 29.800,00 eura iako postavljanje terase i nadstrešnice ugostiteljskog objekta nije predviđeno Dokumentacijom za nadmetanje ni Odlukom o namjeri davanja koncesije.
Također je u Idejnom rješenju koje je priloženo Ponudi prikazan Beach bar – terasa što također nije predmet natječaja obzirom da je propisano obavljanje ugostiteljske djelatnosti u postojećem ugostiteljskom objektu koji se nalazi na predmetu koncesije.

Zbog navedenih nedostataka Ponuda Game j.d.o.o. ocijenjena je kao neuredna, a Ponuda Hotela Punat d.d. ostala je jedina valjana Ponuda, pa nije bilo potrebno primjenjivati kriterije za ocjenu prema članku 21. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17).

Napominje se da bi i primjenom kriterija odnosno izračuna koeficijenata Ponuda Hotela Punat d.d. bila povoljnija.

Obzirom na navedeno Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije za Odabranog ponuditelja predloženi su Hoteli Punat d.d.

Člankom 36. ZOK-a propisano je da Odluku o davanju koncesije, nakon što Stručno povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude, donosi davatelj koncesije.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona propisano je da koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, te za korištenje ili gradnju građevina od važnosti za županiju daje županijska skupština na rok do najviše 20 godina, a da prethodni postupak provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

Po stupanju na snagu ove Odluke i protekom roka mirovanja Odabranom ponuditelju Hoteli Punat d.d. ponudit će se na potpisivanje Ugovor o koncesiji.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana njena primitka.

Žalba se podnosi u pisanom obliku Davatelju koncesije koji je prosljeđuje tijelu nadležnom za rješavanje o žalbi sukladno zakonskim odredbama.

 

 

 

 

KLASA: 024-04/23-01/4

URBROJ: 2170-01-01/5-23-31

Rijeka, 29. lipnja 2023.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2280&mjesto=00001&odluka=127
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr