SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 25. Četvrtak, 6. srpnja 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

31.

Na temelju članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20. – pročišćeni tekst i 8/21.) Općinsko vijeće Vinodolske općine, na 16. sjednici održanoj 28. lipnja 2023., donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti općinskom načelniku
za sklapanje dodataka ugovora

Članak 1.

Općina Vinodolska Općina provela je postupak Javne nabave - mješovite nabave u predmetu – Modernizacija sustava javne rasvjete, evidencijski broj J-22-45.

Članak 2.

U otvorenom roku za dostavu ponude zaprimljene su dvije ponude.

Ponuda Zajednice ponuditelja: Mea Trade d.o.o., Jordanovac 60, 10000 Zagreb, OIB: 37942840927, zastupana po direktoru Nikoli Barunu, Grenke Hrvatska d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 40, 10000 Zagreb, zastupan po direktoru Zdravku Piliću odabrana je kao najpovoljnija te se s istom sklopljen Ugovor o javnoj nabavi KLASA:406-01/22-01/3.

Po stavljanju u funkciju predmeta nabave sklopljen je i Ugovor o najmu KLASA:373-01/22-01/1.

Članak 3.

Općina Vinodolska općina je nakon provedenog postupka javne nabave u predmetu Energetski učinkovita javna rasvjeta na području općine Vinodolska općina uočila potrebu za dodatnim rasvjetnim tijelima sukladno potrebama lokalnog stanovništva te je naručila izradu pregleda potrebnih lokacija te izradu troškovnika istih.

Članak 4.

Odgovorna osoba Općine Vinodolske općine, kao javnog naručitelja, je općinski načelnik Daniel Grbić, koji se ovlašćuje za potpis Dodatka Ugovora o javnoj nabavi te Dodatka Ugovora o najmu iz članka 2. ove Odluke.

Dodatkom Ugovora o javnoj nabavi mijenja se članak 1, točka 1.2. kojom se regulira cijena, odnosno povećanje ugovorene cijene u iznosu od 25,2% odnosno 149.168,97 eura/1.123.913,60 kuna* bez PDV-a što čini povećanje od 186.461,21 eura /1.404.891,90 kuna* s PDV-om. Povećanjem obuhvata te povećanjem broja rasvjetnih tijela i iznosa povećava se i mijenja Ugovor o najmu. Dodatkom Ugovora o najmu povećava se mjesečni neto iznos najamnine za 1.775,82 eura/13.379,92 kune* bez pdv-a, odnosno 2.219,78 eura/16.724,93 kune* s uključenim pdv-om.

Članak 5.

Ova suglasnost daje se na temelju dokumenata „Troškovnika” koji je prilog ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko – goranske županije.

KLASA: 024-02/23-01/3

URBROJ: 2170-34-02-23-192

Bribir, 28. lipnja 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

* (fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna)

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2280&mjesto=91253&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr