SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 24. Četvrtak, 29. lipnja 2023.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

42.

Na temelju članka 66. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom (“Narodne novine“ broj 84/21) i članka 24. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (Službene novine Primorsko-goranske županije 7/21), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 21. lipnja 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
na području Općine Malinska-Dubašnica

Članak 1.

U članku 1. stavku 3. točki 7. Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/22 – u daljnjem tekstu: Odluka), brišu se riječi: „odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge;“.

U članku 1. stavku 3. Odluke briše se točka 8.

Dosadašnje točke 9.-20. postaju točke 8.-19.

Članak 2.

U članku 7. Odluke, dosadašnji podstavci 6.-11. stavka 2. postaju stavci 3.-8.

Novi stavak 3. članka 7. Odluke mijenja se i glasi:

„Poluukopani spremnici zapremnine 1.200, 3.000, 5.000 L koriste se na javnim površinama za prikupljanje komunalnog otpada za područja gdje nije moguće uspostaviti individualni sustav prikupljanja otpada od vrata do vrata ili je, zbog velikog broja povremenih korisnika koji se ne mogu prilagoditi sustavu od vrata do vrata, određena lokacija na javnoj površini.“

U novom stavku 4. članka 7. Odluke, umjesto točke na kraju rečenice stavlja se zarez te se dodaju riječi: „osim u slučaju iz članka 13. stavka 1. točke 13. Odluke.“.

Članak 3.

U članku 8. stavku 2. Odluke, u prvoj rečenici, iza riječi „otpad“ dodaju se riječi: „zadužen od strane korisnika“.

Članak 4.

U naslovu iznad članka 12. Odluke brišu se riječi: „i korištenja“.

U članku 12. stavku 1. Odluke, podstavak 2. mijenja se i glasi:

„U slučajevima iz čl. 7. st. 3. Odluke, pojedinačno korištenje javne usluge omogućuje se evidentiranjem pojedinačnog korištenja spremnika postavljenih na javnoj površini putem RFID kartice. Na spremniku za miješani komunalni otpad dodatno se ugrađuje otpadomjer s brojačem ubačenih vrećica, pri čemu se korisnik usluge zadužuje za volumen spremnika od 30 l po svakoj ubačenoj vrećici.“

U članku 12. stavku 1. Odluke, dodaje se podstavak 3. koji glasi:

„Kad više korisnika usluge zajednički koristi spremnik na kojem nije ugrađen otpadomjer (stambene zgrade), a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika, smatra se da su udjeli svih korisnika usluge jednaki.“

Članak 5.

U članku 13. stavku 1. podstavku 3. točki 2. Odluke, iza riječi usluge, dodaju se riječi: „(5 m3)“.

Članak 6.

U članku 14. stavku 1. točki 1. Odluke, briše se riječ: „komunalni“.

U članku 14. stavku 1. točki 8. Odluke, iza riječi „spremniku“, dodaju se riječi: „zaduženom od strane korisnika“.

Članak 7.

U članku 15. stavku 1. točki 3. Odluke, na kraju rečenice, dodaje se zarez i riječi: „ili RFID kartice za korištenje spremnika na javnoj površini“.

U članku 15. stavku 1. točki 4. Odluke, iza riječi „postaviti“, dodaje se riječ: „zaduženi“.

U članku 15. stavku 1. točki 9. Odluke brišu se riječi: „(sukladno rasporedu davatelja usluge)“.

Članak 8.

U članku 17. stavku 2. Odluke, iza točke 3., dodaje se točka 4. koja glasi: „mjesto primopredaje“.

Dosadašnje točke 4.-6. postaju točke 5.-7.

U novoj točki 7., iza riječi „otpada“, dodaju se riječi: „biootpada i reciklabilnog otpada“.

Iza nove točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi: „očitovanje o kompostiranju biootpada“.

Dosadašnje točke 7.-14. postaju točke 9.-16.

U novoj točki 9., iza riječi „o“, dodaju se riječi: „korištenju nekretnine na obračunskom mjestu ili“.

U članku 17. briše se stavak 8.

Dosadašnji stavci 9.-11. postaju stavci 8.-10.

Članak 9.

U članku 18. stavku 3. točki 2. Odluke, iza riječi „mjesta;“, dodaju se riječi „mjesto primopredaje;“ i briše se riječ „predviđenih“.

U članku 18. stavku 3. točki. 4. Odluke, iza riječi „dvorišta;“, dodaju se riječi: „adresa reciklažnog dvorišta u koje korisnik usluge može predati otpad bez naknade;“.

Članak 10.

U članku 19. stavku 1. točki 2. Odluke, iza riječi „otpada“, dodaju se riječi: „odnosno RFID kartice za korištenje spremnika na javnoj površini,“.

Članak 11.

U članku 21. stavku 2. Odluke, iza riječi „odgovorom“, dodaju se riječi: „ili ako mu davatelj javne usluge ne odgovori na prigovor u roku“.

Članak 21. stavak 3. Odluke mijenja se i glasi:

„Rok za prigovor na ispostavljeni račun je 30 (trideset) dana od dana izdavanja računa. Rok za podnošenje reklamacije Povjerenstvu za reklamacije potrošača je 15 (petnaest) dana od primitka odgovora davatelja javne usluge ili od isteka roka za dostavu istoga.“

Članak 12.

Članak 22. stavak 2. Odluke mijenja se i glasi:

„Cijena minimalne javne usluge određena je da osigura obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, osiguravajući pri tom javnost rada kako bi se osiguralo odvojeno sakupljanje miješanog komunalnog otpada iz kućanstava i drugih izvora, biootpada iz kućanstava, reciklabilnog komunalnog otpada, opasnog komunalnog otpada i glomaznog otpada iz kućanstava.

Cijena obvezne minimalne javne usluge uključuje troškove obavljanja sljedećih usluga: sakupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada s obračunskog mjesta korisnika; sakupljanje i odvoz biorazgradivog komunalnog otpada s obračunskog mjesta korisnika; sakupljanje i odvoz reciklabilnog komunalnog otpada s obračunskog mjesta korisnika; sakupljanje i odvoz glomaznog (krupnog) komunalnog otpada jednom godišnje (samo za korisnike kategorije kućanstvo) s obračunskog mjesta korisnika; obrada glomaznog otpada, reciklabilnog i biorazgradivog komunalnog otpada u vlastitim građevinama za gospodarenje otpadom; preuzimanje komunalnog otpada u reciklažnim dvorištima i u izdvojenim spremnicima za odvojeno sakupljanje otpada.

Navedene usluge obuhvaćaju materijalne troškove (osnovni i uredski materijal, električnu energiju, gorivo, mazivo, sitni inventar, auto gume i slično), troškove usluga (poštarine, telekomunikacije, tekuće održavanje, najam prostora i opreme, režijski troškovi, financijski rashodi, premije osiguranja, registracija i tehnički pregled i slično) nematerijalne troškove (prijevoz radnika, topli obrok i nagrade, otpremnine, pomoći), troškove plaća radnika, troškove amortizacije, troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje i obradu otpada te troškove vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja.

Cijena je određena kao ukupni trošak provedbe navedenih usluga podijeljen s brojem korisnika minimalne javne usluge u kategoriji kućanstvo i kategoriji nekućanstvo, uzimajući pritom u obzir procijenjeni broj korisnika koji će ostvariti pravo na umanjenje cijene minimalne javne usluge, kao i broj korisnika koji će, zbog svoje veličine i specifičnosti poslovanja, plaćati uslugu putem cjenika ostalih komunalnih usluga.“

Članak 13.

Članak 26. Odluke mijenja se i glasi:

„(1) Ugovornu kaznu određenu ovom Odlukom korisnik usluge dužan je platiti davatelju javne usluge ako ne ispunjava ili neuredno ispunjava sljedeće obveze:

1. korištenje javne usluge na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge na način da proizvedeni komunalni otpad predaje putem zaduženog spremnika

2. omogućavanje davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada kad to mjesto nije na javnoj površini

3. postupanje s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način koji ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada

4. odgovaranje za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu korisnika usluge, te kad više korisnika koristi zajednički spremnik zajedno s ostalim korisnicima usluge na istom obračunskom mjestu, odgovaranje za obveze nastale zajedničkim korištenjem spremnika

6. predavanje opasnog komunalnog otpada u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište odnosno postupanje s istim u skladu s propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, osim korisnika koji nije kućanstvo

7. predavanje odvojeno miješanog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada, opasnog komunalnog otpada i glomaznog otpada, putem odgovarajućih spremnika

8. predavanje odvojeno biootpada, putem odgovarajućeg spremnika, ili kompostiranje biootpada na mjestu nastanka

9. dostavljanje davatelju usluge ispunjene Izjave o načinu korištenja javne usluge

(2) Kad više korisnika javne usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne, u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika javne usluge, snose svi korisnici javne usluge koji koriste zajednički spremnik, sukladno udjelima u korištenju zajedničkog spremnika.

(3) Davatelj javne usluge neće naplatiti ugovornu kaznu, već će izdati pisanu opomenu ako procijeni da korisnik javne usluge nije postupio u namjeri povrede obveze iz stavka 1. ovog članka, već je povreda počinjena zbog neinformiranosti korisnika.

(4) Iznos ugovorne kazne za pojedino postupanje korisnika usluge protivno stavku 1. ovog članka određuje se u iznosu od 90,00 EUR.“

Članak 14.

U članku 4. stavku 2. točki 2. Općih uvjeta ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Malinska-Dubašnica (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti), iza riječi „otpada“, dodaju se riječi „odnosno RFID kartice za korištenje spremnika na javnoj površini,“.

Članak 15.

U članku 8. stavku 1. i stavku 3. Općih uvjeta riječi „8 (osam)“ mijenjaju se riječima „15 (petnaest)“.

Članak 16.

U članku 10. Općih uvjeta, iza stavka 4., dodaju se novi stavci 5.-8. koji glase:

„U slučaju dokaza da je oštećenje spremnika za odlaganje otpada uzrokovao davatelj usluge, trošak nabave novog snosit će davatelj usluge, a o čemu se sastavlja zapisnik.

Davatelj usluge je dužan pažljivo rukovati spremnicima za odlaganje otpada, pazeći da se ne oštećuju, a odloženi otpad ne rasipa i onečišćava okolinu. Svako onečišćivanje i oštećenje prouzrokovano skupljanjem i odvozom otpada isti su dužni odmah otkloniti.

Nakon pražnjenja spremnika za odlaganje otpada davatelj usluge je dužan iste vratiti na mjesto na kojem su se nalazili.

Odredbe ovog članka odnose se na spremnike zadužene od strane korisnika.“

Članak 17.

Članak 11. Općih uvjeta mijenja se i glasi:

„Davatelj usluge osigurat će RFID kartice za korištenje spremnika na javnoj površini za sve korisnike usluge, neovisno o tome je li za obračunsko mjesto pojedinog korisnika usluge uspostavljen sustav „od vrata do vrata“.

Davatelj usluge dužan je korisnicima usluge bez naknade osigurati jednu RFID karticu po obračunskom mjestu.

Na zahtjev korisnika usluge, davatelj usluge će osigurati dodatne kartice po obračunskom mjestu, uz naplatu stvarnog troška izrade istih. Trošak izrade nove kartice naplaćuje se i u slučaju gubitka ili oštećenja iste.“

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 363-02/21-01/13

URBROJ: 2170-26-01-23-34

Malinska, 21.06.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Ivica Perišić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2279&mjesto=51511&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr