SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 24. Četvrtak, 29. lipnja 2023.
OPĆINA LOPAR

23.

Na temelju članka 12. stavka 3. i članka 13. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 39. stavka 3. i članka 45. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 83/22), članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 5/21 i 33/22) te po prethodno pribavljenoj pozitivnoj ocjeni sukladnosti Ministarstva kulture i medija, KLASA: UP/I-611-09/23-01/0004, URBROJ: 532-02-03-01/4-23-2 od 20. veljače 2023.g., Ministarstva turizma i sporta, KLASA: UP/I-620-08/23-02/1, URBROJ: 529-07-02/1-23-5 od 11. travnja 2023.g., Općinsko vijeće Općine Lopar je na sjednici održanoj dana 22. lipnja 2023. g. donijelo

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE

o osnivanju ustanove u kulturi Centar za kulturu Lopar

Članak 1.

U Odluci o osnivanju ustanove u kulturi Centar za kulturu Lopar (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 2/10, 44/10) (u daljnjem tekstu: Odluka) u nazivu Odluke riječi: „Centar za kulturu Lopar“ zamjenjuju se riječima: „Centar za kulturu i sport Lopar“.

Članak 2.

U članku 1. stavku 1. Odluke, riječi: „CENTAR ZA
KULTURU LOPAR“ zamjenjuju se riječima: „CENTAR ZA KULTURU I SPORT LOPAR“

Stavak 2. mijenja se i glasi: Sjedište ustanove, Centar za kulturu i sport Lopar je u Loparu, u Sportskoj dvorani Lopar na adresi Lopar 287A.“

Članak 3.

U članku 2. riječi: „Centar za kulturu“ zamjenjuju se riječima: „Centar za kulturu i sport Lopar“, a riječi: Lopar bb“ zamjenjuju se riječima: „Lopar 289A“.

Članak 4.

U članku 3. stavku 1. Odluke točka 6. mijenja se i glasi:

6. organizacija tečajeva stranih jezika, kompjuterskog programiranja i robotike“

U stavku 1. Odluke iza točke 6. dodaju se točke 7. i 8. koje glase:

7. trajno obavljanje sportskih djelatnosti; sportske pripreme, sportske poduke te planiranje i programiranje sportske rekreacije.

8. organiziranje i vođenje sportskog natjecanja“.

U stavku 3. Odluke riječi: „Turističke zajednice Općine Lopar, na temelju ugovora o zakupu poslovnog prostora“ zamjenjuju se riječima: „Sportske dvorane Lopar“.

Članak 5.

U članku 5. stavku 2. Odluke riječi: „Općinsko vijeće“ zamjenjuju se riječima: „Načelnik Općine Lopar“.

Članak 6.

Ravnatelj je dužan uskladiti Statut Ustanove i ostale akte Ustanove s odredbama ove Odluke u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-02/23-01/04

URBROJ: 2170-24-01-23-01

Lopar, 22. lipnja 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Općinskog vijeća

Damir Paparić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2279&mjesto=51281&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr