SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 24. Četvrtak, 29. lipnja 2023.
GRAD KRK

41.

Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), članka 35. stavak 1. alineja 6. i članka 48. stavak 2. i 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 40. stavak 1. alineja 18. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20-pročišćeni tekst i 6/21) i članka 6. stavak 3. Odluke o stjecanju , raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. lipnja 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o kupnji zemljišta

I.

Utvrđuje se da je Gradsko vijeće Grada Krka donijelo Odluku o kupnji zemljišta KLASA: 944-05/21-01/64, URBROJ: 2170-09-01-22-34 od 30. lipnja 2022. godine za zaključenje kupoprodajnog ugovora za z.č. 1193/2 k.o. Vrh, površine 1202 m2, vlasništvo Milohnić Marijele iz Vrha, Staro selo 40 i z.č. 1199/4 upisana u z.k.ul. 885 k.o. Vrh , površine 766 m2 vlasništvo Milohnić Marijele iz Vrha, Staro selo 40 i Kosić Anice rođ. Pavlović iz Vrha, svake u 1 dijela, te o zaključenju predugovora o kupoprodaji z.č. 1199/3 površine 1007 m2, z.č. 1199/2 površine 1021 m2 i z.č. 1192/1 površine 1503 m2, sve k.o. Vrh kojih nekretnina su vlasnici Toić Dejan iz Vrha, Kosić 139A i Toić Josip iz Vrha, Vrh 139A, svaki u 1 dijela sve po kupoprodajnoj cijeni u iznosu od 71,61 EUR po m2 zemljišta, radi izgradnje dječjeg vrtića u naselju Vrh.

Također se utvrđuje da je Grad Krk sukladno naprijed navedenoj odluci zaključio kupoprodajni ugovor za z.č. 1193/2 k.o. Vrh površine 1202 m2 sa ranijom vlasnicom Marijelom Milonić iz Vrha i za z.č. 1199/4 k.o. Vrh površine 766 m2, sa ranijim vlasnicama Marijelom Milohnić i Anicom Kosić iz Vrha, te stekao pravo vlasništva na istima.

II.

Ovom Odlukom mijenja se točka IV. Odluke o kupnji zemljišta KLASA: 944-05/21-01/64, URBROJ: 2170-09-01-22-34 od 30. lipnja 2022. godine, u odnosu na z.č. 1199/3 površine 1007 m2, z.č. 1199/2 površine 1021 m2 i z.č. 1192/1 površine 1503 m2, sve k.o. Vrh, vlasništvo Toić Dejana i Toić Josipa, oboje iz Vrha, tako da točka IV. Odluke u cijelosti sada glasi:

“Kupoprodajna cijena za zemljište iz točke I. određuje se u iznosu od 71,61 EUR po m2 zemljišta , te za z.č. 1193/2 k.o. Vrh površine 1202 m2, ukupno iznosi 86.075,22 EUR i za z.č. 1199/4 k.o. Vrh površine 766 m2, ukupno iznosi 54.853,26 EUR.

Kupoprodajni ugovor za zemljište iz točke II. i to za z.č. 1199/3 k.o. Vrh površine 1007 m2, z.č. 1199/2 k.o. Vrh površine 1021 m2 i z.č. 1192/1 k.o. Vrh površine 1503 m2, sve u vlasništvu Dejana Toića i Josipa Toića, oboje iz Vrha, zaključit će se po kupoprodajnoj cijeni koja bude utvrđena na temelju Procjembenog elaborata izrađenog od strane ovlaštenog procjenitelja nekretnina i potvrđenog od strane Procjembenog povjerenstva Županije Primorsko goranske.“

III.

Ovom Odlukom mijenja se točka V. stavak 2. Odluke o kupnji zemljišta KLASA: 944-05/21-01/64, URBROJ: 2170-09-01-22-34 od 30. lipnja 2022. godine, tako da točka V. stavak 2. sada glasi:

“Ovlašćuje se gradonačelnik da zaključi kupoprodajni ugovor sa vlasnicima Dejanom Toićem i Josipom Toićem, oboje iz Vrha, za z.č. 1199/3, z.č. 1199/2 i z.č. 1192/1 sve k.o. Vrh, po kupoprodajnoj cijeni koja bude određena na temelju Procjembenog elaborata izrađenog od strane ovlaštenog procjenitelja nekretnina i potvrđenog od strane Procjembenog povjerenstva Županije Primorsko goranske, u roku od 15 dana računajući od dana 22. srpnja 2023. godine.“

IV.

Ostale odredbe Odluke o kupnji zemljišta KLASA: 944-05721-01/64, URBROJ: 2170-09-01-22-34 od 30. lipnja 2022. godine koja čini prilog ovoj Odluci ostaju neizmijenjene.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 944-05/21-01/64

URBROJ: 2170-09-01-23-42

Krk, 27. lipnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

Na temelju članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 ,152/14, 89/15 i 94/17), članka 35. stavak 1. alineja 6. i članka 48. stavak 2. i 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 40. stavak 1. alineja 18. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 – pročišćeni tekst i 6/21) i članka 6. stavak 3. Odluke o stjecanju , raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 28. lipnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o kupnji zemljišta

I.

Gradsko vijeće Grada Krka donosi Odluku o zaključenju kupoprodajnog ugovora slijedećih nekretnina u k.o. Vrh:

- z.č. 1193/2 upisana u z.k.ul. 2071 k.o. Vrh, površine 1202 m2, vlasništvo Milohnić Marijele iz Vrha, Staro selo 40

- z.č. 1199/4 upisana u z.k.ul. 885 k.o. Vrh , površine 766 m2 , vlasništvo Milohnić Marijele iz Vrha, Staro selo 40 i Kosić Anice rođ. Pavlović iz Vrha, svake u 1 dijela

II.

Gradsko vijeće Grada Krka također donosi Odluku o zaključenju predugovora o kupoprodaji slijedećih nekretnina u k.o. Vrh:

- z.č. 1199/3 upisana u z.k.ul. 1737 k.o. Vrh , površine 1007 m2

- z.č. 1199/2 upisana u z.k.ul. 1737 k.o. Vrh , površine 1021 m2

- z.č. 1192/1 upisana u z.k.ul. 1734 k.o. Vrh površine 1503 m2, kojih nekretnina su vlasnici Toić Dejan iz Vrha, Kosić 139A i Toić Josip iz Vrha, Vrh 139, svaki u 1 dijela

III.

Zemljište iz točke I. ove Odluke nalazi se na području uređenom Urbanističkim planom uređenja UPU 5 – Vrh (NA 5.1) (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 02/14), u zoni M1-1 (mješovita namjena).

Grad Krk ima pravni interes za kupnju zemljišta iz točke I. i II. ove Odluke iz razloga

jer se na istome planira izgraditi dječji vrtić u naselju Vrh, sukladno Projektnom zadatku izrađenom od strane Hidroinženjering d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Okučanska 30 od lipnja 2022. godine (projektant: Branko Žrvnar dipl.ing.arh).

IV.

Kupoprodajna cijena za zemljište iz točke I. i II. ove Odluke određuje se u iznosu od 71,61 EUR po m2 zemljišta, u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke te za:

- z.č. 1193/2 k.o. Vrh površine 1202 m2 , ukupno iznosi 86.075,22 EUR

- z.č. 1199/4 k.o. Vrh površine 766 m2 , ukupno iznosi 54.853,26 EUR

- z.č. 1199/3 k.o. Vrh površine 1007 m2 , ukupno iznosi 72.111,27 EUR

- z.č. 1199/2 k.o. Vrh površine 1021 m2 ukupno iznosi 73.113,81 EUR

- z.č. 1192/1 k.o. Vrh površine 1503 m2 , ukupno iznosi 107.629,83 EUR,

odnosno ukupna cijena za zemljište navedeno u točki I. i II. ove Odluke iznosi 393.783,39 EUR, sve u protuvrijednosti u kunama, prema srednjem tečaju kuna/EUR Hrvatske narodne banke.

V.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Krka da na temelju ove Odluke zaključi kupoprodajni ugovor za z.č. 1193/2 k.o. Vrh, sa vlasnicom Milohnić Marijelom iz Vrha, te za z.č. 1199/4 k.o. Vrh sa vlasnicama Milohnić Marijelom i Kosić Anicom iz Vrha, sukladno odredbama ove Odluke.

Ovlašćuje se gradonačelnik da zaključi predugovor o kupoprodaji nekretnina za z.č. 1199/3, z.č. 1199/2 i z.č. 1192/1, sve k.o. Vrh, te u roku od 15 dana računajući od dana 22. srpnja 2023. godine i glavni kupoprodajni ugovor, sa vlasnicima Toić Dejanom i Toić Josipom, oboje iz Vrha, sukladno odredbama ove Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 944-05/21-01/64

URBROJ: 2170-09-01-22-34

Krk, 30. lipnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2279&mjesto=51500&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr