SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 24. Četvrtak, 29. lipnja 2023.
GRAD KRK

40.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 40. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. lipnja 2023. godine, donijelo je

O D L U K U

o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu
novorođenog djeteta

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti, visina novčane pomoći i način ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta (u daljnjem tekstu: novčana pomoć).

Članak 2.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti roditelj državljanin Republike Hrvatske koji ispunjava uvjete:

- da u trenutku predaje zahtjeva ima prebivalište na području Grada Krka, na istoj adresi kao i dijete za koje podnosi
zahtjev,

- da prebivalište na području Grada Krka ima najmanje godinu dana prije rođenja djeteta za koje se traži novčana pomoć.

Pod istim uvjetima iz ove Odluke pravo na novčanu pomoć ostvaruje i posvojitelj malodobnog djeteta.

Novčana pomoć može se ostvariti samo jedanput za isto
dijete.

Članak 3.

Visina novčane pomoći iz članka 2. ove Odluke iznosi:

- za prvo rođeno dijete 660,00 eura,

- za drugo rođeno dijete 990,00 eura,

- za treće rođeno dijete 1.320,00 eura,

- za četvrto i svako sljedeće rođeno dijete 1.980,00 eura.

Iznos novčane pomoći ovisi o broju malodobne djece u obitelji roditelja podnositelja zahtjeva koji s njim žive u zajedničkom kućanstvu, odnosno roditelja kojem su djeca dodijeljena na brigu i skrb temeljem pravomoćne presude o razvodu braka, odnosno odobrenog Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili pravomoćnog rješenja o dodjeli djece na brigu i skrb u slučaju prestanka izvanbračne zajednice.

Članak 4.

Postupak za ostvarivanje prava na novčanu pomoć iz članka 2. ove Odluke pokreće se predajom zahtjeva na jedan od načina:

- putem nadležnog matičnog ureda,

- putem sustava e-Novorođenče ili

- dostavom pisanog zahtjeva.

Zahtjevu za isplatu jednokratne novčane pomoć za opremu novorođenog djeteta potrebno je priložiti:

- uvjerenja o prebivalištu oba roditelja,

(iznimno, ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji: uvjerenje o prebivalištu roditelja – podnositelja zahtjeva ),

- uvjerenja o prebivalištu za novorođeno dijete i za ostalu djecu, ako se ne radi o prvorođenom djetetu,

- presliku rodnog lista ili izvoda iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete i za ostalu djecu, ako se ne radi o prvorođenom djetetu,

- presliku dokumenta bankovnog računa podnositelja zahtjeva,

- presliku pravomoćnog rješenja o posvojenju, ukoliko je podnositelj zahtjeva posvojitelj.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se u roku od tri mjeseca od dana rođenja djeteta.

Grad Krk zadržava pravo da, radi pojašnjenja ili utvrđivanja određenih dodatnih činjenica, od podnositelja zahtjeva zatraži dodatnu dokumentaciju.

Grad Krk radi utvrđivanja činjeničnog stanja nužnog za donošenje odluke ovlašten je prikupljati dokaze iz vlastitih evidencija ili evidencija drugih javnih tijela.

Ako podatci iskazani u zahtjevu nisu potpuni i/ili nisu dostavljeni svi prilozi, podnositelj zahtjeva dužan je na traženje dopuniti zahtjev i/ili dostaviti traženu dokumentaciju u roku od 15 dana od dana dostave poziva za dopunu.

Smatrat će se da je podnositelj odustao od zahtjeva ako dopunjeni zahtjev odnosno traženu dokumentaciju ne dostavi u roku iz prethodnog stavka ovog članka.

Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta donosi Gradonačelnik.

Gradonačelnik će po potrebi donositi dodatna uputstva radi provedbe ove Odluke.

Članak 5.

Sredstva potrebna za provedbu ove Odluke osiguravaju se Proračunu Grada Krka.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/18).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 551-06/23-01/17

URBROJ: 2170-09-01-23-5

Krk, 27. lipnja 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2279&mjesto=51500&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr