SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 22. Četvrtak, 15. lipnja 2023.
OPĆINA MRKOPALJ

22.

Na temelju članka 86. stavka 3., članka 89. stavka 1. i članka 113. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 26. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 10/21), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 31. svibnja 2023. godine, donosi

ODLUKU

o izradi Odluke o stavljanju izvan snage
Urbanističkog plana uređenja
6-R12 - skijalište Čelimbaša

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja 6-R12- skijalište Čelimbaša (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 48/08).

Članak 2.

Nositelj postupka stavljanja izvan snage izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj.

PRAVNA OSNOVA ZA STAVLJANJE PLANA IZVAN SNAGE

Članak 3.

Pravna osnova za stavljanje izvan snage Plana iz članka 1. Ove Odluke je članak 113. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), kojim je određeno da se odredbe Zakona o prostornom uređenju kojima je uređena izrada i donošenje prostornih planova na odgovarajući način primjenjuju na izradu i donošenje prostornih planova te njihovo zasebno stavljanje izvan snage, ako ovim zakonom nije propisano drukčije.

RAZLOZI STAVLJANJA PLANA IZVAN SNAGE

Članak 4.

Razlozi stavljanja Plana izvan snage su:

Treća izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Općine Mrkopalj (Službene novine PGŽ br. 39/20) ukinula je građevinska područja sportsko-rekreacijske namjene, pa tako i R12 Skijalište Čelimbaša. Skijalište Čelimbaša definirano je kao sportsko-rekreacijska građevina. Navedena promjena statusa skijališta iz građevinskog područja u građevinu bitno mijenja njen tretman.

Nominiranjem skijališta za jednu građevinu, što u naravi i jeste, znatno se pojednostavnjuje i ubrzava postupak izrade potrebne dokumentacije te njegovo uređenje i gradnja. Sve aktivnosti oko gradnje ili uređenja lokaliteta R12 skijalište Čelimbaša vrši se neposrednom provedbom PPU Općine Mrkopalj.

OBUHVAT PLANA KOJI SE STAVLJA IZVAN SNAGE

Članak 5.

Urbanistički plan stavlja se izvan snage u cjelokupnom obuhvatu koji je određen važećim Urbanističkim planom ( Službene novine PGŽ br. 48/08).

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA ZA STAVLJANJE PLANA IZVAN SNAGE

Članak 6.

Ciljevi i programska polazišta za provođenje postupka stavljanja izvan snage Plana istovjetni su razlozima za stavljanje izvan snage plana.

POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA, I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA PROVOĐENJE POSTUPKA STAVLJANJA IZVAN SNAGE PLANA

Članak 7.

Za provođenje postupka stavljanja izvan snage Plana ne predviđa se izrada posebnih stručnih podloga.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Za provođenje postupka stavljanja izvan snage Plana nije potrebna izrada stručnih rješenja.

ROKOVI ZA PROVOĐENJE STAVLJANJA IZVAN SNAGE PLANA

Članak 9.

Rokovi pojedinih aktivnosti na stavljanju izvan snage Plana su sljedeći:

- Objava Javne rasprave o Prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Plana-objava u dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Općine Mrkopalj i nadležnog ministarstva :u roku najmanje 8 dana prije početka javne rasprave

- Provedbu javnog uvida u Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Plana i provedbu javne rasprave: u trajanju od 15 dana

- izrada izvješća o javnoj raspravi: u roku od 15 dana od provedbe javne rasprave

- izrada Konačnog prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Plana: u roku od 15 dana od izrade Nacrta Konačnog prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Plana.

Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja odluke o stavljanju izvan snage Plana mogu se mijenjati pod uvjetima propisanim zakonom.

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 10.

Postupak stavljanja izvan snage Plana financirat će se iz sredstava Proračuna Općine Mrkopalj.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 024-02/23-01/01

URBROJ: 2170-29-01-23-14

Mrkopalj, 31. svibnja 2023.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednica

Helena Crnković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2277&mjesto=51315&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr