SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 17. Petak, 12. svibnja 2023.
OPĆINA MRKOPALJ

16.

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16, 144/22), članka 26. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine«, broj 10/21) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na sjednici održanoj 26. travnja 2023. godine donosi

Pravilnik

o jednostavnoj nabavi

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom (dalje u tekstu: Pravilnik ) uređuju pravila, uvjeti i način postupanja Općine Mrkopalj (dalje u tekstu: Općina ) u provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga.

Članak 2.

Jednostavna nabava je nabava robe i usluga te provedba projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura .

Članak 3.

Postupak jednostavne nabave procijenjene vrijednosti manje od 13.300,00 eura provodi se izdavanjem narudžbenice, odnosno sklapanjem ugovora.

Narudžbenicu odnosno ugovor potpisuje općinski načelnik.

Članak 4.

Postupak jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 13.300,00 eur i manje od 26.540,00 eur za nabavu robe i usluga, odnosno manje od 66.360,00 eur za nabavu radova provodi se objavom poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama općine.

Istovremeno s objavom poziva na internetskim stranicama općine, poziv se može uputiti i na adrese najmanje tri gospodarska subjekta.

Ponude zaprimljene na temelju poziva iz stavka 2.ovog članka imaju jednak status u postupku pregleda i ocjene ponuda kao i ponude zaprimljene na temelju poziva iz stavka 1. ovog članka.

Poziv iz stavka 1. ovog članka može se umjesto na internetskim stranicama općine objaviti i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja.

Članak 5.

Iznimno od odredbe članka 4. ovog Pravilnika ugovor o nabavi može se sklopiti izravnim ugovaranjem s jednim gospodarskim subjektom u sljedećim slučajevima:

-nabave usluga od ponuditelja čiji se odabir predlaže zbog specijalističkih stručnih znanja i posebnih okolnosti (konzultantske, specijalističke usluge, tehnički razlozi, i sl.),

-nabave robe zbog posebnih okolnosti ili po posebnim uvjetima,

-žurne nabave,

-i iz drugih objektivno opravdanih razloga vezanih za prirodu predmeta nabave ili izvršenje ugovora, po odluci Naručitelja.

Članak 6.

Postupak jednostavne nabave iz članka 4. ovog Pravilnika provodi Povjerenstvo u sastavu od tri člana koje imenuje općinski načelnik.

Povjerenstvo otvara, vrši pregled i rangira ponude te predlaže općinskom načelniku izbor najpovoljnijeg ponuditelja.

U postupcima jednostavne nabave nije javno otvaranje
ponuda.

Članak 7.

Obavijest o odabiru ponude/poništenju postupka dostavlja se svakom ponuditelju na dokaziv način.

Članak 8.

Kriteriji za odabir ponude mogu biti najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda, osim kriterija cijene mogu se koristiti i različiti kriteriji povezani s predmetom nabave, npr. kvaliteta, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja, jamstveni rok i dr.

Članak 9.

U pozivu za dostavu ponuda navodi se opis predmeta nabave te svi zahtjevi i uvjeti vezani uz predmet nabave,kriterij za odabir ponude, bitni uvjeti potrebni za izvršenje ugovora koji gospodarskom subjektu omogućuju izradu i dostavu ponude.

Članak 10.

Općina je obvezna voditi registar jednostavne nabave i objaviti ga na svojim internetskim stranicama.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službene Primorsko-goranske županije br. 10/17 ) .

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i objavljuje se na internetskim stranicama Općine.

KLASA:024-02/23-01/01

URBROJ:2170-29-01-23-2

Mrkopalj, 26. travnja 2023.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednica

Helena Crnković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2272&mjesto=51315&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr