SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 17. Petak, 12. svibnja 2023.
OPĆINA MRKOPALJ

15.

Na temelju članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22,46/22,119/22) i članka 26. Statuta Općine Mrkopalj («Službene novine» broj 10/21) ) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 26. travnja 2023. godine donijelo je

ODLUKU

o socijalnoj skrbi

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje prava iz socijalne skrbi čije ostvarivanje financira Općina Mrkopalj.

Članak 2.

Prava iz socijalne srbi utvrđena ovom odlukom osiguravaju se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području općine Mrkopalj .

Članak 3.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, osim beskućniku koji se nalazi u prenoćištu, prihvatilištu ili mu je priznata usluga smješataja u organiziranom stanovanju ,žrtvi nasilja u obitelji i žrtvi trgovanja ljudima kojima je priznata usluga smještaja u kriznim situacijama.

Troškovi stanovanja odnose se na najamninu,komunalnu naknadu, troškove grijanja,vodne usluge te troškove koji su nastali zbog radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se u visini od 60,00 eura.

Članak 4.

Roditelji novorođenog djeteta s prebivalištem na području općine Mrkopalj imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć i to :

-za 1. dijete u visini od 300,00 eura,

-za svako slijedeće dijete iznos se povećava za 300,00 eura.

Članak 5.

Jednokratna novčana pomoć je pomoć koja se odobrava korisniku koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća (npr. bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda ili drugih nevolja, gubitak posla i sl.) nije u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći donosi Općinski načelnik.

Članak 6.

Roditeljima s troje i više djece s prebivalištem na području općine Mrkopalj priznaje se pravo na mjesečnu naknadu u iznosu od 60,00 eura.

Dijete je osoba do navršenih 18 godina života.

Pravo na naknadu ostvaruje se i za dijete koje je navršilo 18 godina života a nalazi se na školovanju ,do završetka redovnog školovanja , a najduže do navršene 26 godine života.

Članak 7.

Pravo na podmirenje troškova boravka djece u vrtiću Pahuljica pri Osnovnoj školi Mrkopalj regulirano je posebnom odukom Vijeća.

Članak 8.

Sufinanciranje troškova boravka djece jasličke dobi s prebivalištem na području Općine Mrkopalj u ustanovama i obrtima za čuvanje djece regulirano je posebnom odlukom Vijeća.

Članak 9.

Roditeljima učenika 1.do 8. razreda Osnovne škole Mrkopalj sufinancirati će se nabavka radnih bilježnica i školskog pribora sukladno osiguranim sredstvima u proračunu za tekuću godinu.

Odluku o isplati naknade donosi Općinski načelnik.

Članak 10.

Sufinanciranje Programa Pomoć u kući koji pruža ovlaštena pravna ili fizička osoba na temelju ugovora koji sklapa Općina provodi se sukladno osiguranim sredstvima u proračunu Općine za tekuću godinu.

Članak 11.

U radovima za opće dobro bez naknade obvezni su sudjelovati radno sposobni ili djelomično radno sposobni samac koji je korisnik zajamčene minimalne naknade ili članovi kućanstva koji su korisnici zajamčene minimalne naknade ,utvrđeni rješenjem nadležnog tijela za socijalnu skrb.

Organizacija provedbe rada za opće dobro bez naknade utvrdit će općinski načelnik zaključkom.

Rad za opće dobro bez naknade izvršava se na temelju ugovora kojim se određuje trajanje rada ,mjesto obavljanja rada,opseg i vrsta posla.

U radovima za opće dobro korisnici zajamčene minimalne naknade mogu sudjelovati od 60 do 90 sati mjesečno,a troškove za provedbu rada za opće dobro i zaštite na radu podmirivat će Općina.

Općina će nadležnom tijelu za socijalnu skrb dostavljati podatke o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji su uredno pozvani , a nisu se odazvali niti sudjelovali u radovima za opće dobro.

Članak 12.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, pokreće se na zahtjev stranke , njezinog bračnog druga, izvanbračnog druga,skrbnika ili udomitelja ili po službenoj dužnosti .

Članak 13.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom, kao i tijekom njihova korištenja, korisnik je dužan dostaviti ili predočiti odgovarajuće isprave odnosno dokaze o svom prihodu, imovini , članovima kućanstva kao i drugim okolnostima o kojima ovisi priznavanje nekog prava.

Na prikladnom mjestu gdje se zaprimaju zahtjevi nadležno upravno tijelo općine istaknuti će popis isprava koji su potrebni za ostvarivanje prava utvrđenih ovom Odlukom .

O zahtjevu za ostvarivanje prava iz ove Odluke odlučuje Jedinstveni upravni odjel rješenjem ukoliko ovom odlukom nije drugačije uređeno.

O žalbi protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela o priznavanju prava na nakandu za stanovanje odlučuje nadležno upravno tijelo Primorsko-goranske županije.

a o žalbi protiv ostalih prava propisanih ovom Odlukom odlučuje nadležno ministarstvo.

Ostvarivanje prava na pomoć počinje teči od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.

Članak 14.

Korisnik kojem je priznato pravo priznato ovom odlukom dužan je općini prijaviti svaku promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na daljnje korištenje ili opseg prava ,u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Ako se promijene činjenice i okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava propisanog ovom Odlukom Odjel će donijeti novo rješenje.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi (NN br. 25/14,40/15,20/19,30/22) .

Članak 16.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama» Primorsko-goranske županije.

KLASA:024-02/23-01/01

URBROJ:2170-29-01-23-3

Mrkopalj, 26. travnja 2023.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednica

Helena Crnković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2272&mjesto=51315&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr