SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 17. Petak, 12. svibnja 2023.
OPĆINA MRKOPALJ

13.

Temeljem članka 86. stavka 3. i članka 198. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17,114/18,39/19 i 98/19) i odredbe članka 26. Statuta Općine Mrkopalj (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 10/21), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj, na sjednici održanoj 26. travnja 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o izradi II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 3 K2 poslovna zona u Mrkoplju

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi izmjene i dopune „Urbanističkog plana uređenja 3 K2 poslovna zona u Mrkoplju (SN 48/08 i 08/13)“, kojom započinje II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 3 K2 poslovna zona u Mrkoplju (u daljnjem tekstu: Plan).

Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Mrkopalj.

1. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 2.

Pravna osnova za izradu Plana je:

- Zakon o prostornom uređenju ('Narodne novine', broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)

- Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova ('Narodne novine', broj 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11) i

- Prostorni plan Primorsko-goranske županije ('Službene novine Primorsko-goranske županije', broj 32/13, 7/17 - ispravak, 41/18, 04/19-pročišćeni tekst).

- Prostorni plan uređenja Općine Mrkopalj ('Službene novine Primorsko-goranske županije', broj 2/23_pročišćen tekst)

- Urbanistički plana uređenja 3 K2 poslovna zona u Mrkoplju ('Službene novine Primorsko-goranske županije', broj 48/08 i 08/13)

2. RAZLOZI ZA IZMJENU I DOPUNU PLANA

Članak 3.

Izradi Plana pristupa se radi stvaranja planskih pretpostavki za realizaciju projekata gradnje sunčanih elektrana u sklopu izdvojenog građevinskog područja gospodarske namjene, planske oznake K2, na području Općine Mrkopalj.

3. OBUHVAT IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 4.

Planom se obuhvaća cjelovito područje poslovno-proizvodne zone K2 u Mrkoplju.

4. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Područje poslovno-proizvodne zone K2 smješteno je na rubu centralnog naselja Mrkopalj. Poslovno-proizvodna zona je neizgrađena i uređena odnosno opremljena infrastrukturnim priključcima. Planom se obuhvaća cijelo područje poslovno-proizvodne zone.

5. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 6.

Cilj izrade Plana je formiranje uvjeta i kriterija za smještaj javne prometne površine, sunčanih elektrana i ostalih gospodarskih djelatnosti.

Planom je potrebno planirati:

- javna prometnica,

- tri sunčane elektrane s tri odvojena fotonaponska sustava ukupne snage 2,0 MW. Pod sunčanom elektranom podrazumijeva se cjelina sastavljena od fotonaponskih panela, trafostanice, pripadajuće elektroenergetske mreže te pomoćnih građevina u funkciji elektrane (spremišta, radionice i sl. građevine nužne za realizaciju i funkcioniranje elektrane) i

- ostale gospodarske djelatnosti, kao što su razne uslužne, zanatske, trgovačke, komunalno-servisne i druge djelatnosti.

Unutar pojedinih namjena mogu se planirati pored građevina osnovne namjene pomoćne i prateće građevine, uz uvjet da bruto razvijena površina pomoćne građevine ne može činiti više od 40% ukupne bruto razvijene površine svih izgrađenih građevina na građevnoj čestici, a ukupna površina namijenjena pratećim građevinama ne može činiti više od 20% ukupne površine građevinskog područja.

Pojedinačne građevine (građevni sklopovi) svojim oblikovanjem moraju biti odraz osnovne namjene i funkcionalnog rješenja, a u kontekstu cjelokupnog građevinskog područja činiti skladnu cjelinu, uklopljenu u okolni krajolik i naseljsko okruženje.

Zaštitu okoliša u svim segmentima te zbrinjavanje otpada provesti sukladno planiranim sadržajima zone.

6. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI
ZA IZRADU PLANA

Članak 7.

Za izradu Plana koristit će se podaci i planske smjernice koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela i drugi subjekti s javnim ovlastima, kao i sva raspoloživa dokumentacija u posjedu Općine Mrkopalj koja se pokaže relevantnom za provedbu postupka izrade Plana.

Stručne podloge (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima svaki iz svog djelokruga pribavit će se u skladu s odredbom članka 90. Zakona o prostornom uređenju.

Plan će se izraditi na službenoj osnovnoj državnoj topografskoj karti u mjerilu 1:5 000.

Ukoliko se u provedbi postupka izrade Plana ukaže potreba i za drugom dokumentacijom od značaja za prostorno planska rješenja, ista će biti izrađena.

7. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PLANA

Članak 8.

Stručno rješenje u postupku izrade Plana izradit će stručni izrađivač u suradnji s Nositeljem izrade sukladno pravilima struke odnosno pozitivnim zakonskim propisima koji reguliraju izradu prostornih planova.

8. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TE DRUGIH SUDIOPNIKA KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 9.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja njihovog djelokruga za potrebe izrade Plana zatražit će se od:

1. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb,

2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, Zagreb, Zagreb;

3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb,

4. Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Policijska uprava Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih poslova i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, Rijeka;

5. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3, Rijeka

6. Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma Delnice, Supilova 32, 51300 Delnice,

7. Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Sektor za održavanje i promet, Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka,

8. Županijska uprava za ceste PGŽ, Nikole Tesle 9/IX, 51000 Rijeka,

9. Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Riva 10, Rijeka;

10. Hrvatska elektroprivreda d.d., Sektor za strategiju i razvoj, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37;

11. HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Rijeka, Viktora Cara Emina 2;

12. Komunalac d.o.o. za vodoopskrbu i druge djelatnosti, Supilova ulica 173, 51300 Delnice

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

9. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, AKO JE TAJ ROK, OVISNO O SLOŽENOSTI POJEDINOG PODRUČJA, DUŽI OD TRIDESET DANA

Članak 10.

Rok u kojem su tijela i osobe iz prethodnog članka obvezne dostaviti podatke, planske smjernice i/ili dokumente iz područja svoje nadležnosti je 15 dana od dana zaprimanja poziva.

Za izradu Izmjena i dopuna Plana utvrđuju se rokovi kako slijedi:

- izrada Nacrta prijedloga Plana - 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva javnopravnih tijela,

- Javni uvid u Prijedlog Plana - 15 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - 15 dana,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - 30 dana od prihvaćanja Izvješća o javnoj raspravi.

10. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 11.

Izradu Plana u cijelosti financira Općina Mrkopalj.

11. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA:024-02/23-01/01

URBROJ:2170-29-01-23-7

Mrkopalj, 26. travnja 2023.

Općinsko vijeće Općine Mrkopalj

Predsjednica

Helena Crnković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2272&mjesto=51315&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr