SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 16. Srijeda, 3. svibnja 2023.
GRAD KRK

18.

Na temelju članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), a u svezi članka 34. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/ 97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 52. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), gradonačelnik Grada Krka, 17. travnja 2023. godine, donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o imenovanju članica
Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk

Članak 1.

U Odluci o imenovanju članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/22) u članku 1., stavku 1., točka 1. mijenja se i glasi:

1. KATARINA ŽIC BUŽONJA iz Malinske, Rova 4 (predstavnica Općine Malinska - Dubašnica);

Članak 2.

Mandat članice iz članka 1. ove Odluke traje do isteka mandata Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk, imenovanog Odlukom o imenovanju članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/22).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 007-04/23-01/03

URBROJ:2170-09-02/1-23-6

Krk, 17. travnja 2023.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2271&mjesto=51500&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr