SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 15. Četvrtak, 20. travnja 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

14.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), članka 47. stavka 3. točka 9. Statuta Grada Malog Lošinja ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17-proč.tekst, 9/18 i 9/21), članka 5. stavka 4. i članka 10. stavka 3. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 9/18, 36/22), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja, te nakon savjetovanja sa sindikatom, gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 18. travnja 2023. godine, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA MALOG LOŠINJA

Članak 1.

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja (dalje u tekstu:Pravilnik) KLASA:024-04/22-01/04 URBROJ:2213/01-01-22-4 od 27. svibnja 2022. godine, mijenja se u članku 5. stavak 1. na način da se u točki 2. u Odsjeku za pravne, kadrovske poslove i samoupravu brišu riječi: ” poslove razreza i naplate gradskih prihoda”, te se u točki 4. u Odsjek za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte iza riječi: ” postupaka jednostavne nabave,,” dodaju riječi: ”poslove razreza i naplate gradskih poreza,”.

Članak 2.

U članku 10. Pravilnika riječi: ” odnosno u radni odnos”, brišu se.

Članak 3.

U članku 11. Pravilnika iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

„Sukladno Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Malog Lošinja utvrđena su sljedeća radna mjesta koja uključuju stručno znanje, stupanj složenosti, stupanj samostalnosti , stupanj odgovornosti, stupanj stručnih komunikacija kako slijedi:

Glavni rukovoditelj

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji glavnog rukovoditelja su:

– stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom ili unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravnoga tijela;

– stupanj složenosti posla najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, doprinos razvoju novih koncepata, te rješavanje strateških zadaća;

– stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu i odlučivanju o najsloženijim stručnim pitanjima, ograničenu samo općim smjernicama vezanima uz utvrđenu politiku upravnoga tijela;

– stupanj odgovornosti koji uključuje najvišu materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost. Najviši stupanj utjecaja na donošenje odluka koje imaju znatan učinak na određivanje politike i njenu provedbu;

– stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnoga tijela od utjecaja na provedbu plana i programa upravnoga tijela.

Viši rukovoditelj

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji višeg rukovoditelja su:

– stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima te organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje upravnim tijelom ili unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravnoga tijela;

– stupanj složenosti posla koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, pružanje potpore osobama na višim rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera te davanje smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća;

– stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena povremenim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju složenih stručnih problema;

– stupanj odgovornosti koji uključuje visoku odgovornost za zakonitost rada i postupanja, odgovornost za materijalna i financijska sredstva do određenog iznosa, te izravnu odgovornost za rukovođenje odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama;

– stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela u svrhu pružanja savjeta te prikupljanja ili razmjene važnih informacija.

Viši savjetnik

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji višega savjetnika su:

– stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist, najmanje četiri godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– stupanj složenosti koji uključuje izradu akata iz djelokruga upravnoga tijela, poslove pravnog zastupanja, vođenje upravnoga postupka i rješavanje najsloženijih upravnih i ostalih predmeta iz nadležnosti upravnoga tijela, sudjelovanje u izradi strategija i programa i vođenje projekata;

– stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika;

– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu odluka iz odgovarajućeg područja;

– stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija.

Savjetnik

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji savjetnika su:

– stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnoga tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika;

– stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika;

– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka;

– stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

Viši stručni suradnik

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji višega stručnog suradnika su:

– stručno znanje: magistar struke ili stručni specijalist, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– stupanj složenosti posla koji uključuje stalne složenije upravne i stručne poslove unutar upravnoga tijela;

– stupanj samostalnosti koji uključuje obavljanje poslova uz redoviti nadzor i upute nadređenog službenika;

– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka i metoda rada;

– stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica te povremenu komunikaciju izvan državnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

Stručni suradnik

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji stručnog suradnika su:

– stručno znanje: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke i najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– stupanj složenosti koji uključuje manje složene poslove s ograničenim brojem međusobno povezanih različitih zadaća u čijem rješavanju se primjenjuje ograničen broj propisanih postupaka, utvrđenih metoda rada ili stručnih tehnika;

– stupanj samostalnosti koji je ograničen povremenim nadzorom i uputama od strane nadređenog službenika;

– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te ispravnu primjenu postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;

– stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar upravnoga tijela, a povremeno i izvan upravnoga tijela, u prikupljanju ili razmjeni informacija.

Viši referent

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji višeg referenta su:

– stručno znanje: sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke i najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– stupanj složenosti koji uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;

– stupanj samostalnosti koji uključuje redovan nadzor nadređenog službenika te njegove upute za rješavanje relativno složenih stručnih problema;

– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;

– stupanj stručnih komunikacija koji uključuje komunikaciju unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

Referent

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji referenta su:

– stručno znanje: srednja stručna sprema, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;

– stupanj samostalnosti koji uključuje stalni nadzor i upute nadređenog službenika;

– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika;

– stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar nižih unutarnjih ustrojstvenih jedinica upravnoga tijela.

U IV. kategoriji radnih mjesta su radna mjesta namještenika koja obuhvaćaju organiziranje pomoćno-tehničkih poslova, nadzor nad njihovom provedbom i pružanje potpore namještenicima u obavljanju poslova, te neposredno izvršavanje pomoćno-tehničkih poslova.

Standardna mjerila za radna mjesta I. potkategorije su:

– stručno znanje: srednja stručna sprema, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

– stupanj složenosti koji uključuje organizaciju pomoćno-tehničkih poslova, nadzor nad njihovom provedbom i pružanje potpore namještenicima u obavljanju poslova, te obavljanje najsloženijih poslova;

– stupanj samostalnosti koji uključuje povremeni nadzor i opće upute nadređenog službenika;

– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima rade namještenici, te pravilnu primjenu tehničkih pravila i metoda rada.

Standardna mjerila za radna mjesta II. potkategorije su:

a) za radna mjesta 1. razine:

– stručno znanje: srednja stručna sprema;

– stupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih struka;

– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu primjenu pravila struke.

b) za radna mjesta 2. razine:

– stručno znanje: niža stručna sprema ili osnovna škola;

– stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno-tehničke poslove;

– stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi.

Odredbe iz prethodnog stavka se primjenjuju sukladno radnom mjestu utvrđen ovim Pravilnikom.“

Članak 4.

Članak 12. Pravilnika mijenja se i glasi:

Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu sadrži popis radnih mjesta, stručne uvjete, potrebno stručno znanje, opis poslova i zadataka, te broj izvršitelja na pojedinom radnom mjestu.

Naziv, potrebno stručno znanje i opis radnog mjesta sadrži elemente propisane Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Unutarnji ustroj i sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu, određuje se, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Ove izmjene i dopune Pravilnika objaviti će se na oglasnoj ploči Grada Malog Lošinja i u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a stupaju na snagu osmog dan od dana objave.

KLASA: 024-04/23-04/06

URBROJ: 2170-10-01-23-3

Mali Lošinj, 18. travnja 2023. godina

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnica

Ana Kučić, mag.oec., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2270&mjesto=10005&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr