SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 13. Srijeda, 5. travnja 2023.
OPĆINA VINODOLSKA

14.

Temeljem članka 76., 77., 78., 79. i 80. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj: 144/21.) i članak 48. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 15. sjednici održanoj 29. ožujka 2023., donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna Općine Vinodolske općine
za 2022. godinu

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vinodolske općine za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji izvještaj) sadrži:

Prihodi i primici 31.12.2022. godine 21.125.680,33 kn

Stanje žiro računa i blagajne

31.12.2022. godine 955.665,22 kn

Ostvareni rashodi i izdaci

31.12.2022. godine 20.393.786,64 kn

Višak prihoda i primitaka 731.893,49 kn

Članak 2.

Obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2022. godine:

- dospjele obaveze 2.950.606,87 kn

- nedospjele obaveze 9.013.637,53 kn

Članak 3.

Dospjele obaveze prema dobavljačima će se podmiriti iz:

Prihoda Proračuna Općine za 2023. godinu 2.218.713,38 kn

Višak prihoda po bilanci za 2022.godinu 731.893,49 kn

Članak 4.

Iznos sredstava na dan 31.12.2022. godine od 955.665,22 kuna prenosi se kao financijska imovina u 2023. godini sa danom 01.01.2023. godine i koristi se za podmirenje tekućih izdataka plaćenih u razdoblju 01.01.2023. godine do 31.01.2023. godine.

Članak 5.

Pregled izvršenja prihoda i rashoda Godišnjeg izvještaja obračunat po skupinama utvrđuje se u Bilanci prihoda i rashoda.

Članak 6.

Posebni dio Godišnjeg izvještaja za 2022. godinu sadrži detaljniji pregled izvršenja namjene izdataka po razdjelima i glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika.

Članak 7.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/23-01/2

URBROJ: 2170-34-02-23-168

Bribir, 29. ožujka 2023.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2268&mjesto=91253&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr