SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 11. Srijeda, 29. ožujka 2023.
GRAD RAB

9.

Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članaka 6. i 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 i 119/22), članka 22. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/21) i članka 23. Odluke o socijalnoj skrbi na području Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 41/12 i 2/22), Gradsko vijeće Grada Raba na sjednici održanoj 22. ožujka 2023. godine, donosi

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju članova
Socijalnog vijeća Grada Raba

Članak 1.

Dužnosti članstva u Socijalnom vijeću Grada Raba razrješuju se: Tatjana Kovačić, mag. socijalnog rada i Ivo Kordić, upravni referent.

Članak 2.

U Socijalno vijeće Grada Raba imenuju se: Maja Pirak Barčić, mag. psihologije i Tanja Rizner, dipl. psih. prof..

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-01/01

URBROJ: 2170-13-02-01/02-23-3

Rab, 22. ožujka 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Dumičić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2266&mjesto=51280&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr