SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 11. Srijeda, 29. ožujka 2023.
GRAD KRK

16.

Na temelju članka 39. i 40. Zakona o ustanovama («Narodne novine» broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 40. stavka 3. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 83/22), članka 52. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21) i članka 12. Statuta Centra za kulturu Grada Krka, Gradonačelnik Grada Krka, 20. ožujka 2023. godine donosi

O D L U K U

o imenovanju ravnateljice
Centra za kulturu Grada Krka

I.

MAJA PARENTIĆ, dipl. iur., iz Krka, Josipa Pupačića 68, imenuje se za ravnateljicu Centra za kulturu Grada Krka, na vrijeme od četiri godine.

II.

Mandat ravnateljice traje četiri godine, a počinje teći od 16. travnja 2023. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

O b r a z l o ž e nj e

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 40. stavka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 83/22) te članaka 12. i 14. Statuta Centra za kulturu Grada Krka, Natječajno povjerenstvo Centra za kulturu Grada Krka, dana 10. siječnja 2023. godine donijelo je Odluku o raspisivanju Natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Krka. Isti je objavljen u »Narodnim novinama« te na mrežnoj stranici Grada Krka.

Do isteka roka za dostavu prijava, koji je određen do 13. veljače 2023. godine, prispjele su tri prijave kandidata. Natječajno povjerenstvo Centra za kulturu Grada Krka održalo je 22. veljače 2023. godine sjednicu na kojoj je otvorilo pristigle prijave i ustanovilo da dvije pristigle prijave kandidata ispunjavaju tražene uvjete iz Natječaja i to H.H. iz Malinske te M.P. iz Krka.

Sukladno članku 13. i 14.a Statuta Centra za kulturu Grada Krka, za ravnatelja/icu Centra za kulturu Grada Krka može se imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij društvenog smjera, najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima te koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Na temelju navedenog, a sukladno članku 40. stavku 3. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 83/22) te članku 14. Statuta Centra za kulturu Grada Krka, Natječajno povjerenstvo Gradonačelniku Grada Krka dostavilo je u postupak imenovanja ravnatelja/ice Centra za kulturu Grada Krka dvije prijave kandidata.

Sukladno članku 40. stavku 8. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 83/22), a kako je to i propisano Natječajnim uvjetima, kandidati su bili u obvezi uz prijavu na javni natječaj priložiti i program rada za četverogodišnje razdoblje na temelju kojega se imenuje ravnatelj.

Nakon razmatranja podnesenih prijava dvaju kandidata za ravnatelja/icu Centra za kulturu Grada Krka, sa svim dokazima koje su kandidati priložili, kao i priloženih prijedloga programa rada Centra i viđenja organizacije i poslovanja Centra za naredno četverogodišnje razdoblje, Gradonačelnik Grada Krka ocijenio je da je dosadašnja ravnateljica Maja Parentić iz Krka, Josipa Pupačića 68, diplomirana pravnica, uz prijavu ponudila cjelovitiji Program rada Ustanove u narednom četverogodišnjem razdoblju s prijedlogom i planom budućih aktivnosti, u skladu sa Statutom Ustanove.

Prijedlog Programa odabrane kandidatkinje potvrđuje njezino iskustvo stečeno kroz dugogodišnje djelovanje na području organizacije kulturnih događanja na području Grada Krka te dokazuje kompetencije i sposobnosti u organiziranju i koordiniranju scenskih, izložbenih i glazbenih programa, manifestacija i priredbi te provedbi projekata sufinanciranih nacionalnim i EU sredstvima.

Slijedom navedenog, na temelju članka 40. stavka 3. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset dana od dana dostave ove Odluke.

KLASA: 007-07/23-01/01

URBROJ: 2170-09-02/1-23-3

Krk, 20. ožujak 2023.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2266&mjesto=51500&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr