SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 10. Petak, 24. ožujka 2023.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

41.

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15 i 69/22), članka 52. točke 18. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16-pročišćeni tekst i 16/21) Župan Primorsko-goranske županije, dana 13. ožujka 2023. godine, donio je

O D L U K U

o izmjeni Odluke određivanju
Službenika za informiranje iz djelokruga rada
Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo
i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o određivanju Službenika za informiranje iz djelokruga rada Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 17/20, 34/20 i 11/21), članak 2. mijenja se i glasi:

„Članak 2.

Za Službenika za informiranje Upravnog odjela određuje se Ivana Blašković Đukić, mag.iur.“

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/10

URBROJ: 2170-01-01/6-23-31

Rijeka, 13. ožujka 2023.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2265&mjesto=00001&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr