SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 10. Petak, 24. ožujka 2023.
OPĆINA MATULJI

11.

Na temelju članka 20. stavka 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 32. Statuta Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 - pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21), Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj dana 09.03. 2023. godine donosi

ODLUKU

o načinu i uvjetima upisa te načinu ostvarivanja
prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Matulji

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se način i uvjeti upisa te način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Matulji (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) kojem je osnivač Općina Matulji.

Članak 2.

U Dječjem vrtiću provode se redoviti programi njege, odgoja i obrazovanja, programi javnih potreba i posebni programi koji imaju suglasnost nadležnog ministarstva.

Članak 3.

U Dječji vrtić mogu se upisati djeca od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu.

Članak 4.

(1) Upis djece u programe Dječjeg vrtića provodi se temeljem javne objave upisa koju raspisuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića.

(2) Postupak upisa provodi Komisija koje imenuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića najkasnije danom objave upisa.

(3) Komisija se sastoji od pet članova, od kojih se tri člana biraju iz Dječjeg vrtića, jedan član iz Upravnog vijeća Dječjeg vrtića i jedan član iz Općine Matulji.

Članak 5.

(1) Pravo na upis u Dječji vrtić ima dijete koje zajedno s oba roditelja, odnosno samohranim roditeljem ili jednim roditeljem ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji, ima prebivalište na području Općine Matulji.

(2) Dijete kojem je dodijeljen skrbnik odnosno dijete koje je smješteno u udomiteljsku obitelj ili ustanovu socijalne skrbi, a nema prebivalište na području Općine Matulji, ostvaruje jednako pravo na upis kao i dijete iz stavka 1. ovoga članka ako njegov skrbnik ili udomitelj ima prebivalište na području Općine Matulji, odnosno ako ustanova socijalne skrbi ima sjedište ili podružnicu na području Općine Matulji.

(3) Dijete strani državljanin koje ima odobren najmanje privremeni boravak, odobrenu međunarodnu ili privremenu zaštitu u Republici Hrvatskoj i živi na području Općine Matulji zajedno s oba roditelja, odnosno samohranim roditeljem ili jednim roditeljem ukoliko se radi o jednoroditeljskoj obitelji može se upisati u Dječji vrtić Matulji.

(4) Dijete koje zajedno s jednim roditeljem ima prebivalište na području Općine Matulji može se upisati u Dječji vrtić Matulji.

(5) Sukladno zakonu kojim se uređuje socijalna skrb, samohrani roditelj je onaj roditelj koji živi sam s djetetom, sam skrbi o njemu i sam ga uzdržava, a jednoroditeljska obitelj  je ona obitelj u kojoj žive dijete, odnosno djeca i jedan roditelj.

(6) Djeca samohranih roditelja i djeca iz jednoroditeljske obitelji izjednačena su u pravima propisanim ovom Odlukom.

Članak 6.

Ukoliko nakon provedenog postupka upisa u Dječji vrtić preostane slobodnih mjesta za upis, u Dječji vrtić mogu se upisati i djeca koja zajedno s oba roditelja imaju boravište na području Općine Matulji te ukoliko se ispuni jedan od sljedećih uvjeta:

- da jedinica lokalne samouprave u kojoj dijete ima prebivalište rješenjem odobri da će podmiriti udio u ekonomskoj cijeni vrtića kojom Općina Matulji sufinancira smještaj djece sukladno mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja ili

- da roditelj plaća punu ekonomsku cijenu vrtića sukladno mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja.

Članak 7.

Djeca koja zajedno s roditeljima imaju prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave mogu se upisati u Dječji vrtić nakon što se upišu djeca iz članka 5. i 6. ove Odluke te ukoliko se ispuni jedan od sljedećih uvjeta:

- da jedinica lokalne samouprave u kojoj dijete ima prebivalište rješenjem odobri da će podmiriti udio u ekonomskoj cijeni vrtića kojom Općina Matulji sufinancira smještaj djece sukladno mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja ili

- da roditelj plaća punu ekonomsku cijenu vrtića sukladno mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja.

Članak 8.

(1) Prednost pri upisu u Dječji vrtić za iduću pedagošku godinu ostvaruju djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života, a ispunjavaju uvjete iz članka 5. ove Odluke.

(2) Djeca se upisuju u Dječji vrtić na način da prednost pri upisu imaju djeca prema sljedećem redu prvenstva:

- djeca koja imaju prebivalište na području Dječjeg vrtića,

- djeca roditelja invalida Domovinskog rata,

- djeca zaposlenih roditelja,

- djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima,

- djeca samohranih roditelja,

- djeca iz jednoroditeljskih obitelji,

- djeca koja su ostvarila pravo na uslugu smještaja u udomiteljskoj obitelji,

- djeca koja imaju boravište, odnosno privremeni boravak za strane državljane na području Dječjeg vrtića,

- djeca iz obitelji s troje ili više djece,

- djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,

- djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu ili su korisnici zajamčene minimalne naknade.

(3) Red prvenstva iz stavaka 1. i 2. ovoga članka razrađuje se metodom bodovanja uzimajući u obzir odredbe članka 5. ove Odluke, a prvenstvo pri upisu u okviru utvrđenog broja slobodnih mjesta ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova na listi prvenstva.

(4) Ukoliko dvoje ili više djece ostvari jednaki broj bodova, redoslijed na listi reda prvenstva utvrđuje se po kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem.

(5) U slučaju da djeca s istim datumom rođenja ostvare jednak broj bodova, prednost pri upisu ima ranije predani zahtjev.

Članak 9.

(1) Na temelju podnesene prijave roditelja za upis u Dječji vrtić te uz primjenu odredbi ove Odluke djeca se u pravilu smještaju u objekt Dječjeg vrtića koji je roditelj naznačio u prijavi za upis.

(2) Ako nema slobodnog mjesta za upis u objekt koji je roditelj naznačio u prijavi za upis, Dječji vrtić može rasporediti dijete u neki od objekata Dječjeg vrtića u kojem ima slobodnog mjesta.

Članak 10.

Dječji vrtić će osigurati ostvarivanje programa predškole za svu djecu koja nisu uključena u redoviti ili posebni program predškolskog odgoja, uz uvjete propisane zakonom.

Članak 11.

Postupak upisa djece u Dječji vrtić, ostvarivanje reda prvenstva putem bodovnih kriterija te druga pitanja u vezi s upisom djece utvrđuje se općim aktom kojeg donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića uz suglasnost Općine Matulji.

Članak 12.

Za djecu strane državljane kojima je odobrena privremena zaštita, a koja su imala odobren privremeni upis u Dječji vrtić, potrebno je podnijeti prijavu za upis u Dječji vrtić sukladno odredbama ove Odluke.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Matulji ('Službene novine Primorsko-goranske županije' broj 35/16, 8/17, 13/22 i 17/22).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/23-02/0001

URBROJ: 2170-27-01/1-23-0005

Matulji, 09.03.2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

PREDSJEDNIK

Slobodan Juračić v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2265&mjesto=51211&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr