SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 9. Srijeda, 15. ožujka 2023.
GRAD KRK

10.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o zaštititi od požara (“Narodne novine“ broj 92/10 i 114/22) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20- pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 9. ožujka 2023. godine, donijelo je:

ODLUKU

o Planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva Grada Krka s opasnostima od požara

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje donošenje i sadržaj Plana i Programa upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara i hitnim postupcima koje treba poduzeti u vezi zaštite od požara te način na koji u konkretnoj situaciji upoznati stanovništvo s neposrednom opasnošću od požara.

Članak 2.

Planom upoznavanja stanovništva regulira se način na koji treba biti obaviješteno stanovništvo o događajima koji prethode nastanku požara, metodama preventive kako ne bi nastao požar i radnjama koje treba poduzeti kad se dogodi požar.

Planom upoznavanja stanovništva treba također odrediti da se stanovništvo educira i osposobi za zaštitu od požara putem redovitog sustava odgoja i obrazovanja, zatim putem sustava i programa informativno promotivnog i obrazovnog djelovanja te putem programa osposobljavanja koje provode za to ovlaštene ustanove, udruge te pravne osobe.

Planom upoznavanja stanovništva treba odrediti da se stanovništvo Grada Krka obavještava putem plakata i službenih glasila te mrežne stranice Grada Krka o preventivnim aktivnostima vezanim uz zaštitu od požara, kao i o postupanju u slučaju nastanka požara.

Planom upoznavanja također treba odrediti organizacije koje će tijekom proračunske godine i u kojem obliku održavati seminare, radionice i slično u vezi zaštite od požara.

Članak 3.

Programom upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara treba predvidjeti na koji način se u nastavnom programu djeca i mladež upoznaju s zaštitom od požara te način na koji se to može dopuniti (npr. izborna nastava, redovite vježbe evakuacije).

Programom zaštite od požara treba predvidjeti mjeru i količinu potrebne edukacije stanovništva, a na temelju Procjene ugroženosti te odrediti konkretne mjere koje će se poduzeti kako bi se ostvarila odgovarajuća zaštita od požara u vidu određivanja točno određenih edukacija, njihova vremena i sadržaja.

Programom zaštite od požara određuje se koje će se informacije, vezano za zaštitu od požara, proslijediti stanovništvu putem mrežne stranice, a koje putem oglasnih ploča i plakata te službenih glasila.

Program upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara mora biti sukladan s Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i njegovim prilogom Programom osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (“Narodne novine“ broj 61/10) ili s drugim važećim propisom koji regulira tu tematiku u vrijeme kad se Program donosi.

Članak 4.

Plan upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara Gradonačelnik će donijeti u roku 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, a na temelju Prijedloga Područne vatrogasne zajednice otoka Krka.

Članak 5.

Program upoznavanja stanovništva sa zaštitom od požara Gradonačelnik će donijeti u roku 2 mjeseca od dana stupanja na snagu Plana upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara, a na temelju Prijedloga Područne vatrogasne zajednice otoka Krka.

Članak 6.

Stanovništvo Grada Krka upoznat će se s neposrednom opasnošću od požara sirenom za uzbunjivanje koju će u slučaju požara uključiti Javna vatrogasna postrojba Grada Krka na uobičajen način na koji se u Republici Hrvatskoj označava opasnost od požara te putem objave istog na mrežnoj stranici Grada Krka za cijelo područje Grada, u slučaju većeg požara.

U slučaju požara manjeg intenziteta koji neposredno na lokaciji ugrožava ljude i imovinu, stanovništvo Grada Krka koje se nalazi u blizini lokacije požara obavijestit će se putem mrežne stranice Grada Krka i lokalnog radio-programa (radio Otok Krk).

Priopćenja za stanovništvo u slučaju požara mogu se dati, u slučaju potrebe, putem lokalnih radio-stanica i drugih elektroničkih medija, kao i putem razglasa.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

KLASA: 245-01/23-01/02

URBROJ: 2170-09-01-23-3

Krk, 9. ožujka 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2264&mjesto=51500&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr