SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 9. Srijeda, 15. ožujka 2023.
GRAD KRK

8.

Na temelju članka 127. Zakona o proračunu (“Narodne novine“, broj 144/21) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20-pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 9. ožujka 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje trgovačkom društvu Vecla d.o.o. Krk

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Vecla d.o.o. Krk, Lukobran 5, OIB: 33825903375, za investicijsko zaduživanje putem dugoročnog kredita kod Erste&Steiermarkische banke d.d. u iznosu od 592.000,00 EUR, radi financiranja projekta “Izgradnja komunalne građevine – tržnica na malo Sv. Bernardina“, pod sljedećim uvjetima:

1. Iznos i valuta kredita: 592.000,00 EUR

2. Vrsta i namjena kredita: dugoročni investicijski kredit

3. Rok i način korištenja sredstava: sukcesivno, od 15.03.2023. najkasnije do 30.06.2023. godine; sredstva se plasiraju namjenski u korist izvođača radova

4. Poček: bez počeka

5. Rok i način otplate: 5 godina u kvartalnim ratama

6. Kamatna stopa: 3,95% godišnje fiksno

7. Jednokratna naknada: 0,10% na iznos odobrenog kredita

8. Naknada za odobrena a neiskorištena sredstva: bez naknade

9. Naknada za prijevremeni povrat: bez naknade

10. Instrumenti osiguranja: obična zadužnica društva Vecla d.o.o.

11. Posebni uvjeti: do podmirenja svih obveza po predmetnom kreditu, Društvo se obvezuje voditi 70% svog ukupnog platnog prometa preko računa otvorenih u Banci.

Članak 2.

Društvo iz članka 1. ove Odluke dužno je odmah po sklapanju ugovora dostaviti ugovor o kreditu Gradu Krku, kako bi Grad Krk isti dostavio Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja.

Članak 3.

Društvo iz članka 1. ove Odluke dužno je dostaviti Gradu Krku kvartalna izvješća o stanju duga po danoj suglasnosti u roku od 5 (pet) dana po proteku kvartala.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 403-02/23-01/02

URBROJ: 2170-09-01-23-7

Krk, 9. ožujka 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2264&mjesto=51500&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr