SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 9. Srijeda, 15. ožujka 2023.
GRAD KRK

7.

Na temelju članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu (“Narodne novine“, broj 8/23), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini (“Narodne novine“ broj 8/23) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 70/20, 26/20-pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 9. ožujka 2023. godine, donijelo je

O D L U K U

o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2023. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila te način financiranja redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka (u daljnjem tekstu: JVP Grada), u okviru utvrđenih sredstava sukladno članku 3. stavku 4. točki 4. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu u iznosu od 384.419,00 EUR.

Ova odluka se primjenjuje u suglasju s Proračunom Grada Krka za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 45/22), Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu (“Narodne novine“, broj 8/23) i Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini (“Narodne novine“ broj 8/23).

Članak 2.

Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva, utvrđena Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz članka 1. stavka 2. ove Odluke te ovom Odlukom, raspoređuju se za sljedeće rashode:

1. Rashodi za zaposlene u JVP Grada u iznosu od 345.977,00 EUR i

2. Materijalni rashodi za JVP Grada u iznosu od 38.442,00 EUR.

Članak 3.

Kriterij za utvrđivanje visine financijskog rashoda za zaposlene iz članka 2. točke 1. ove Odluke je izračun sredstava za plaće zaposlenih u JVP Grada za 2023. godinu, a u vezi potpisanog Kolektivnog ugovora za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka, sklopljenog 5. prosinca 2018. godine i Aneksa kolektivnog ugovora potpisanog dana 27. prosinca 2022. godine.

Mjerilo za izračun plaća je broj zaposlenika u JVP Grada, koji u 2023. godini iznosi 23.

Članak 4.

Rashodi za zaposlene u JVP Grada, u ukupnom iznosu od 345.977,00 EUR, a prema kriterijima i mjerilima iz članka 3. ove Odluke, raspoređuju se:

- na plaće za redovan rad, prekovremeni rad i posebne uvjete rada (bruto) u iznosu od 296.977,00 EUR

- na doprinos na plaće u iznosu od 49.000,00 EUR.

Članak 5.

Kriterij za financiranje materijalnih rashoda za JVP Grada iz članka 2. točke 2. ove Odluke su ostvareni rashodi za isporučenu robu i energiju te obavljene usluge JVP Grada na temelju ispostavljenih računa dobavljača odnosno izvoditelja, i to za:

- naknade troškova zaposlenima

- rashode za materijal i energiju

- rashode za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi te računalne usluge)

- ostali nespomenuti rashodi-premije osiguranja.

Članak 6.

Materijalni rashodi JVP Grada, u ukupnom iznosu od 38.442,00 EUR, prema kriterijima iz članka 5. ove Odluke, raspoređuju se na:

- naknade troškova zaposlenima u iznosu od 9.365,00 EUR,

- rashode za materijal i energiju u iznosu od 14.710,00 EUR,

- rashode za usluge u iznosu od 12.767,00 EUR,

- premije osiguranja u iznosu od 1.600,00 EUR.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

KLASA: 402-05/23-01/02

URBROJ: 2170-09-01-23-3

Krk, 9. ožujka 2023.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2264&mjesto=51500&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr